കാലഭൈരവ സ്തുതി

ഖഡ്ഗം കപാലം ഡമരും ത്രിശൂലം ഹസ്താംബുജേ സന്ദധതം ത്രിണേത്രം.
ദിഗംബരം ഭസ്മവിഭൂഷിതാംഗം നമാമ്യഹം ഭൈരവമിന്ദുചൂഡം.
കവിത്വദം സത്വരമേവ മോദാന്നതാലയേ ശംഭുമനോഽഭിരാമം.
നമാമി യാനീകൃതസാരമേയം ഭവാബ്ധിപാരം ഗമയന്തമാശു.
ജരാദിദുഃഖൗഘ- വിഭേദദക്ഷം വിരാഗിസംസേവ്യ- പദാരവിന്ദം.
നരാധിപത്വപ്രദമാശു നന്ത്രേ സുരാധിപം ഭൈരവമാനതോഽസ്മി.
ശമാദിസമ്പത്-പ്രദമാനതേഭ്യോ രമാധവാദ്യർചിത- പാദപദ്മം.
സമാധിനിഷ്ഠൈ- സ്തരസാധിഗമ്യം നമാമ്യഹം ഭൈരവമാദിനാഥം.
ഗിരാമഗമ്യം മനസോഽപി ദൂരം ചരാചരസ്യ പ്രഭവാദിഹേതും.
കരാക്ഷിപച്ഛൂന്യമഥാപി രമ്യം പരാവരം ഭൈരവമാനതോഽസ്മി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

74.7K

Comments Malayalam

mzump
വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |