ചിദംബരേശ സ്തുതി

കൃപാസമുദ്രം സുമുഖം ത്രിനേത്രം ജടാധരം പാർവതിവാമഭാഗം.
സദാശിവം രുദ്രമനന്തരൂപം ചിദംബരേശം ഹൃദി ഭാവയാമി.
കല്യാണമൂർതിം കനകാദ്രിചാപം കാന്താസമാക്രാന്തനിജാർധദേഹം.
കാലാന്തകം കാമരിപും പുരാരിം ചിദംബരേശം ഹൃദി ഭാവയാമി.
വിശാലനേത്രം പരിപൂർണഗാത്രം ഗൗരീകലത്രം ദനുജാരിബാണം.
കുബേരമിത്രം സുരസിന്ധുശീർഷം ചിദംബരേശം ഹൃദി ഭാവയാമി.
വേദാന്തവേദ്യം ഭുവനൈകവന്ദ്യം മായാവിഹീനം കരുണാർദ്രചിത്തം.
ജ്ഞാനപ്രദം ജ്ഞാനിനിഷേവിതാംഘ്രിം ചിദംബരേശം ഹൃദി ഭാവയാമി.
ദിഗംബരം ശാസിതദക്ഷയജ്ഞം ത്രയീമയം പാർഥവരപ്രദം തം.
സദാദയം വഹ്നിരവീന്ദുനേത്രം ചിദംബരേശം ഹൃദി ഭാവയാമി.
വിശ്വാധികം വിഷ്ണുമുഖൈരുപാസ്യം ത്രികോണഗം ചന്ദ്രകലാവതംസം.
ഉമാപതിം പാപഹരം പ്രശാന്തം ചിദംബരേശം ഹൃദി ഭാവയാമി.
കർപൂരഗാത്രം കമനീയനേത്രം കംസാരിവന്ദ്യം കനകാഭിരാമം.
കൃശാനുഢക്കാധരമപ്രമേയം ചിദംബരേശം ഹൃദി ഭാവയാമി.
കൈലാസവാസം ജഗതാമധീശം ജലന്ധരാരിം പുരുഹൂതപൂജ്യം.
മഹാനുഭാവം മഹിമാഭിരാമം ചിദംബരേശം ഹൃദി ഭാവയാമി.
ജന്മാന്തരാരൂഢമഹാഘപങ്കില- പ്രക്ഷാലനോദ്ഭൂതവിവേകതശ്ച യം.
പശ്യന്തി ധീരാഃ സ്വയമാത്മഭാവാച്ചിദംബരേശം ഹൃദി ഭാവയാമി.
അനന്തമദ്വൈതമജസ്രഭാസുരം ഹ്യതർക്യമാനന്ദരസം പരാത്പരം.
യജ്ഞാധിദൈവം യമിനാം വരേണ്യം ചിദംബരേശം ഹൃദി ഭാവയാമി.
വൈയാഘ്രപാദേന മഹർഷിണാ കൃതാം ചിദംബരേശസ്തുതിമാദരേണ.
പഠന്തി യേ നിത്യമുമാസഖസ്യ പ്രസാദതോ യാന്തി നിരാമയം പദം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

101.6K

Comments Malayalam

bed5j
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |