ജംബുനാഥ അഷ്ടക സ്തോത്രം

കശ്ചന ജഗതാം ഹേതുഃ കപർദകന്ദലിതകുമുദജീവാതുഃ.കശ്ചന ജഗതാം ഹേതുഃ കപർദകന്ദലിതകുമുദജീവാതുഃ.ജയതി ജ്ഞാനമഹീന്ദുർജന്മസ്മൃതിക്ലാന്തിഹരദയാബിന്ദുഃ.ശ്രിതഭൃതിബദ്ധപതാകഃ കലിതോത്പലവനനവമദോദ്രേകഃ.അഖിലാണ്ഡമാതുരേകഃ സുഖയത്വസ്മാൻ തപഃപരീപാകഃ.കശ്ചന കാരുണ്യഝരഃ കമലാകുചകലശകഷണനിശിതശരഃ.ശ്രീമാൻ ദമിതത്രിപുരഃ ശ്രിതജംബൂപരിസരശ്ചകാസ്തു പുരഃ.ശമിതസ്മരദവവിസരഃ ശക്രാദ്യാശാസ്യസേവനാവസരഃ.കവിവനഘനഭാഗ്യഭരോ ഗിരതു മലം മമ മനഃസരഃ ശഫരഃ.ഗൃഹിണീകൃതവൈകുണ്ഠഃ ഗേഹിതജംബൂമഹീരുഡുപകണ്ഠം.ദിവ്യം കിമപ്യകുണ്ഠം തേജഃസ്താദസ്മദവനസോത്കണ്ഠം.കൃതശമനദർപഹരണം കൃതകേതഫണിതിചാരിരഥചരണം.ശക്രാദിശ്രിതചരണം ശരണം ജംബുദ്രുമാന്തികാഭരണം.കരുണാരസവാരിധയേ കരവാണി നമഃ പ്രണമ്രസുരവിധയേ.ജഗതാമാനന്ദനിധയേ ജംബൂതരുമൂലനിലയസന്നിധയേ.കശ്ചന ശശിചൂഡാലം കണ്ഠേകാലം ദയൗഘമുത്കൂലം.ശ്രിതജംബൂതരുമൂലം ശിക്ഷിതകാലം ഭജേ ജഗന്മൂലം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

58.2K

Comments Malayalam

afj3t
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |