അരുണാചലേശ്വര അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

 

 

ഓം അഖണ്ഡജ്യോതിസ്വരൂപായ നമഃ .. 1
ഓം അരുണാചലേശ്വരായ നമഃ .
ഓം ആദിലിംഗായ നമഃ .
ഓം ബ്രഹ്മമുരാരീസുരാർചിതായ നമഃ .
ഓം അരുണഗിരിരൂപായ നമഃ .
ഓം സിദ്ധിരൂപായ നമഃ .
ഓം അരുണാദ്രിശിഖരവാസായ നമഃ .
ഓം ഹൃദയനടേശ്വരായ നമഃ .
ഓം ആത്മനേ നമഃ .
ഓം അർധനാരീശ്വരായ നമഃ .. 10
ഓം ശക്തിസമന്വിതായ നമഃ .
ഓം ആദിഗുരുമൂർതയേ നമഃ .
ഓം സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയകരണായ നമഃ .
ഓം സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപായ നമഃ .
ഓം കരുണാമൂർതസാഗരായ നമഃ .
ഓം ആദ്യന്തരഹിതായ നമഃ .
ഓം വിശ്വേശ്വരായ നമഃ .
ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ .
ഓം വിശ്വവന്ദ്യായ നമഃ .
ഓം അഷ്ടദാരിദ്ര്യവിനാശകായ നമഃ .. 20
ഓം നരകാന്തകകാരണായ നമഃ .
ഓം ജടാധരായ നമഃ .
ഓം ഗൗരീപ്രിയായ നമഃ .
ഓം കാലാന്തകായ നമഃ .
ഓം ഗംഗാധരായ നമഃ .
ഓം ഗജരാജവിമർദനായ നമഃ .
ഓം ഭക്തിപ്രിയായ നമഃ .
ഓം ഭവരോഗഭയാപഹായ നമഃ .
ഓം ശങ്കരായ നമഃ .
ഓം മണികുണ്ഡലമണ്ഡിതായ നമഃ .. 30
ഓം ചന്ദ്രശേഖരായ നമഃ .
ഓം മുക്തിദായകായ നമഃ .
ഓം സർവാധാരായ നമഃ .
ഓം ശിവായ നമഃ .
ഓം ജന്മദുഃഖവിനാശകായ നമഃ .
ഓം കാമദഹനായ നമഃ .
ഓം രാവണദർപവിനാശകായ നമഃ .
ഓം സുഗന്ധലേപിതായ നമഃ .
ഓം സിദ്ധസുരാസുരവന്ദിതായ നമഃ .
ഓം ദക്ഷസുയജ്ഞവിനാശകായ നമഃ .. 40
ഓം പങ്കജഹരസുശോഭിതായ നമഃ .
ഓം സഞ്ചിതപാപവിനാശകായ നമഃ .
ഓം ഗൗതമാദിമുനിപൂജിതായ നമഃ .
ഓം നിർമലായ നമഃ .
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ .
ഓം മഹാദേവായ നമഃ .
ഓം ത്രിശൂലധരായ നമഃ .
ഓം പാർവതീഹൃദയവല്ലഭായ നമഃ .
ഓം പ്രമഥനാഥായ നമഃ .
ഓം വാമദേവായ നമഃ .. 50
ഓം രുദ്രായ നമഃ .
ഓം ശ്രീനീലകണ്ഠായ നമഃ .
ഓം ഋഷഭധ്വജായ നമഃ .
ഓം ഋഷഭവാഹനായ നമഃ .
ഓം പഞ്ചവക്ത്രായ നമഃ .
ഓം പശുപതേ നമഃ .
ഓം പശുപാശവിമോചകായ നമഃ .
ഓം സർവജ്ഞായ നമഃ .
ഓം ഭസ്മാംഗരാഗായ നമഃ .
ഓം നൃകപാലകലാപമാലായ നമഃ .. 60
ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ .
ഓം ത്രിനയനായ നമഃ .
ഓം ത്രിഗുണാതീതായ നമഃ .
ഓം ത്രിഭുവനേശ്വരായ നമഃ .
ഓം നാരായണപ്രിയായ നമഃ .
ഓം സഗുണായ നമഃ .
ഓം നിർഗുണായ നമഃ .
ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ .
ഓം പൂർണരൂപായ നമഃ .
ഓം ഓങ്കാരരൂപായ നമഃ .. 70
ഓം ഓങ്കാരവേദ്യായ നമഃ .
ഓം തുര്യാതീതായ നമഃ .
ഓം അദ്വൈതായ നമഃ .
ഓം തപോഗമ്യായ നമഃ .
ഓം ശ്രുതിജ്ഞാനഗമ്യായ നമഃ .
ഓം ജ്ഞാനസ്വരൂപായ നമഃ .
ഓം ദക്ഷിണാമൂർതയേ നമഃ .
ഓം മൗനമുദ്രാധരായ നമഃ .
ഓം മൗനവ്യാഖ്യാപ്രകടിതപരബ്രഹ്മതത്ത്വായ നമഃ .
ഓം ചിന്മുദ്രായ നമഃ .. 80
ഓം സിദ്ധിബുദ്ധിപ്രദായ നമഃ .
ഓം ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസിദ്ധിപ്രദായ നമഃ .
ഓം സഹജസമാധിസ്ഥിതായ നമഃ .
ഓം ഹംസൈകപാലധരായ നമഃ .
ഓം കരിചർമാംബരധരായ നമഃ .
ഓം ശ്രീരമണപ്രിയായ നമഃ .
ഓം അചലായ നമഃ .
ഓം ശ്രീലക്ഷ്മണപ്രിയായ നമഃ .
ഓം ചിന്മയായ നമഃ .
ഓം ശ്രീശാരദാപ്രിയായ നമഃ .. 90
ഓം ഗൗരിവദനാബ്ജവൃന്ദസൂര്യായ നമഃ .
ഓം നാഗേന്ദ്രഹാരായ നമഃ .
ഓം യക്ഷസ്വരൂപായ നമഃ .
ഓം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായ നമഃ .
ഓം സർവസുന്ദരായ നമഃ .
ഓം ശരണാഗതവത്സലായ നമഃ .
ഓം സർവഭൂതാത്മനേ നമഃ .
ഓം മൃത്യോർമൃത്യുസ്വരൂപായ നമഃ .
ഓം ദിഗംബരായ നമഃ .
ഓം ദേശകാലാതീതായ നമഃ .. 100
ഓം മഹാപാപഹരായ നമഃ .
ഓം നിത്യായ നമഃ .
ഓം നിരാശ്രയായ നമഃ .
ഓം നിത്യശുദ്ധായ നമഃ .
ഓം നിശ്ചിന്തായ നമഃ .
ഓം മനോവാചാമഗോചരായ നമഃ .
ഓം ശിവജ്ഞാനപ്രദായ നമഃ .
ഓം ശാശ്വതായ നമഃ .. 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |