ఓమ్కారేశ్వర స్తుతి

పార్వత్యువాచ -
మహాదేవమహానందకరుణామృతసాగర .
శ్రుతముత్తమమాఖ్యానం మహాకాలగణస్య చ ..

కిం వాన్యత్ ప్రీతిజనకం క్షేత్రమస్తి మహేశ్వర .
క్షేత్రాణాం త్వం పతిః శంభో విశిష్టం వక్తుమర్హసి ..

ఈశ్వర ఉవాచ -
క్షేత్రమస్త్యేకముత్కృష్టముత్ఫుల్లకమలాననే .
ఓంకారం నామ విమలం కలికల్మషనాశనం ..

తత్ర శైవవరా నిత్యం నివసంతి సహస్రశః .
తే సర్వే మమ లింగార్చాం కుర్వంత్యేవ ప్రతిక్షణం ..

భాసితాభాసితైర్నిత్యం శాంతా దాంతా జితేంద్రియాః .
రుద్రాక్షవరభూషాఢ్యా భాలాక్షాన్యస్తమానసాః ..

తత్రాస్తి సరితాం శ్రేష్ఠా లింగసంగతరంగితా .
నర్మదా శర్మదా నిత్యం స్నానాత్పానావగాహనాత్ ..

పాపౌఘసంఘభంగాఢ్యా వాతపోతసుశీతలా .
తత్రాస్తి కుండముత్కృష్టమోంకారాఖ్యం శుచిస్మితే ..

తత్కుండదర్శనాదేవ మల్లోకే నివసేచ్చిరం .
తత్కుండోదకపానేన హృది లింగం ప్రజాయతే ..

భావాః పిబంతి తత్కుండజలం శీతం విముక్తయే .
తృప్తిం ప్రయాంతి పితరః తత్కుండజలతర్పితాః ..

సదా తత్కుండరక్షార్థం గణాః సంస్థాపితా మయా .
కుండధారప్రభృతయః శూలముద్గరపాణయః ..

గజేంద్రచర్మవసనా మృగేంద్రసమవిక్రమాః .
హరీంద్రానపి తే హన్యుర్గిరీంద్రసమవిగ్రహాహ ..

ధనుఃశరకరాః సర్వే జటాశోభితమస్తకాః .
అగ్నిరిత్యాదిభిర్మంత్రైర్భస్మోద్ధూలితవిగ్రహా ..

సంగ్రామముఖరాః సర్వే గణా మేదురవిగ్రహాః .
కదాచిదననుజ్ఞాప్త తాన్ గణాన్ మదదర్పితః ..

అప్సరోభిః పరివృతో మరుతాం పతిరుద్ధతః .
ఆరుహ్యాభ్రమునాథం తం క్రీడితుం నర్మదాజలే ..

సమాజగామ త్వరితః శచ్యా సాకం శివే తదా .
తదా తం గణపాః క్రుద్ధాః సర్వే తే హ్యతిమన్యవః ..

సగజం పాతయన్నబ్ధౌ శచ్యా సాకం సురేశ్వరం .
సురాంస్తదా సవరుణాన్ బిభిదుః పవనానలాన్ ..

నిస్త్రింశవరధారాభిః సుతీక్ష్ణాగ్రైః శిలీముఖైః .
ముద్గరైర్బిభిదుశ్చాన్యే సవాహాయుధభూషణాన్ ..

వివాహనాంస్తదా దేవాన్ స్రవద్రక్తాన్ స్ఖలత్పదాన్ .
కాందిశీకాన్ ముక్తకేశాన్ క్షణాచ్చక్రుర్గణేశ్వరాః ..

అప్సరాస్తా వికన్నరాః రుదంత్యో ముక్తమూర్ధజాః .
హాహా బతేతి క్రందంత్యః స్రవద్రక్తార్ద్రవాససః ..

తథా దేవగణాః సర్వే శక్రాద్యా భయకంపితాః .
ఓంకారం తత్ర తల్లింగం శరణం జగ్మురీశ్వరం ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

27.3K
2.5K

Comments Telugu

ks6nj
ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

విశిష్టమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -సాయికుమార్

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

అద్భుత ఫీచర్లు 🌈 -మర్రిపూడి సుబ్బు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |