അമരനാഥ ശിവ സ്തോത്രം

ഭാഗീരഥീസലിലസാന്ദ്രജടാകലാപം
ശീതാംശുകാന്തിരമണീയവിശാലഭാലം.
കർപൂരദുഗ്ധഹിമഹംസനിഭം സ്വതോജം
നിത്യം ഭജാമ്യഽമരനാഥമഹം ദയാലും.
ഗൗരീപതിം പശുപതിം വരദം ത്രിനേത്രം
ഭൂതാധിപം സകലലോകപതിം സുരേശം.
ശാർദൂലചർമചിതിഭസ്മവിഭൂഷിതാംഗം
നിത്യം ഭജാമ്യഽമരനാഥമഹം ദയാലും.
ഗന്ധർവയക്ഷരസുരകിന്നരസിദ്ധസംഘൈഃ
സംസ്തൂയമാനമനിശം ശ്രുതിപൂതമന്ത്രൈഃ.
സർവത്രസർവഹൃദയൈകനിവാസിനം തം
നിത്യം ഭജാമ്യഽമരനാഥമഹം ദയാലും.
വ്യോമാനിലാനലജലാവനിസോമസൂര്യ-
ഹോത്രീഭിരഷ്ടതനുഭിർജഗദേകനാഥഃ.
യസ്തിഷ്ഠതീഹ ജനമംഗലധാരണായ
തം പ്രാർഥയാമ്യഽമരനാഥമഹം ദയാലും.
ശൈലേന്ദ്രതുംഗശിഖരേ ഗിരിജാസമേതം
പ്രാലേയദുർഗമഗുഹാസു സദാ വസന്തം.
ശ്രീമദ്ഗജാനനവിരാജിത ദക്ഷിണാങ്കം
നിത്യം ഭജാമ്യഽമരനാഥമഹം ദയാലും.
വാഗ്ബുദ്ധിചിത്തകരണൈശ്ച തപോഭിരുഗ്രൈഃ
ശക്യം സമാകലയിതും ന യദീയരൂപം.
തം ഭക്തിഭാവസുലഭം ശരണം നതാനാം
നിത്ംയ ഭജാമ്യഽമരനാഥമഹം ദയാലും.
ആദ്യന്തഹീനമഖിലാധിപതിം ഗിരീശം
ഭക്തപ്രിയം ഹിതകരം പ്രഭുമദ്വയൈകം.
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രലയലീലമനന്തശക്തിം
നിത്യം ഭജാമ്യഽമരനാഥമഹം ദയാലും.
ഹേ പാർവതീശ വൃഷഭധ്വജ ശൂലപാണേ
ഹേ നീലകണ്ഠ മദനാന്തക ശുഭ്രമൂർതേ .
ഹേ ഭക്തകല്പതരുരൂപ സുഖൈകസിന്ധോ
മാം പാഹി പാഹി ഭവതോഽമരനാഥ നിത്യം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |