അർധനാരീശ്വര നമസ്കാര സ്തോത്രം

ശ്രീകണ്ഠം പരമോദാരം സദാരാധ്യാം ഹിമാദ്രിജാം|
നമസ്യാമ്യർധനാരീശം പാർവതീമംബികാം തഥാ|
ശൂലിനം ഭൈരവം രുദ്രം ശൂലിനീം വരദാം ഭവാം|
നമസ്യാമ്യർധനാരീശം പാർവതീമംബികാം തഥാ|
വ്യാഘ്രചർമാംബരം ദേവം രക്തവസ്ത്രാം സുരോത്തമാം|
നമസ്യാമ്യർധനാരീശം പാർവതീമംബികാം തഥാ|
ബലീവർദാസനാരൂഢം സിംഹോപരി സമാശ്രിതാം|
നമസ്യാമ്യർധനാരീശം പാർവതീമംബികാം തഥാ|
കാശീക്ഷേത്രനിവാസം ച ശക്തിപീഠനിവാസിനീം|
നമസ്യാമ്യർധനാരീശം പാർവതീമംബികാം തഥാ|
പിതരം സർവലോകാനാം ഗജാസ്യസ്കന്ദമാതരം|
നമസ്യാമ്യർധനാരീശം പാർവതീമംബികാം തഥാ|
കോടിസൂര്യസമാഭാസം കോടിചന്ദ്രസമച്ഛവിം|
നമസ്യാമ്യർധനാരീശം പാർവതീമംബികാം തഥാ|
യമാന്തകം യശോവന്തം വിശാലാക്ഷീം വരാനനാം|
നമസ്യാമ്യർധനാരീശം പാർവതീമംബികാം തഥാ|
കപാലമാലിനം ഭീമം രത്നമാല്യവിഭൂഷണാം|
നമസ്യാമ്യർധനാരീശം പാർവതീമംബികാം തഥാ|
ശിവാർധാംഗം മഹാവീരം ശിവാർധാംഗീം മഹാബലാം|
നമസ്യാമ്യർധനാരീശം പാർവതീമംബികാം തഥാ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |