താണ്ഡവേശ്വര സ്തോത്രം

വൃഥാ കിം സംസാരേ ഭ്രമഥ മനുജാ ദുഃഖബഹുലേ
പദാംഭോജം ദുഃഖപ്രശമനമരം സംശ്രയത മേ.
ഇതീശാനഃ സർവാൻപരമകരുണാ- നീരധിരഹോ
പദാബ്ജം ഹ്യുദ്ധൃത്യാംബുജനിഭ- കരേണോപദിശതി.
സംസാരാനലതാപതപ്ത- ഹൃദയാഃ സർവേ ജവാന്മത്പദം
സേവധ്വം മനുജാ ഭയം ഭവതു മാ യുഷ്മാകമിത്യദ്രിശഃ.
ഹസ്തേഽഗ്നിം ദധദേഷ ഭീതിഹരണം ഹസ്തം ച പാദാംബുജം
ഹ്യുദ്ധൃത്യോപദിശത്യഹോ കരസരോജാതേന കാരുണ്യധിഃ.
താണ്ഡവേശ്വര താണ്ഡവേശ്വര താണ്ഡവേശ്വര പാഹി മാം.
താണ്ഡവേശ്വര താണ്ഡവേശ്വര താണ്ഡവേശ്വര രക്ഷ മാം.
ഗാണ്ഡിവേശ്വര പാണ്ഡവാർചിത പങ്കജാഭപദദ്വയം
ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനീ- ഹൃതവാമഭാഗമനീശ്വരം.
ദണ്ഡപാണികപാലഭൈരവ- തണ്ഡുമുഖ്യഗണൈര്യുതം
മണ്ഡിതാഖിലവിനഷ്ടപം വിജിതാന്ധകം പ്രണമാമ്യഹം.
ഭാസമാനശരീരകാന്തി- വിഭാസിതാഖിലവിഷ്ടപം
വാസവാദ്യമൃതാശസേവിത- പാദപങ്കജസംയുതം.
കാസമാനമുഖാരവിന്ദ- ജിതാമൃതാംശുമശേഷഹൃദ്-
വാസതാണ്ഡവശങ്കരം സകലാഘനാശകമാശ്രയേ.
മേരുപർവതകാർമുകം ത്രിപുരാർതനിർജരയാചിതം
ജ്യാകൃതാഖിലസർപരാജ- മഹീശതല്പസുസായകം.
ജ്യാരഥം ചതുരാഗമാശ്വമജേന സാരഥിസംയുതം
സംഹൃതത്രിപുരം മഹീധ്രസുതാനു- മോദകമാശ്രയേ.
ഗദാഭൃദ്ബ്രഹ്മേന്ദ്രാദ്യഖില- സുരവൃന്ദാർച്യചരണം
ദദാനം ഭക്തേഭ്യശ്ചിതിമഖില- രൂപാമനവധിം.
പദാസ്പൃഷ്ടോക്ഷാനം ജിതമനസിജം ശാന്തമനസം
സദാ ശംഭും വന്ദേ ശുഭദഗിരിജാഷ്ലിഷ്ടവപുഷം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

41.0K

Comments Malayalam

vy4a4
ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |