ഗണപതി പഞ്ചക സ്തോത്രം

ഗണേശമജരാമരം പ്രഖരതീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രം സുരം
ബൃഹത്തനുമനാമയം വിവിധലോകരാജം പരം.
ശിവസ്യ സുതസത്തമം വികടവക്രതുണ്ഡം ഭൃശം
ഭജേഽന്വഹമഹം പ്രഭും ഗണനുതം ജഗന്നായകം.
കുമാരഗുരുമന്നദം നനു കൃപാസുവർഷാംബുദം
വിനായകമകല്മഷം സുരജനാഽഽനതാംഘ്രിദ്വയം.
സുരപ്രമദകാരണം ബുധവരം ച ഭീമം ഭൃശം
ഭജേഽന്വഹമഹം പ്രഭും ഗണനുതം ജഗന്നായകം.
ഗണാധിപതിമവ്യയം സ്മിതമുഖം ജയന്തം വരം
വിചിത്രസുമമാലിനം ജലധരാഭനാദം പ്രിയം.
മഹോത്കടമഭീപ്രദം സുമുഖമേകദന്തം ഭൃശം
ഭജേഽന്വഹമഹം പ്രഭും ഗണനുതം ജഗന്നായകം.
ജഗത്ത്രിതയസമ്മതം ഭുവനഭൂതപം സർവദം
സരോജകുസുമാസനം വിനതഭക്തമുക്തിപ്രദം.
വിഭാവസുസമപ്രഭം വിമലവക്രതുണ്ഡം ഭൃശം
ഭജേഽന്വഹമഹം പ്രഭും ഗണനുതം ജഗന്നായകം.
സുവാഞ്ഛിതഫലരപ്രദം ഹ്യനുപമം സുരാധാരകം
ജഗജ്ജയിനമേകലം മധുരമോദകശ്രീകരം.
വിശാലസുഭുജാന്തരം വിമലവക്രതുണ്ഡം ഭൃശം
ഭജേഽന്വഹമഹം പ്രഭും ഗണനുതം ജഗന്നായകം.
ഗണേശനതിപഞ്ചകം സരസകാവ്യശിക്ഷായുതം
ലഭേത സ തു യഃ സദാ ത്വിഹ പഠേന്നരോ ഭക്തിമാൻ.
കൃപാം മതിമു മുക്തിദാം ധനയശഃസുഖാശാദികം
ഗണേശകൃപയാ കലൗ നനു ഭവേ സഭോഗാമൃതം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

48.2K

Comments

siuyf

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |