ശിവ കുലീര അഷ്ടക സ്തോത്രം

തവാസ്യാരാദ്ധാരഃ കതി മുനിവരാഃ കത്യപി സുരാഃ
തപസ്യാ സന്നാഹൈഃ സുചിരമമനോവാക്പഥചരൈഃ.
അമീഷാം കേഷാമപ്യസുലഭമമുഷ്മൈ പദമദാഃ
കുലീരായോദാരം ശിവ തവ ദയാ സാ ബലവതീ.
അകർതും കർതും വാ ഭുവനമഖിലം യേ കില ഭവ-
ന്ത്യലം തേ പാദാന്തേ പുരഹര വലന്തേ തവ സുരാഃ.
കുടീരം കോടീരേ ത്വമഹഹ കുലീരായ കൃതവാൻ
ഭവാൻ വിശ്വസ്യേഷ്ടേ തവ പുനരധീഷ്ടേ ഹി കരുണാ.
തവാരൂഢോ മൗലിം തദനധിഗമവ്രീലനമിതാം
ചതുർവക്ത്രീം യസ്ത്വച്ചരണസവിധേ പശ്യതി വിധേഃ.
കുലീരസ്യാസ്യായം കുലിശഭൃദലക്ഷ്യ- ശ്ശിവഭവ-
ദ്ദയാ സേയം ത്വാമപ്യധരിതവതീ കിം ന കുരൂതാം.
ശ്രുതിസ്മൃത്യഭ്യാസോ നയനിചയഭൂയഃ പരിചയഃ
തഥാ തത്തത്കർമവ്യസനമപി ശുഷ്കശ്രമകൃതേ.
ത്വയി സ്വാന്തം ലഗ്നം ന യദി യദി ലഗ്നം തദിയതാ
ജിതാ കൈവല്യശ്രീഃ പുരഹര കുലീരോഽത്ര ഗമകഃ.
തപോഭിഃ പ്രാഗ്ജന്മപ്രകരപരിനമ്രൈഃ പുരരിപോ
തനൗ യസ്യാം കസ്യാമപി സ ഹി ഭവാർതിപ്രതിഭടഃ.
ത്വയി സ്യാദ്ധീബന്ധസ്തനുരചരമാ സൈവ ചരമാ
കുലീരോ ബ്രൂതേ തന്മഹിമപഥ- വിദ്വദ്ഗുരുനയം.
ധിയോ ധാനം നാമ ത്വയി ശിവ ചിദാനന്ദ പരമോ-
ന്മിഷത്സാമ്രാജ്യശ്രീകുരല- രഭസാകർഷകുതുകം.
കുലീരേണ ജ്ഞാതം കഥമനധിഗമ്യം ദിവിഷദാം
ദയാ തേ സ്വച്ഛന്ദാ പ്രഥയതി ന കസ്മൈ കിമഥവാ.
തദുച്ചത്വം നൈച്യം ത്വിതരദിതി ലോകാഃ ശിവ മുധാ
വ്യവസ്ഥാമസ്ഥാനേ വിദധതി ച നന്ദന്തി ച മിഥഃ.
കുലീരസ്ത്വന്മൗലിസ്ഥിതി- മസുലഭാമേത്യ സ ഭവത്-
കൃപാമുച്ചത്വം തദ്വിരഹമപി നൈച്യം പ്രഥയതി.
കുലീരേശാഖ്യാതിർഗിരിശ- കൃപയോച്ചൈരുപഹൃതാ
തവേയം ഭക്തായോന്നതിവിതരണ ശ്രീഗമനികാ.
ഭവദ്ഭക്ത്യുന്മീലത്ഫല- ഗരിമടീകാസ്ഥിതിജുഷാ
കുലീരസ്യ ഖ്യാത്യാ ജഗതി സഹചര്യാ വിഹരതേ.
കുലീരേശസ്തോത്രം ത്വദനുപധികാനുഗ്രഹഭവം
പഠേയുര്യേ നിത്യം ശ്രൃണുയുരപി വാ യേ പുനരിദം.
പ്രസാദാത്തേ തേഽമീ വിധുത ദുരിതാസ്ത്വയ്യഭിരതാഃ
ഭവേയുർനിര്യത്നാധിഗത- സകലാഭീപ്സിതഫലാഃ.
കർകടകചന്ദ്രയോഗഃ കർകടകേശാന മൂർധ്നി തേ ദൃഷ്ടഃ.
കാരയ വൃഷ്ടിമമോഘാം വാരയ വർഷോപരോധദുര്യോഗം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

70.7K

Comments Malayalam

wxr7f
വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |