ശിവ ആത്മാർപണ സ്തുതി

കസ്തേ ബോദ്ധും പ്രഭവതി പരം ദേവദേവ പ്രഭാവം
യസ്മാദിത്ഥം വിവിധരചനാ സൃഷ്ടിരേഷാ ബഭൂവ.
ഭക്തിഗ്രാഹ്യസ്ത്വമിഹ തദപി ത്വാമഹം ഭക്തിമാത്രാത്
സ്തോതും വാഞ്ഛാമ്യതിമഹദിദം സാഹസം മേ സഹസ്വ.
ക്ഷിത്യാദിനാമവയവവതാം നിശ്ചിതം ജന്മ താവത്
തന്നാസ്ത്യേവ ക്വചന കലിതം കർത്രധിഷ്ഠാനഹീനം.
നാധിഷ്ഠാതും പ്രഭവതി ജഡോ നാപ്യനീശശ്ച ഭാവഃ
തസ്മാദാദ്യസ്ത്വമസി ജഗതാം നാഥ ജാനേ വിധാതാ.
ഇന്ദ്രം മിത്രം വരുണമനിലം പുനരജം വിഷ്ണുമീശം
പ്രാഹുസ്തേ തേ പരമശിവ തേ മായയാ മോഹിതാസ്ത്വാം.
ഏതൈഃ സാകം സകലമപി യച്ഛക്തിലേശേ സമാപ്തം
സ ത്വം ദേവഃ ശ്രുതിഷു വിദിതഃ ശംഭുരിത്യാദിദേവഃ.
ആനന്ദാദ്യഃ കമപി ച ഘനീഭാവമാസ്ഥായരൂപം
ശക്ത്യാ സാർധം പരമമുമയാ ശാശ്വതം ഭോഗമൃച്ഛൻ
അധ്വാതീതേ ശുചിദിവസകൃത്കോടിദീപ്തേ കപർദിൻ
ആദ്യേ സ്ഥാനേ വിഹരസി സദാ സേവ്യമാനോ ഗണേശൈഃ.
ത്വം വേദാന്തൈഃ പ്രഥിതമഹിമാ ഗീയസേ വിശ്വനേതഃ
ത്വം വിപ്രാദ്യൈർവരദ നിഖിലൈരിജ്യസേ കർമഭിഃ സ്വൈഃ.
ത്വം ദൃഷ്ടാനുശ്രവികവിഷയാനന്ദമാത്രാവിതൃഷ്ണൈ-
രന്തർഗ്രന്ഥിപ്രവിലയകൃതേ ചിന്ത്യസേ യോഗിവൃന്ദൈഃ.
ധ്യായന്തസ്ത്വാം കതിചന ഭവം ദുസ്തരം നിസ്തരന്തി
ത്വത്പാദാബ്ജം വിധിവദിതരേ നിത്യമാരാധയന്തഃ.
അന്യേ വർണാശ്രമവിധിരതാഃ പാലയന്തസ്ത്വദാജ്ഞാം
സർവം ഹിത്വാ ഭവജലനിധൗ ദേവ മജ്ജാമി ഘോരേ.
ഉത്പദ്യാപി സ്മരഹര മഹത്യുത്തമാനാം കുലേഽസ്മിൻ
ആസ്വാദ്യ ത്വന്മഹിമജലധേരപ്യഹം ശീകരാണൂൻ.
ത്വത്പാദാർചാവിമുഖഹൃദയശ്ചാപലാദിന്ദ്രിയാണാം
വ്യഗ്രസ്തുച്ഛേഷ്വഹഹ ജനനം വ്യർഥയാമ്യേഷ പാപഃ.
അർകദ്രോണപ്രഭൃതികുസുമൈരർചനം തേ വിധേയം
പ്രാപ്യം തേന സ്മരഹര ഫലം മോക്ഷസാമ്രാജ്യലക്ഷ്മീഃ.
ഏതജ്ജാനന്നപി ശിവ ശിവ വ്യർഥയൻകാലമാത്മ-
ന്നാത്മദ്രോഹീ കരണവിവശോ ഭൂയസാധഃ പതാമി.
കിം വാ കുർവേ വിഷമവിഷയസ്വൈരിണാ വൈരിണാഹം
ബദ്ധഃ സ്വാമിൻ വപുഷി ഹൃദയഗ്രന്ഥിനാ സാർധമസ്മിൻ.
ഉക്ഷ്ണാ ദർപജ്വരഭരജുഷാ സാകമേകത്ര ബദ്ധഃ
ശ്രാമ്യന്വത്സഃ സ്മരഹര യുഗേ ധാവതാ കിം കരോതു.
നാഹം രോദ്ധും കരണനിചയം ദുർനയം പാരയാമി
സ്മാരം സ്മാരം ജനിപഥരുജം നാഥ സീദാമി ഭീത്യാ.
കിം വാ കുർവേ കിമുചിതമിഹ ക്വാദ്യ ഗച്ഛാമി ഹന്ത
ത്വത്പാദാബ്ജപ്രപതനമൃതേ നൈവ പശ്യാമ്യുപായം.
ഉല്ലംഘ്യാജ്ഞാമുഡുപതികലാചൂഡ തേ വിശ്വവന്ദ്യ
ത്യക്താചാരഃ പശുവദധുനാ മുക്തലജ്ജശ്ചരാമി.
ഏവം നാനാവിധഭവതതിപ്രാപ്തദീർഘാപരാധഃ
ക്ലേശാംഭോധിം കഥമഹമൃതേ ത്വത്പ്രസദാത്തരേയം.
ക്ഷാമ്യസ്യേവ ത്വമിഹ കരുണാസാഗരഃ കൃത്സ്നമാഗഃ
സംസാരോത്ഥം ഗിരിശ സഭയപ്രാർഥനാദൈന്യമാത്രാത്.
യദ്യപ്യേവം പ്രതികലമഹം വ്യക്തമാഗഃസഹസ്രം
കുർവൻ മൂർഖഃ കഥമിവ തഥാ നിസ്ത്രപഃ പ്രാർഥയേയം.
സർവം ക്ഷേപ്തും പ്രഭവതി ജനഃ സംസൃതിപ്രാപ്തമാഗഃ
ചേതഃ ശ്വാസപ്രശമസമയേ ത്വത്പാദാബ്ജേ നിധായ.
തസ്മിൻകാലേ യദി മമ മനോ നാഥ ദോഷത്രയാർതം
പ്രജ്ഞാഹീനം പുരഹര ഭവേത് തത്കഥം മേ ഘടേത.
പ്രാണോത്ക്രാന്തിവ്യതികരദലത്സന്ധിബന്ധേ ശരീരേ
പ്രേമാവേശപ്രസരദമിതാക്രന്ദിതേ ബന്ധുവർഗേ.
അന്തഃ പ്രജ്ഞാമപി ശിവ ഭജന്നന്തരായൈരനന്തൈ-
രാവിദ്ധോഽഹം ത്വയി കഥമിമാമർപയിഷ്യാമി ബുദ്ധിം.
അദ്യൈവ ത്വത്പദനലിനയോരർപയാമ്യന്തരാത്മൻ
ആത്മാനം മേ സഹ പരികരൈരദ്രികന്യാധിനാഥ.
നാഹം ബോദ്ധും ശിവ തവ പദം ന ക്രിയാ യോഗചര്യാഃ
കർതും ശക്നോമ്യനിതരഗതിഃ കേവലം ത്വാം പ്രപദ്യേ.
യഃ സ്രഷ്ടാരം നിഖിലജഗതാം നിർമമേ പൂർവമീശഃ
തസ്മൈ വേദാനദിത സകലാൻ യശ്ച സാകം പുരാണൈഃ.
തം ത്വാമാദ്യം ഗുരുമഹമസാവാത്മബുദ്ധിപ്രകാശം
സംസാരാർതഃ ശരണമധുനാ പാർവതീശം പ്രപദ്യേ.
ബ്രഹ്മാദീൻ യഃ സ്മരഹര പശൂന്മോഹപാശേന ബദ്ധ്വാ
സർവാനേകശ്ചിദചിദധികഃ കാരയിത്വാഽഽത്മകൃത്യം.
യശ്ചൈതേഷു സ്വപദശരണാന്വിദ്യയാ മോചയിത്വാ
സാന്ദ്രാനന്ദം ഗമയതി പരം ധാമ തം ത്വാം പ്രപദ്യേ.
ഭക്താഗ്ര്യാണാം കഥമപി പരൈര്യോഽചികിത്സ്യാമമർത്യൈഃ
സംസാരാഖ്യാം ശമയതി രുജം സ്വാത്മബോധൗഷധേന.
തം സർവാധീശ്വര ഭവമഹാദീർഘതീവ്രാമയേന
ക്ലിഷ്ടോഽഹം ത്വാം വരദ ശരണം യാമി സംസാരവൈദ്യം.
ധ്യാതോ യത്നാദ്വിജിതകരണൈര്യോഗിഭിര്യോ വിമുക്ത്യൈ
തേഭ്യഃ പ്രാണോത്ക്രമണസമയേ സംനിധായാത്മനൈവ.
തദ്വ്യാചഷ്ടേ ഭവഭയഹരം താരകം ബ്രഹ്മ ദേവഃ
തം സേവേഽഹം ഗിരിശ സതതം ബ്രഹ്മവിദ്യാഗുരും ത്വാം.
ദാസോഽസ്മീതി ത്വയി ശിവ മയാ നിത്യസിദ്ധം നിവേദ്യം
ജാനാസ്യേതത് ത്വമപി യദഹം നിർഗതിഃ സംഭ്രമാമി.
നാസ്ത്യേവാന്യന്മമ കിമപി തേ നാഥ വിജ്ഞാപനീയം
കാരുണ്യാന്മേ ശരണവരണം ദീനവൃത്തേർഗൃഹാണ.
ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രപ്രഭൃതിഭിരപി സ്വേപ്സിതപ്രാർഥനായ
സ്വാമിന്നഗ്രേ ചിരമവസരസ്തോഷയദ്ഭിഃ പ്രതീക്ഷ്യഃ.
ദ്രാഗേവ ത്വാം യദിഹ ശരണം പ്രാർഥയേ കീടകല്പഃ
തദ്വിശ്വാധീശ്വര തവ കൃപാമേവ വിശ്വസ്യ ദീനേ.
കർമജ്ഞാനപ്രചയമഖിലം ദുഷ്കരം നാഥ പശ്യൻ
പാപാസക്തം ഹൃദയമപി ചാപാരയൻസന്നിരോദ്ധും.
സംസാരാഖ്യേ പുരഹര മഹത്യന്ധകൂപേ വിഷീദൻ
ഹസ്താലംബപ്രപതനമിദം പ്രാപ്യ തേ നിർഭയോഽസ്മി.
ത്വാമേവൈകം ഹതജനിപഥേ പാന്ഥമസ്മിൻപ്രപഞ്ചേ
മത്വാ ജന്മപ്രചയജലധേഃ ബിഭ്യതഃ പാരശൂന്യാത്.
യത്തേ ധന്യാഃ സുരവര മുഖം ദക്ഷിണം സംശ്രയന്തി
ക്ലിഷ്ടം ഘോരേ ചിരമിഹ ഭവേ തേന മാം പാഹി നിത്യം.
ഏകോഽസി ത്വം ശിവ ജനിമതാമീശ്വരോ ബന്ധമുക്ത്യോഃ
ക്ലേശാംഗാരാവലിഷു ലുഠതഃ കാ ഗതിസ്ത്വാം വിനാ മേ.
തസ്മാദസ്മിന്നിഹ പശുപതേ ഘോരജന്മപ്രവാഹേ
ഖിന്നം ദൈന്യാകരമതിഭയം മാം ഭജസ്വ പ്രപന്നം.
യോ ദേവാനാം പ്രഥമമശുഭദ്രാവകോ ഭക്തിഭാജാം
പൂർവം വിശ്വാധിക ശതധൃതിം ജായമാനം മഹർഷിഃ.
ദൃഷ്ട്യാപശ്യത്സകലജഗതീസൃഷ്ടിസാമർഥ്യദാത്ര്യാ
സ ത്വം ഗ്രന്ഥിപ്രവിലയകൃതേ വിദ്യയാ യോജയാസ്മാൻ.
യദ്യാകാശം ശുഭദ മനുജാശ്ചർമവദ്വേഷ്ടയേയുഃ
ദുഃഖസ്യാന്തം തദപി പുരുഷസ്ത്വാമവിജ്ഞായ നൈതി.
വിജ്ഞാനം ച ത്വയി ശിവ ഋതേ ത്വത്പ്രസാദാന്ന ലഭ്യം
തദ്ദുഃഖാർതഃ കമിഹ ശരണം യാമി ദേവം ത്വദന്യം.
കിം ഗൂഢാർഥൈരകൃതകവചോഗുംഫനൈഃ കിം പുരാണൈഃ
തന്ത്രാദ്യൈർവാ പുരുഷമതിഭിർദുർനിരൂപ്യൈകമത്യൈഃ.
കിം വാ ശാസ്ത്രൈരഫലകലഹോല്ലാസമാത്രപ്രധാനൈഃ
വിദ്യാ വിദ്യേശ്വര കൃതധിയാം കേവലം ത്വത്പ്രസാദാത്.
പാപിഷ്ടോഽഹം വിഷയചപലഃ സന്തതദ്രോഹശാലീ
കാർപണ്യൈകസ്ഥിരനിവസതിഃ പുണ്യഗന്ധാനഭിജ്ഞഃ.
യദ്യപ്യേവം തദപി ശരണം ത്വത്പദാബ്ജം പ്രപന്നം
നൈനം ദീനം സ്മരഹര തവോപേക്ഷിതും നാഥ യുക്തം.
ആലോച്യൈവം യദി മയി ഭവാൻ നാഥ ദോഷാനനന്താൻ
അസ്മത്പാദാശ്രയണപദവീം നാർഹതീതി ക്ഷിപേന്മാം.
അദ്യൈവേമം ശരണവിരഹാദ്വിദ്ധി ഭീത്യൈവ നഷ്ടം
ഗ്രാമോ ഗൃഹ്ണാത്യഹിതതനയം കിം നു മാത്രാ നിരസ്തം.
ക്ഷന്തവ്യം വാ നിഖിലമപി മേ ഭൂതഭാവി വ്യലീകം
ദുർവ്യാപാരപ്രവണമഥവാ ശിക്ഷണീയം മനോ മേ.
ന ത്വേവാർത്ത്യാ നിരതിശയയാ ത്വത്പദാബ്ജം പ്രപന്നം
ത്വദ്വിന്യസ്താഖിലഭരമമും യുക്തമീശ പ്രഹാതും.
സർവജ്ഞസ്ത്വം നിരവധികൃപാസാഗരഃ പൂർണശക്തിഃ
കസ്മാദേനം ന ഗണയസി മാമാപദബ്ധൗ നിമഗ്നം.
ഏകം പാപാത്മകമപി രുജാ സർവതോഽത്യന്തദീനം
ജന്തും യദ്യുദ്ധരസി ശിവ കസ്താവതാതിപ്രസംഗഃ.
അത്യന്താർതിവ്യഥിതമഗതിം ദേവ മാമുദ്ധരേതി
ക്ഷുണ്ണോ മാർഗസ്തവ ശിവ പുരാ കേന വാഽനാഥനാഥ.
കാമാലംബേ ബത തദധികാം പ്രാർഥനാരീതിമന്യാം
ത്രായസ്വൈനം സപദി കൃപയാ വസ്തുതത്ത്വം വിചിന്ത്യ.
ഏതാവന്തം ഭ്രമണനിചയം പ്രാപിതോഽയം വരാകഃ
ശ്രാന്തഃ സ്വാമിന്നഗതിരധുനാ മോചനീയസ്ത്വയാഹം.
കൃത്യാകൃത്യവ്യപഗതമതിർദീനശാഖാമൃഗോഽയം
സന്താഡ്യൈനം ദശനവിവൃതിം പശ്യതസ്തേ ഫലം കിം.
മാതാ താതഃ സുത ഇതി സമാബധ്യ മാം മോഹപാശൈ-
രാപാത്യൈവം ഭവജലനിധൗ ഹാ കിമീശ ത്വയാഽഽപ്തം.
ഏതാവന്തം സമയമിയതീമാർതിമാപാദിതേഽസ്മിൻ
കല്യാണീ തേ കിമിതി ന കൃപാ കാപി മേ ഭാഗ്യരേഖാ.
ഭുങ്ക്ഷേ ഗുപ്തം ബത സുഖനിധിം താത സാധാരണം ത്വം
ഭിക്ഷാവൃത്തിം പരമഭിനയന്മായയാ മാം വിഭജ്യ.
മര്യാദായാഃ സകലജഗതാം നായകഃ സ്ഥാപകസ്ത്വം
യുക്തം കിം തദ്വദ വിഭജനം യോജയസ്വാത്മനാ മാം.
ന ത്വാ ജന്മപ്രലയജലധേരുദ്ധരാമീതി ചേദ്ധീഃ
ആസ്താം തന്മേ ഭവതു ച ജനിര്യത്ര കുത്രാപി ജാതൗ.
ത്വദ്ഭക്താനാമനിതരസുഖൈഃ പാദധൂലീകിശോരൈഃ
ആരബ്ധം മേ ഭവതു ഭഗവൻ ഭാവി സർവം ശരീരം.
കീടാ നാഗാസ്തരവ ഇതി വാ കിം ന സന്തി സ്ഥലേഷു
ത്വത്പാദാംഭോരുഹപരിമലോദ്വാഹിമന്ദാനിലേഷു.
തേഷ്വേകം വാ സൃജ പുനരിമം നാഥ ദീനാർത്തിഹാരിൻ
ആതോഷാന്മാം മൃഡ ഭവമഹാംഗാരനദ്യാം ലുഠന്തം.
കാലേ കണ്ഠസ്ഫുരദസുകലാലേശസത്താവലോക-
വ്യാഗ്രോദഗ്രവ്യസനിസകലസ്നിഗ്ഘരുദ്ധോപകണ്ഠേ.
അന്തസ്തോദൈരവധിരഹിതാമാർതിമാപദ്യമാനോ-
ഽപ്യങിഘ്രദ്വന്ദ്വേ തവ നിവിശതാമന്തരാത്മൻ മമാത്മാ.
അന്തർബാഷ്പാകുലിതനയനാനന്തരംഗാനപശ്യ-
ന്നഗ്രേ ഘോഷം രുദിതബഹുലം കാതരാണാമശ്രുണ്വൻ.
അത്യുത്ക്രാന്തിശ്രമമഗണയൻ അന്തകാലേ കപർദി-
ന്നംഘ്രിദ്വന്ദ്വേ തവ നിവിശതാമന്തരാത്മൻ മമാത്മാ.
ചാരുസ്മേരാനനസരസിജം ചന്ദ്രരേഖാവതംസം
ഫുല്ലന്മല്ലീകുസുമകലികാദാമസൗഭാഗ്യചോരം.
അന്തഃപശ്യാമ്യചലസുതയാ രത്നപീഠേ നിഷണ്ണം
ലോകാതീതം സതതശിവദം രൂപമപ്രാകൃതം തേ.
സ്വപ്നേ വാപി സ്വരസവികസദ്ദിവ്യപങ്കേരുഹാഭം
പശ്യേയം കിം തവ പശുപതേ പാദയുഗ്മം കദാചിത്.
ക്വാഹം പാപഃ ക്വ തവ ചരണാലോകഭാഗ്യം തഥാപി
പ്രത്യാശാം മേ ഘടയതി പുനർവിശ്രുതാ തേഽനുകമ്പാ.
ഭിക്ഷാവൃത്തിം ചര പിതൃവനേ ഭൂതസംഘൈർഭ്രമേദം
വിജ്ഞാതം തേ ചരിതമഖിലം വിപ്രലിപ്സോഃ കപാലിൻ.
ആവൈകുണ്ഠദ്രുഹിണമഖിലപ്രാണിനാമീശ്വരസ്ത്വം
നാഥ സ്വപ്നേഽപ്യഹമിഹ ന തേ പാദപദ്മം ത്യജാമി.
ആലേപനം ഭസിതമാവസഥഃ ശ്മശാന-
മസ്ഥീനി തേ സതതമാഭരണാനി സന്തു.
നിഹ്നോതുമീശ സകലശ്രുതിപാരസിദ്ധ-
മൈശ്വര്യമംബുജഭവോഽപി ച ന ക്ഷമസ്തേ.
വിവിധമപി ഗുണൗഘം വേദയന്ത്യർഥവാദാഃ
പരിമിതവിഭവാനാം പാമരാണാം സുരാണാം.
തനുഹിമകരമൗലേ താവതാ ത്വത്പരത്വേ
കതി കതി ജഗദീശാഃ കല്പിതാ നോ ഭവേയുഃ.
വിഹര പിതൃവനേ വാ വിശ്വപാരേ പുരേ വാ
രജതഗിരിതടേ വാ രത്നസാനുസ്ഥലേ വാ.
ദിശ ഭവദുപകണ്ഠം ദേഹി മേ ഭൃത്യഭാവം
പരമശിവ തവ ശ്രീപാദുകാവാഹകാനാം.
ബലമബലമമീഷാം ബൽബജാനാം വിചിന്ത്യം
കഥമപി ശിവ കാലക്ഷേപമാത്രപ്രധാനൈഃ.
നിഖിലമപി രഹസ്യം നാഥ നിഷ്കൃഷ്യ സാക്ഷാത്
സരസിജഭവമുഖ്യൈഃ സാധിതം നഃ പ്രമാണം.
ന കിഞ്ചിന്മേനേഽതഃ സമഭിലഷണീയം ത്രിഭുവനേ
സുഖം വാ ദുഃഖം വാ മമ ഭവതു യദ്ഭാവി ഭഗവൻ.
സമുന്മീലത്പാഥോരുഹകുഹരസൗഭാഗ്യമുഷിതേ
പദദ്വന്ദ്വേ ചേതഃ പരിചയമുപേയാന്മമ സദാ.
ഉദരഭരണമാത്രം സാധ്യമുദ്ദിശ്യ നീചേ-
ഷ്വസകൃദുപനിബദ്ധാമാഹിതോച്ഛിഷ്ടഭാവാം.
അഹമിഹ നുതിഭംഗീമർപയിത്വോപഹാരം
തവ ചരണസരോജേ താത ജാതോഽപരാധീ.
സർവം സദാശിവ സഹസ്വ മമാപരാധം
മഗ്നം സമുദ്ധര മഹത്യമുമാപദബ്ധൗ.
സർവാത്മനാ തവ പദാംബുജമേവ ദീനഃ
സ്വാമിന്നനന്യശരണഃ ശരണം പ്രപദ്യേ.
ആത്മാർപണസ്തുതിരിയം ഭഗവന്നിബദ്ധാ
യദ്യപ്യനന്യമനസാ ന മയാ തഥാപി.
വാചാപി കേവലമയം ശരണം വൃണീതേ
ദീനോ വരാക ഇതി രക്ഷ കൃപാനിധേ മാം.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

31.5K
1.3K

Comments Malayalam

az5kz
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |