കാലഭൈരവ സ്തുതി

ഖഡ്ഗം കപാലം ഡമരും ത്രിശൂലം ഹസ്താംബുജേ സന്ദധതം ത്രിണേത്രം.
ദിഗംബരം ഭസ്മവിഭൂഷിതാംഗം നമാമ്യഹം ഭൈരവമിന്ദുചൂഡം.
കവിത്വദം സത്വരമേവ മോദാന്നതാലയേ ശംഭുമനോഽഭിരാമം.
നമാമി യാനീകൃതസാരമേയം ഭവാബ്ധിപാരം ഗമയന്തമാശു.
ജരാദിദുഃഖൗഘ- വിഭേദദക്ഷം വിരാഗിസംസേവ്യ- പദാരവിന്ദം.
നരാധിപത്വപ്രദമാശു നന്ത്രേ സുരാധിപം ഭൈരവമാനതോഽസ്മി.
ശമാദിസമ്പത്-പ്രദമാനതേഭ്യോ രമാധവാദ്യർചിത- പാദപദ്മം.
സമാധിനിഷ്ഠൈ- സ്തരസാധിഗമ്യം നമാമ്യഹം ഭൈരവമാദിനാഥം.
ഗിരാമഗമ്യം മനസോഽപി ദൂരം ചരാചരസ്യ പ്രഭവാദിഹേതും.
കരാക്ഷിപച്ഛൂന്യമഥാപി രമ്യം പരാവരം ഭൈരവമാനതോഽസ്മി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |