വിശ്വനാഥ അഷ്ടക സ്തോത്രം

ഗംഗാതരംഗ- രമണീയജടാകലാപം
ഗൗരീനിരന്തര- വിഭൂഷിതവാമഭാഗം.
നാരായണപ്രിയമനംഗമദാപഹാരം
വാരാണസീപുരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥം.
വാചാമഗോചരമ- നേകഗുണസ്വരൂപം
വാഗീശവിഷ്ണുസു- രസേവിതപാദപീഠം.
വാമേന വിഗ്രഹവരേണ കലത്രവന്തം
വാരാണസീപുരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥം.
ഭൂതാധിപം ഭുജഗഭൂഷണഭൂഷിതാംഗം
വ്യാഘ്രാജിനാംബരധരം ജടിലം ത്രിനേത്രം.
പാശാങ്കുശാഭയ- വരപ്രദശൂലപാണിം
വാരാണസീപുരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥം.
ശീതാംശുശോഭിത- കിരീടവിരാജമാനം
ഭാലേക്ഷണാനല- വിശോഷിതപഞ്ചബാണം.
നാഗാധിപാരചിത- ഭാസുരകർണപൂരം
വാരാണസീപുരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥം.
പഞ്ചാനനം ദുരിതമത്തമതംഗജാനാം
നാഗാന്തകം ദനുജപുംഗവപന്നഗാനാം.
ദാവാനലം മരണശോകജരാടവീനാം
വാരാണസീപുരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥം.
തേജോമയം സഗുണനിർഗുണമദ്വിതീയ-
മാനന്ദകന്ദമപരാ- ജിതമപ്രമേയം.
നാഗാത്മകം സകലനിഷ്കലമാത്മരൂപം
വാരാണസീപുരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥം.
രാഗാദിദോഷരഹിതം സ്വജനാനുരാഗം
വൈരാഗ്യശാന്തിനിലയം ഗിരിജാസഹായം.
മാധുര്യധൈര്യസുഭഗം ഗരലാഭിരാമം
വാരാണസീപുരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥം.
ആശാം വിഹായ പരിഹൃത്യ പരസ്യ നിന്ദാം
പാപേ രതിം ച സുനിവാര്യ മനഃ സമാധൗ.
ആദായ ഹൃത്കമലമധ്യഗതം പരേശം
വാരാണസീപുരപതിം ഭജ വിശ്വനാഥം.
വാരാണസീപുരപതേഃ സ്തവനം ശിവസ്യ
വ്യാഖ്യാതമഷ്ടകമിദം പഠതേ മനുഷ്യഃ.
വിദ്യാം ശ്രിയം വിപുലസൗഖ്യമനന്തകീർതിം
സമ്പ്രാപ്യ ദേഹവിലയേ ലഭതേ ച മോക്ഷം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

16.9K

Comments Malayalam

uhif8
ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |