ദ്വാദശ ജ്യോതിർലിംഗ ഭുജംഗ സ്തോത്രം

സുശാന്തം നിതാന്തം ഗുണാതീതരൂപം
ശരണ്യം പ്രഭും സർവലോകാധിനാഥം|
ഉമാജാനിമവ്യക്തരൂപം സ്വയംഭും
ഭജേ സോമനാഥം ച സൗരാഷ്ട്രദേശേ|
സുരാണാം വരേണ്യം സദാചാരമൂലം
പശൂനാമധീശം സുകോദണ്ഡഹസ്തം|
ശിവം പാർവതീശം സുരാരാധ്യമൂർതിം
ഭജേ വിശ്വനാഥം ച കാശീപ്രദേശേ|
സ്വഭക്തൈകവന്ദ്യം സുരം സൗമ്യരൂപം
വിശാലം മഹാസർപമാലം സുശീലം|
സുഖാധാരഭൂതം വിഭും ഭൂതനാഥം
മഹാകാലദേവം ഭജേഽവന്തികായാം|
അചിന്ത്യം ലലാടാക്ഷമക്ഷോഭ്യരൂപം
സുരം ജാഹ്നവീധാരിണം നീലകണ്ഠം|
ജഗത്കാരണം മന്ത്രരൂപം ത്രിനേത്രം
ഭജേ ത്ര്യംബകേശം സദാ പഞ്ചവട്യാം
ഭവം സിദ്ധിദാതാരമർകപ്രഭാവം
സുഖാസക്തമൂർതിം ചിദാകാശസംസ്ഥം|
വിശാമീശ്വരം വാമദേവം ഗിരീശം
ഭജേ ഹ്യർജുനം മല്ലികാപൂർവമഗ്ര്യം|
അനിന്ദ്യം മഹാശാസ്ത്രവേദാന്തവേദ്യം
ജഗത്പാലകം സർവവേദസ്വരൂപം|
ജഗദ്വ്യഷപിനം വേദസാരം മഹേശം
ഭജേശം പ്രഭും ശംഭുമോങ്കാരരൂപം|
പരം വ്യോമകേശം ജഗദ്ബീജഭൂതം
മുനീനാം മനോഗേഹസംസ്ഥം മഹാന്തം|
സമഗ്രപ്രജാപാലനം ഗൗരികേശം
ഭജേ വൈദ്യനാഥം പരല്യാമജസ്രം|
ഗ്രഹസ്വാമിനം ഗാനവിദ്യാനുരക്തം
സുരദ്വേഷിദസ്യും വിധീന്ദ്രാദിവന്ദ്യം|
സുഖാസീനമേകം കുരംഗം ധരന്തം
മഹാരാഷ്ട്രദേശേ ഭജേ ശങ്കരാഖ്യം|
സുരേജ്യം പ്രസന്നം പ്രപന്നാർതിനിഘ്നം
സുഭാസ്വന്തമേകം സുധാരശ്മിചൂഡം|
സമസ്തേന്ദ്രിയപ്രേരകം പുണ്യമൂർതിം
ഭജേ രാമനാഥം ധനുഷ്കോടിതീരേ
ക്രതുധ്വംസിനം ലോകകല്യാണഹേതും
ധരന്തം ത്രിശൂലം കരേണ ത്രിനേത്രം|
ശശാങ്കോഷ്ണരശ്മ്യഗ്നിനേത്രം കൃപാലും
ഭജേ നാഗനാഥം വനേ ദാരുകാഖ്യേ|
സുദീക്ഷാപ്രദം മന്ത്രപൂജ്യം മുനീശം
മനീഷിപ്രിയം മോക്ഷദാതാരമീശം|
പ്രപന്നാർതിഹന്താരമബ്ജാവതംസം
ഭജേഽഹം ഹിമാദ്രൗ സുകേദാരനാഥം
ശിവം സ്ഥാവരാണാം പതിം ദേവദേവം
സ്വഭക്തൈകരക്തം വിമുക്തിപ്രദം ച|
പശൂനാം പ്രഭും വ്യാഘ്രചർമാംബരം തം
മഹാരാഷ്ട്രരാജ്യേ ഭജേ ധിഷ്ണ്യദേവം|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

21.3K

Comments

G2Grx

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |