ദ്വാദശ ജ്യോതിർലിംഗ സ്തോത്രം

 

Video - Dvadasha Jyotirlinga Stotram 

 

Dvadasha Jyotirlinga Stotram

 

സൗരാഷ്ട്രദൈശേ വസുധാവകാശേ
ജ്യോതിർമയം ചന്ദ്രകലാവതംസം
ഭക്തിപ്രദാനായ കൃതാവതാരം
തം സോമനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ.
ശ്രീശൈലശൃംഗേ വിവിധപ്രസംഗേ
ശേഷാദ്രിശൃംഗേഽപി സദാ വസന്തം.
തമർജുനം മല്ലികപൂർവമേനം
നമാമി സംസാരസമുദ്രസേതും.
അവന്തികായാം വിഹിതാവതാരം
മുക്തിപ്രദാനായ ച സജ്ജനാനാം.
അകാലമൃത്യോഃ പരിരക്ഷണാർഥം
വന്ദേ മഹാകാളമഹം സുരേശം.
കാവേരികാനർമദയോഃ പവിത്രേ
സമാഗമേ സജ്ജനതാരണായ.
സദൈവ മാന്ധാതൃപുരേ വസന്തം
ഓങ്കാരമീശം ശിവമേകമീഡേ.
പൂർവോത്തരേ പാരളികാഭിധാനേ
സദാശിവം തം ഗിരിജാസമേതം.
സുരാസുരാരാധിതപാദപദ്മം
ശ്രീവൈദ്യനാഥം സതതം നമാമി.
ആമർദസഞ്ജ്ഞേ നഗരേ ച രമ്യേ
വിഭൂഷിതാംഗം വിവിധൈശ്ച ഭോഗൈഃ.
സദ്ഭുക്തിമുക്തിപ്രദമീശമേകം
ശ്രീനാഗനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ.
സാനന്ദമാനന്ദവനേ വസന്തം
ആനന്ദകന്ദം ഹതപാപവൃന്ദം.
വാരാണസീനാഥമനാഥനാഥം
ശ്രീവിശ്വനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ.
യോ ഡാകിനീശാകിനികാസമാജേ
നിഷേവ്യമാനഃ പിശിതാശനൈശ്ച.
സദൈവ ഭീമാദിപദപ്രസിദ്ധം
തം ശങ്കരം ഭക്തഹിതം നമാമി.
ശ്രീതാമ്രപർണീജലരാശിയോഗേ
നിബദ്ധ്യ സേതും നിശി ബില്വപത്രൈഃ.
ശ്രീരാമചന്ദ്രേണ സമർചിതം തം
രാമേശ്വരാഖ്യം സതതം നമാമി.
സിംഹാദ്രിപാർശ്വേഽപി തടേ രമന്തം
ഗോദാവരീതീരപവിത്രദേശേ.
യദ്ദർശനാത്പാതകജാതനാശഃ
പ്രജായതേ ത്ര്യംബകമീശമീഡേ.
ഹിമാദ്രിപാർശ്വേഽപി തടേ രമന്തം
സമ്പൂജ്യമാനം സതതം മുനീന്ദ്രൈഃ.
സുരാസുരൈര്യക്ഷമഹോരഗാദ്യൈഃ
കേദാരസഞ്ജ്ഞം ശിവമീശമീഡേ.
ഏലാപുരീരമ്യശിവാലയേഽസ്മിൻ
സമുല്ലസന്തം ത്രിജഗദ്വരേണ്യം.
വന്ദേ മഹോദാരതരസ്വഭാവം
സദാശിവം തം ധിഷണേശ്വരാഖ്യം.
ഏതാനി ലിംഗാനി സദൈവ മർത്യാഃ
പ്രാതഃ പഠന്തോഽമലമാനസാശ്ച.
തേ പുത്രപൗത്രൈശ്ച ധനൈരുദാരൈഃ
സത്കീർതിഭാജഃ സുഖിനോ ഭവന്തി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |