ശിവ ആപദ് വിമോചന സ്തോത്രം

ശ്രീമത്കൈരാതവേഷോദ്ഭടരുചിരതനോ ഭക്തരക്ഷാത്തദീക്ഷ
പ്രോച്ചണ്ടാരാതിദൃപ്തദ്വിപനികരസമുത്സാരഹര്യക്ഷവര്യ .
ത്വത്പാദൈകാശ്രയോഽഹം നിരുപമകരൂണാവാരിധേ ഭൂരിതപ്ത-
സ്ത്വാമദ്യൈകാഗ്രഭക്ത്യാ ഗിരിശസുത വിഭോ സ്തൗമി ദേവ പ്രസീദ ..

പാർഥഃ പ്രത്യർഥിവർഗപ്രശമനവിധയേ ദിവ്യമുഗ്രം മഹാസ്ത്രം
ലിപ്സുധ്ര്യായൻ മഹേശം വ്യതനുത വിവിധാനീഷ്ടസിധ്യൈ തപാംസി .
ദിത്സുഃ കാമാനമുഷ്മൈ ശബരവപുരഭൂത് പ്രീയമാണഃ പിനാകീ
തത്പുത്രാത്മാഽവിരാസീസ്തദനു ച ഭഗവൻ വിശ്വസംരക്ഷണായ ..

ഘോരാരണ്യേ ഹിമാദ്രൗ വിഹരസി മൃഗയാതത്പരശ്ചാപധാരീ
ദേവ ശ്രീകണ്ഠസൂനോ വിശിഖവികിരണൈഃ ശ്വാപദാനാശു നിഘ്നൻ .
ഏവം ഭക്താന്തരംഗേഷ്വപി വിവിധഭയോദ്ഭ്രാന്തചേതോവികാരാൻ
ധീരസ്മേരാർദ്രവീക്ഷാനികരവിസരണൈശ്ചാപി കാരുണ്യസിന്ധോ ..

വിക്രാന്തൈരുഗ്രഭാവൈഃ പ്രതിഭടനിവഹൈഃ സന്നിരുദ്ധാഃ സമന്താ-
ദാക്രാന്താഃ ക്ഷത്രമുഖ്യാഃ ശബരസുത ഭവദ്ധ്യാനമഗ്നാന്തരംഗാഃ .
ലബ്ധ്വാ തേജസ്ത്രിലോകീവിജയപടുസസ്താരിവംശപ്രരോഹാൻ
ദഗ്ധ്വാഽസൻ പൂർണകാമാഃ പ്രദിശതു സ ഭവാൻ മഹ്രമാപദ്വിമോക്ഷം ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

100.6K

Comments Malayalam

6hGxy
വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |