ലിംഗാഷ്ടകം

 

Video - Lingashtakam 

 

Lingashtakam

 

ബ്രഹ്മമുരാരിസുരാർചിതലിംഗം
നിർമലഭാസിതശോഭിതലിംഗം.
ജന്മജദുഃഖവിനാശകലിംഗം
തത് പ്രണമാമി സദാശിവലിംഗം.
ദേവമുനിപ്രവരാർചിതലിംഗം
കാമദഹനകരുണാകരലിംഗം.
രാവണദർപവിനാശനലിംഗം
തത് പ്രണമാമി സദാശിവലിംഗം.
സർവസുഗന്ധസുലേപിതലിംഗം
ബുദ്ധിവിവർധനകാരണലിംഗം.
സിദ്ധസുരാസുരവന്ദിതലിംഗം
തത് പ്രണമാമി സദാശിവലിംഗം.
കനകമഹാമണിഭൂഷിതലിംഗം
ഫണിപതിവേഷ്ടിതശോഭിതലിംഗം.
ദക്ഷസുയജ്ഞവിനാശനലിംഗം
തത് പ്രണമാമി സദാശിവലിംഗം.
കുങ്കുമചന്ദനലേപിതലിംഗം
പങ്കജഹാരസുശോഭിതലിംഗം.
സഞ്ചിതപാപവിനാശനലിംഗം
തത് പ്രണമാമി സദാശിവലിംഗം.
ദേവഗണാർചിതസേവിതലിംഗം
ഭാവൈർഭക്തിഭിരേവ ച ലിംഗം.
ദിനകരകോടിപ്രഭാകരലിംഗം
തത് പ്രണമാമി സദാശിവലിംഗം.
അഷ്ടദലോപരിവേഷ്ടിതലിംഗം
സർവസമുദ്ഭവകാരണലിംഗം.
അഷ്ടദരിദ്രവിനാശനലിംഗം
തത് പ്രണമാമി സദാശിവലിംഗം.
സുരഗുരുസുരവരപൂജിതലിംഗം
സുരവനപുഷ്പസദാർചിതലിംഗം.
പരാത്പരം പരമാത്മകലിംഗം
തത് പ്രണമാമി സദാശിവലിംഗം.
ലിംഗാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേച്ഛിവസന്നിധൗ.
ശിവലോകമവാപ്നോതി ശിവേന സഹ മോദതേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |