വിശ്വനാഥ ദശക സ്തോത്രം

യസ്മാത്പരം ന കില ചാപരമസ്തി കിഞ്ചിജ്-
ജ്യായാന്ന കോഽപി ഹി തഥൈവ ഭവേത്കനീയാൻ.
നിഷ്കമ്പ ഏക ഇതി യോഽവ്യയസൗഖ്യസിന്ധു-
സ്തം വിശ്വനാഥമമലം മുനിവന്ദ്യമീഡേ.
രജ്വാം യഥാ ഭ്രമവിഭാസിതസർപഭാവഃ
യസ്മിംസ്തഥൈവ ബത വിശ്വവിഭേദഭാനം.
യോഽജ്ഞാനനാശനവിധൗ പ്രഥിതസ്തോഽരി-
സ്തം വിശ്വനാഥമമലം മുനിവന്ദ്യമീഡേ.
യാവന്ന ഭക്തിരഖിലേശ്വരപാദപദ്മേ
സംസാരസൗഖ്യമിഹ യത്കില ശുക്തിരൗപ്യം.
യദ്ഭക്തിരേവ ഭവരോഗനുദാ സുധൈവ തം
വിശ്വനാഥമമലം മുനിവന്ദ്യമീഡേ.
യഃ കാമമത്തഗജഗണ്ഡവിഭേദസിംഹോ
യോ വിഘ്നസർപഭവഭീതീനുദോ ഗുരുത്മാൻ.
യോ ദുർവിഷഹ്യഭവതാപജദുഃഖചന്ദ്ര-
സ്തം വിശ്വനാഥമമലം മുനിവന്ദ്യമീഡേ.
വൈരാഗ്യഭക്തിനവപല്ലവകൃദ്വസന്തോ
യോഭോഗവാസനാവനപ്രവിദാഹദാവഃ.
യോഽധർമരാവണവിനാശനഹേതുരാമ-
സ്തം വിശ്വനാഥമമലം മുനിവന്ദ്യമീഡേ.
സ്വാനന്യഭക്തഭവവാരിധികുംഭജോ യോ
യോ ഭക്തചഞ്ചലമനോഭ്രമരാബ്ജകല്പഃ.
യോ ഭക്തസഞ്ചിതഘനപ്രവിഭേദവാത-
സ്തം വിശ്വനാഥമമലം മുനിവന്ദ്യമീഡേ.
സദ്ഭക്തസധൃദയപഞ്ജരഗഃ ശുകോ യ
ഓങ്കാരനിഃസ്വനവിലുബ്ധകരഃ പികോ യഃ.
യോ ഭക്തമന്ദിരകദംബചരോ മയൂര-
സ്തം വിശ്വനാഥമമലം മുനിവന്ദ്യമീഡേ.
യോ ഭക്തകല്പിതദകല്പതരുഃ പ്രസിദ്ധോ
യോ ഭക്തചിത്തഗതകാമധേനുതി ചോക്തഃ.
യോ ഭക്തചിന്തിതദദിവ്യമമണിപ്രകല്പ-
സ്തം വിശ്വനാഥമമലം മുനിവന്ദ്യമീഡേ.
ഹേമൈവ യദ്വദിഹ ഭൂഷണനാമ ധത്തേ
ബ്രഹ്മൈവ തദ്വദിഹ ശങ്കരനാമ ധത്തേ.
യോഭക്തഭാവതനുധൃക് ചിദഖണ്ഡരൂപ-
സ്തം വിശ്വനാഥമമലം മുനിവന്ദ്യമീഡേ.
യന്നേതി നേതി വചനൈർനിഗമാ വദന്തി
യജ്ജീവവിശ്വഭവശോകഭയാതിദൂരം.
സച്ചിത്സുഖാദ്വയമിദം മമ ശുദ്ധരൂപം
തം വിശ്വനാഥമമലം മുനിവന്ദ്യമീഡേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |