ആത്മേശ്വര പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

ഷഡാധാരോർധ്വസന്നിഷ്ഠം ഷഡുത്കർഷസ്ഥലേശ്വരം .
ഷട്സഭാരമണം വന്ദേ ഷഡധ്വാരാധനക്ഷമം ..

ശ്രീമത്ശ്രീകുന്ദമൂലസ്ഥലലസിതമഹായോഗപീഠേ നിഷണ്ണഃ
സർവാധാരോ മഹാത്മാഽപ്യനുപമിതമഹാസ്വാദികൈലാസവാസീ .
യസ്യാസ്തേ കാമിനീ യാ നതജനവരദാ യോഗമാതാ മഹേശീ
സോഽവ്യാദാത്മേശ്വരോ മാം ശിവപുരരമണഃ സച്ചിദാനന്ദമൂർതിഃ ..

യോ വേദാന്തവിചിന്ത്യരൂപമഹിമാ യം യാതി സർവം ജഗത്
യേനേദം ഭുവനം ഭൃതം വിധിമുഖാഃ കുർവന്തി യസ്മൈ നമഃ .
യസ്മാത് സമ്പ്രഭവന്തി ഭൂതനികരാഃ യസ്യ സ്മൃതിർമോക്ഷകൃത്
യസ്മിൻ യോഗരതിഃശിവേതി സ മഹാനാത്മേശ്വരഃ പാതു നഃ ..

തുര്യാതീതപദോർധ്വഗം ഗുണപരം സത്താമയം സർവഗം
സംവേദ്യം ശ്രുതിശീർഷകൈരനുപമം സർവാധികം ശാശ്വതം .
ഓങ്കാരാന്തരബിന്ദുമധ്യസദനം ഹ്രീങ്കാരലഭ്യം നുമോ
വ്യോമാകാരശിഖാവിഭാവിമുനിസന്ദൃശ്യം ചിദാത്മേശ്വരം ..

വേദാന്താർഥവിചക്ഷണൈരതിതരാം ബ്രഹ്മേതി യഃ കഥ്യതേഽ-
പ്യന്യൈര്യോഗിജനൈർമഹാപുരുഷ ഇത്യഷ്ടാംഗിഭിശ്ചിന്തിതഃ .
കൈശ്ചില്ലോകവിപത്തികൃത് ത്രിനയനഃശ്രീനീലകണ്ഠഃ സ്മൃതഃ
തം വന്ദേ പരമാത്മനാഥമനിശം കുന്ദദ്രുമാധഃ സ്ഥിതം ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

28.3K

Comments Malayalam

xvbc3
ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |