ശിവ ലഹരീ സ്തോത്രം

സിദ്ധിബുദ്ധിപതിം വന്ദേ ശ്രീഗണാധീശ്വരം മുദാ.
തസ്യ യോ വന്ദനം കുര്യാത് സ ധീനാം യോഗമിന്വതി.
വന്ദേ കാശീപതിം കാശീ ജാതാ യത്കൃപയാ പുരീ.
പ്രകാശനാർഥം ഭക്താനാം ഹോതാരം രത്നധാതമം.
ഭക്താവനം കരോമീതി മാ ഗർവം വഹ ശങ്കര.
തേഭ്യഃ സ്വപൂജാഗ്രഹണാത്തവേതത്സത്യമംഗിരഃ.
മുധാ ലക്ഷ്മീം കാമയന്തേ ചഞ്ചലാം സകലാ ജനാഃ.
കാശീരൂപാം കാമയേഽഹം ലക്ഷ്മീമനപഗാമിനീം.
പ്രാപ്നുവന്തു ജനാ ലക്ഷ്മീം മദാന്ധനൃപസേവനാത്.
ലഭേ വിശ്വേശസേവാതോ ഗാമശ്വം പുരുഷാനഹം.
ന മത്കുടുംബരക്ഷാർഥമാഹൂയാമി ശ്രിയം ബുധാഃ.
വിശ്വേശ്വരാരാധനാർഥം ശ്രിയം ദേവീമുപാഹ്വയേ.
ആപാതരമണീയേയം ശ്രീർമദാന്ധകരീ ചലാ.
അസാരസംസൃതൗ കാശീം സാ ഹി ശ്രീരമൃതാ സതാം.
കാശീ ഗംഗാന്നപൂർണാ ച വിശ്വേശാദ്യാശ്ച ദേവതാഃ.
അവന്തു ബാലമജ്ഞം മാമുശതീരിവ മാതരഃ.
സദൈവ ദുഃഖകാരിണീം ന സംസൃതിം ഹി കാമയേ
ശിവപ്രിയാം സുഖപ്രദാം പരാം പുരീം ഹി കാമയേ.
സ്വഭക്തദുഃഖഹാരകം മനോരഥപ്രപൂരകം
ശിവം സദാ മുദാ ഭജേ മഹേരണായ ചക്ഷസേ.
സ്വസേവകസുതാദീനാം പാലനം കുർവതേ നൃപാഃ.
പാസ്യേവാസ്മാംസ്തു വിശ്വേശ ഗീർവാണഃ പാഹി നഃ സുതാൻ.
നിഷേവ്യ കാശികാം പുരീം സദാശിവം പ്രപൂജ്യ വൈ
ഗുരോർമുഖാരവിന്ദതഃ സദാദിരൂപമദ്വയം.
വിചാര്യ രൂപമാത്മനോ നിഷേധ്യ നശ്വരം ജഡം
ചിദാത്മനാ തമോഭിദം ധനേന ഹന്മി വൃച്ഛികം.
ഹേ ഭാഗീരഥി ഹേ കാശി ഹേ വിശ്വേശ്വര തേ സദാ.
കലയാമി സ്തവം ശ്രേഷ്ഠമേഷ രാരന്തു തേ ഹൃദി.
വിശ്വനാഥ സദാ കാശ്യാം ദേഹ്യസ്മഭ്യം ധനം പരം.
പുരാ യുദ്ധേഷു ദൈത്യാനാം വിദ്മഹേ ത്വാം ധനഞ്ജയം.
അവിനാശി പുരാ ദത്തം ഭക്തേഭ്യോ ദ്രവിണം ത്വയാ.
കാശിവിശ്വേശ ഗംഗേ ത്വാമഥ തേ സ്തുമ്നമീമഹേ.
സംസാരദാവവഹ്നൗ മാം പതിതം ദുഃഖിതം തവ.
വിശ്വേശ പാഹി ഗംഗാദ്യൈരാഗത്യ വൃഷഭിഃ സുതം.
കാശീം പ്രതി വയം യാമ ദയയാ വിശ്വനാഥ തേ.
തത്രൈവ വാസം കുര്യാമ വൃക്ഷേ ന വസതിം വയഃ.
ഹേ സരസ്വതി ഹേ ഗംഗേ ഹേ കാലിന്ദി സദാ വയം.
ഭജാമാമൃതരൂപം തം യോ വഃ ശിവതമോ രസഃ.
വിശ്വനാഥേദമേവ ത്വാം യാചാമ സതതം വയം.
സ്ഥിത്വാ കാശ്യാമധ്വരേ ത്വാം ഹവിഷ്മന്തോ ജരാമഹേ.
സർവാസു സോമസംസ്ഥാസു കാശ്യാമിന്ദ്രസ്വരൂപിണേ.
ഹേ വിശ്വേശ്വര തേ നിത്യം സോമം ചോദാമി പീതയേ.
കാശ്യാം രൗദ്രേഷു ചാന്യേഷു യജാമ ത്വാം മഖേഷു വൈ.
ഹേ വിശ്വേശ്വര ദേവൈസ്ത്വം രാരന്ധി സവനേഷു നഃ.
മാം മോഹാദ്യാ ദുർജനാശ്ച ബാധന്തേ നിഷ്പ്രയോജനം.
വിശ്വേശ്വര തതോ മേ ത്വാം വരൂത്രീം ധിഷണാം വഹ.
രുദ്രാക്ഷഭസ്മധാരീ ത്വാം കാശ്യാം സ്തൗമീശ സംസ്തവൈഃ.
ത്വത്പാദാംബുജഭൃംഗം മാം ന സ്തോതാരം നിദേകരഃ.
വിഹായ ചഞ്ചലം വധൂസുതാദികം ഹി ദുഃഖദം
ത്വദീയകാമസംയുതാ ഭവേമ കാശികാപുരീ.
സ്വസേവകാർതിനാശക പ്രകൃഷ്ടസംവിദർപക
ഭവൈവ ദേവ സന്തതം ഹ്യുതത്വഭസ്മയുർവസഃ.
വിശ്വേശ കാശ്യാം ഗംഗായാം സ്നാത്വാ ത്വാം രമ്യവസ്തുഭിഃ.
പൂജയാമ വയം ഭക്ത്യാ കുശികാസോ അവസ്യവഃ.
വിശ്വേശ നിത്യമസ്മഭ്യം ഭയമുത്പാദയന്തി യേ.
തേഷാം വിധായോപമർദം തതോ നോ അഭയം കൃധി.
രാക്ഷസാനാം സ്വഭാവോഽയം ബാധ്യാ വിശ്വേശ ജീവകാഃ.
ഭക്താനുകമ്പയാ ശംഭോ സർവം രക്ഷോ നിബർഹയ.
വിശ്വേശ്വര സദാ ഭീതഃ സംസാരാർണവാജ്ജനാത്.
മാം പാലയ സദേതി ത്വാം പുരുഹൂതമുപബ്രുവേ.
ഇദം വിമൃശ്യ നശ്വരം ജഡം സദൈവ ദുഃഖദം
സമർചിതും ശിവം ഗതാഃ പരാം പുരീം യതോ ദ്വിജാഃ.
തതോഽഭിഗമ്യ താം പുരീം സമർച്യ വസ്തുഭിഃ പരൈഃ
ശിവം സ്വഭക്തമുക്തിദം തമില്യഖിത്വ ഈമഹേ.
കാശ്യാം വയം സദൈവ ത്വാം യജാമ സകലൈർമഖൈഃ.
വിശ്വേശ്വര ത്വം സമസ്തൈർദേവൈരാസത്സി ബർഹിഷി.
യക്ഷേശ്വരേണ രക്ഷിതം ശ്രേഷ്ഠം ധനമഖേഷു തേ.
ദേഹി വ്യയാമ ശങ്കര ഹ്യസ്മഭ്യമപ്രതിഷ്കൃതഃ.
മത്പൂർവജാ മഹാശൈവാ ഭസ്മരുദ്രാക്ഷധാരിണഃ.
വിശ്വേശ്വര സുരേഷു ത്വാമദ്വശമിവ യേമിരേ.
ശംഭോർവിധായ യേഽർചനം തിഷ്ഠന്തി തത്പരാ യദാ.
താൻ ശങ്കരോ ഗിരേ ദ്രുതം യൂഥേന വൃഷ്ണിരേജതി.
ത്വാം പൂജയാമീശ സുരം മാനസൈർദിവ്യവസ്തുഭിഃ.
ഹേ വിശ്വേശ്വര ദേവൈസ്ത്വം സോമ രാരന്ധി നോ ഹൃദി.
പ്രാദുർഭവസി സദ്യസ്ത്വം ക്ലേശോ ഭക്തജനേ യദാ.
തതോഽഹം ക്ലേശവാൻ കുർവേ സദ്യോജാതായ വൈ നമഃ.
വാമദേവേതി മനൂ രമ്യതാം യസ്യ സഞ്ജഗൗ .
ഈശസ്തസ്മാത്ക്രിയതേ വമദേവായ തേ നമഃ.
ദയാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ യോഽസ്തീശ വരദഃ കരഃ.
അസ്മാകം വരദാനേന സ യുക്തസ്തേഽസ്തു ദക്ഷിണഃ.
ദുഷ്ടഭീതസ്യ മേ നിത്യം കരസ്തേഽഭയദായകഃ.
മഹേശാഭയദാനേ സ്യാദുത സവ്യഃ ശതക്രതോ.
മഹേശ്വരീയപദപദ്മസേവകഃ പുരന്ദരാദിപദനിഃസ്പൃഹഃ സദാ.
ജനോഽസ്തി യഃ സതതദുർഗതഃ പ്രഭോ പൃണക്ഷി വസുനാ ഭവീയസാ.
രക്ഷണായ നാസ്തി മേ ത്വാം വിനേശ സാധനം.
നിശ്ചയേന ഹേ ശിവ ത്വാമവസ്യുരാചകേ.
രോഗൈദുഃഖൈർവൈരിഗണൈശ്ച യുക്താസ്ത്വദ്ദാസത്വാച്ഛങ്കര തത്സഹസ്വ.
രമ്യം സ്തോത്രം രോഷകരം വചോ വാ യത്കിഞ്ചാഹം ത്വായുരിദം വദാമി.
ധ്യായാമ വസ്തു ശങ്കരം യാചാമ ധാമ ശങ്കരം.
കുര്യാമ കർമ ശങ്കരം വോചേമ ശന്തമം ഹൃദേ.
മാതാ താതഃ സ്വാദിഷ്ഠം ച പൗഷ്ടികം മന്വാതേ വാക്യം ബാലസ്യ കുത്സിതം.
യദ്വത്തദ്വാക്യം മേഽസ്തു ശംഭവേ സ്വാദോഃ സ്വാദീയോ രുദ്രായ ബന്ധനം.
ശിവം സുഗന്ധിസംയുതം സ്വഭക്തപുഷ്ടിവർധനം.
സുദീനഭക്തപാലകം ത്രിയംബകം യജാമഹേ.
ദേവ ദേവ ഗിരിജാവല്ലഭ ത്വം പാഹി പാഹി ശിവ ശംഭോ മഹേശ.
യദ്വദാമി സതതം സ്തോത്രവാക്യം തജ്ജുഷസ്വ കൃധി മാ ദേവവന്തം.
ത്യക്ത്വാ സദാ നിഷ്ഫലകാര്യഭാരം ധൃത്വാ സദാ ശങ്കരനാമസാരം.
ഹേ ജീവ ജന്മാന്തകനാശകാരം യക്ഷ്യാമഹേ സൗമനസായ രുദ്രം.
സ്ഥിത്വാ കാശ്യാം നിർമലഗംഗാതോയേ സ്നാത്വാ സമ്പൂജ്യ ത്രിദശേശ്വരം വൈ.
തസ്യ സ്തോത്രം പാപഹരൈസ്തു ദേവ ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ.
വാരാണസ്യാം ശങ്കരം സുരാഢ്യം സപൂജ്യേശം വസുഭിഃ സുകാന്തൈഃ.
അഗ്രേ നൃത്യന്തഃ ശിവസ്യ രൂപം ഭദ്ര പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ.
ഇച്ഛാമസ്ത്വാം പൂജയിതും വയം വിശ്വേശ സന്തതം.
പ്രയച്ഛ നോ ധനം ശ്രേഷ്ഠം യശസം വീരവത്തമം.
കാശ്യാമുഷിത്വാ ഗംഗായാം സ്നാത്വാ സമ്പൂജ്യ ശങ്കരം.
ധ്യാത്വാ തച്ചരണൗ നിത്യമലക്ഷ്മീർനാശയാമ്യഹം.
അസത്പദം സ്വഹർഷദം ന ചാന്യഹർഷദായകം
സദാ മുദാ പ്രസൂര്യഥാ ശൃണോതി ഭാഷിതം ശിശോഃ.
ശിവാപഗാശിവാബലാശിവാലയാസമന്വിതസ്തഥാ
ശിവേശ നഃ സുരൈർഗിരാമുപശ്രുതിം ചര.
സഗരസ്യാത്മജാ ഗംഗേ മതാഃ സന്താരിതാസ്ത്വയാ.
അഗരസ്യാത്മജാ തസ്മാത് കിം ന താരയസി ധ്രുവം.
പ്രായികോഽയം പ്രവാദോഽസ്തു തരന്തി തവ സന്നിധൗ.
താരകം നാമ തേ ഗംഗേ സന്നിധേഃ കിം പ്രയോജനം.
മീനൈരായതലോചനേ വസുമുഖീവാബ്ജേന രോമാവലീയുക്തോ
രാജവതീവ പദ്മമുകുലൈഃ ശൈവാലവല്ല്യാ യുതൈഃ.
ഉദ്ഭാസ്വജ്ജഘനേന വാലപുലിനൈരുദ്യദ്ഭുജേവോർമിഭി-
ര്ഗർതേനോജ്ജ്വലനാഭികേവ വിലസസ്യേഷാ പരം ജാഹ്നവീ.
ശൃംഗാരിതാം ജലചരൈഃ ശിവസുന്ദരാംഗ-
സംഗാം സദാപഹൃതവിശ്വധവാന്തരംഗാം.
ഭൃംഗാകുലാംബുജഗലന്മകരന്ദതുന്ദ-
ഭൃംഗാവലീവിലസിതാം കലയേഽഥ ഗംഗാം.
വിശ്വേശോഽസി ധനാധിപപ്രിയസഖാ കിം ചാന്നപൂർണാപതി-
ര്ജാമാതാ ധരണീഭൃതോ നിരുപമാഷ്ടൈശ്വര്യയുക്തഃ സ്വയം.
ചത്വാര്യേവ തഥാപി ദാസ്യസി ഫലാന്യാത്മാശ്രയാന്തേ ചിരം
തേഭ്യോഽതോ ബത യുജ്യതേ പശുപതേ ലബ്ധാവതാരസ്തവ.
ദോഷാകരം വഹസി മൂർധ്നി കലങ്കവന്തം
കണ്ഠേ ദ്വിജിഹ്വമതിവക്രഗതിം സുഘോരം.
പാപീത്യയം മയി കുതോ ന കൃപാം കരോഷി
യുക്തൈവ തേ വിഷമദൃഷ്ടിരതോ മഹേശ.
അസ്തി ത്രിനേത്രമുഡുരാജകലാ മമേതി
ഗർവായതേ ഹ്യതിതരാം ബത വിശ്വനാഥ.
ത്വദ്വാസിനോ ജനനകാശിശശാങ്കചൂഡാ-
ഭാലേക്ഷണാശ്ച ന ഭവന്തി ജനാഃ കിയന്തഃ.
കാമം സന്ത്യജ നശ്വരേഽത്ര വിഷയേ വാമം പദം മാ വിശ
ക്ഷേമം ചാത്മന ആചര ത്വമദയം കാമം സ്മരസ്വാന്തകം.
ഭീമം ദണ്ഡധരസ്യ യോഗിഹൃദയാരാമം ശിരപ്രോല്ലസത്സോമം
ഭാവയ വിശ്വനാഥമനിശം സോമം സഖേ മാനസേ.
സമ്പൂജ്യ ത്രിദശവരം സദാശിവം യോ വിശ്വേശസ്തുതിലഹരീം സദാ പഠേദ്വൈ.
കൈലാസേ ശിവപദപങ്കജരാജഹംസ ആകല്പം സ ഹി നിവസേച്ഛിവസ്വരൂപഃ.
അനേന പ്രീയതാം ദേവോ ഭഗവാൻ കാശികാപതിഃ.
ശ്രീവിശ്വനാഥഃ പൂർവേഷാമസ്മാകം കുലദൈവതം.
ഇയം വിശ്വേശലഹരീ രചിതാ ഖണ്ഡയജ്വനാ.
വിശ്വേശതുഷ്ടിദാ നിത്യം വസതാം ഹൃദയേ സതാം.
നാമ്നാ ഗുണൈശ്ചാപി ശിവൈവ മാതാ താതഃ ശിവസ്ത്ര്യംബകയജ്വനാമാ.
മല്ലാരിദേവഃ കുലദൈവതം മേ ശ്രീകൗശികസ്യാസ്തി കുലേ ച ജന്മ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |