ശിവ വർണമാലാ സ്തോത്രം

അദ്ഭുതവിഗ്രഹ അമരാധീശ്വര അഗണിതഗുണഗണ അമൃതശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ആനന്ദാമൃത ആശ്രിതരക്ഷക ആത്മാനന്ദ മഹേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഇന്ദുകലാധര ഇന്ദ്രാദിപ്രിയ സുന്ദരരൂപ സുരേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഈശ സുരേശ മഹേശ ജനപ്രിയ കേശവസേവിതപാദ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഉരഗാദിപ്രിയഭൂഷണ ശങ്കര നരകവിനാശ നടേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഊർജിതദാനവനാശ പരാത്പര ആർജിതപാപവിനാശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഋഗ്വേദശ്രുതിമൗലിവിഭൂഷണ രവിചന്ദ്രാഗ്നിത്രിനേത്ര ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ൠപമനാദിപ്രപഞ്ചവിലക്ഷണ താപനിവാരണതത്ത്വ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഌംഗസ്വരൂപ സർവബുധപ്രിയ മംഗലമൂർതി മഹേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ൡഊതാധീശ്വരരൂപപ്രിയ ശിവ വേദാന്തപ്രിയവേദ്യ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഏകാനേകസ്വരൂപ വിശ്വേശ്വര യോഗിഹൃദിപ്രിയവാസ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഐശ്വര്യാശ്രയ ചിന്മയ ചിദ്ഘന അച്യുതാനന്ത മഹേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഓങ്കാരപ്രിയ ഉരഗവിഭൂഷണ ഹ്രീങ്കാരാദി മഹേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഔരസലാലിത അന്തകനാശന ഗൗരീസമേത മഹേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
അംബരവാസ ചിദംബരനായക തുംബുരുനാരദസേവ്യ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ആഹാരപ്രിയ ആദിഗിരീശ്വര ഭോഗാദിപ്രിയ പൂർണ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
കമലാസ്യാർചിത കൈലാസപ്രിയ കരുണാസാഗര കാശി ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഖഡ്ഗശൈലമൃദുഢക്കാദ്യായുധ വിക്രമരൂപ വിശ്വേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഗംഗാഗിരിസുതവല്ലഭ ഗുണഹിത ശങ്കര സർവജനേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഘാതുകഭഞ്ജന പാതകനാശന ഗൗരീസമേത ഗിരീശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ങശ്രിതശ്രുതിമൗലിവിഭൂഷണ വേദസ്വരൂപ വിശ്വേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ചണ്ഡവിനാശന സകലജനപ്രിയ മണ്ഡലാധീശ മഹേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഛത്രകിരീടസുകുണ്ഡലശോഭിത പുത്രപ്രിയ ഭുവനേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ജന്മജരാമൃതിനാശന കല്മഷരഹിത താപവിനാശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഝങ്കാരാശ്രയ ഭൃംഗിരിടിപ്രിയ ഓങ്കാരേശ മഹേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ജ്ഞാനാജ്ഞാനവിനാശക നിർമല ദീനജനപ്രിയ ദീപ്ത ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ടങ്കാദ്യായുധധാരണ സത്വര ഹ്രീങ്കാരൈദ്യ സുരേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഠങ്കസ്വരൂപ സഹകാരോത്തമ വാഗീശ്വര വരദേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഡംബവിനാശന ഡിണ്ഡിമഭൂഷണ അംബരവാസ ചിദീശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഢണ്ഢണ്ഡമരുക ധരണീനിശ്ചല ഢുണ്ഢിവിനായകസേവ്യ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ണലിനവിലോചന നടനമനോഹര അലികുലഭൂഷണ അമൃത ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
തത്ത്വമസീത്യാദിവാക്യസ്വരൂപക നിത്യാനന്ദ മഹേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
സ്ഥാവര ജംഗമ ഭുവനവിലക്ഷണ ഭാവുകമുനിവര സേവ്യ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ദുഃഖവിനാശക ദലിതമനോന്മന ചന്ദനലേപിത ചരണ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ധരണീധര ശുഭധവലവിഭാസ്വര ധനദാദിപ്രിയ ദാന ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
നാനാമണിഗണഭൂഷണ നിർഗുണ നടജനസുപ്രിയനാട്യ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
പന്നഗഭൂഷണ പാർവതിനായക പരമാനന്ദ പരേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഫാലവിലോചന ഭാനുകോടിപ്രഭ ഹാലാഹലധര അമൃതശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ബന്ധവിനാശന ബൃഹദീശാമരസ്കന്ദാദിപ്രിയ കനകശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഭസ്മവിലോപന ഭവഭയനാശന വിസ്മയരൂപ വിശ്വേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
മന്മഥനാശന മധുപാനപ്രിയ മന്ദരപർവതവാസ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
യതിജനഹൃദയനിവാസിത ഈശ്വര വിധിവിഷ്ണ്യാദി സുരേശ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
രാമേശ്വരരമണീയമുഖാംബുജ സോമശേഖര സുകൃതി ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ലങ്കാധീശ്വരസുരഗണസേവിത ലാവണ്യാമൃതലസിത ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
വരദാഭയകര വാസുകിഭൂഷണ വനമാലാദിവിഭൂഷ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ശാന്തിസ്വരൂപ ജഗത്ത്രയചിന്മയ കാന്തിമതീപ്രിയ കനകശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഷണ്മുഖജനക സുരേന്ദ്രമുനിപ്രിയ ഷാഡ്ഗുണ്യാദിസമേത ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
സംസാരാർണവനാശന ശാശ്വത സാധുഹൃദിപ്രിയവാസ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ഹര പുരുഷോത്തമ അദ്വൈതാമൃതപൂർണ മുരാരിസുസേവ്യ ശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ലാലിതഭക്തജനേശ നിജേശ്വര കാമനടേശ്വര കാമശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..
ക്ഷരരൂപാദിപ്രിയാന്വിത സുന്ദര സാക്ഷിജഗത്ത്രയസ്വാമിശിവ .
സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |