అష్టమూర్తి శివ స్తోత్రం

త్వం భాభిరాభిరభిభూయ తమః సమస్త-
మస్తం నయస్యభిమతాని నిశాచరాణాం.
దేదీప్యసే దివమణే గగనే హితాయ
లోకత్రయస్య జగదీశ్వర తన్నమస్తే.
లోకేఽతివేలమతివేలమహామహోభిర్-
నిర్భాసితౌ చ గగనేఽఖిలలోకనేత్రః.
విద్రావితాఖిలతమాః సుతమో హిమాంశో
పీయూషపూరపరిపూరిత తన్నమస్తే.
త్వం పావనే పథి సదాగతిరప్యుపాస్యః
కస్త్వాం వినా భువనజీవన జీవతీహ.
స్తబ్ధప్రభంజనవివర్ధితసర్వజంతోః
సంతోషితాహికుల సర్వగ వై నమస్తే.
విశ్వైకపావక న తావకపావకైక-
శక్తే-ర్ఋతే మృతవతామృతదివ్యకాయం.
ప్రాణిష్యదో జగదహో జగదంతరాత్మం-
స్త్వం పావకః ప్రతిపదం శమదో నమస్తే.
పానీయరూప పరమేశ జగత్పవిత్ర
చిత్రాఽతిచిత్రసుచరిత్రకరోఽసి నూనం.
విశ్వం పవిత్రమమలం కిల విశ్వనాథ
పానీయగాహనత ఏతదతో నతోఽస్మి.
ఆకాశరూప బహిరంతరుతావకాశ-
దానాద్వికస్వరమిహేశ్వర విశ్వమేతత్.
త్వత్తః సదా సదయ సంశ్వసితి స్వభావాత్
సంకోచమేతి భవతోఽస్మి నతస్తతస్త్వాం.
విశ్వంభరాత్మక బిభర్షి విభోఽత్ర విశ్వం
కో విశ్వనాథ భవతోఽన్యతమస్తమోఽరిః.
స త్వం వినాశయ తమో మమ చాహిభూష
స్తవ్యాత్పరః పరపరం ప్రణతస్తతస్త్వాం.
ఆత్మస్వరూప తవరూపపరంపరాభి-
రాభిస్తతం హర చరాచరరూపేతత్.
సర్వాంతరాత్మనిలయ ప్రతిరూపరూప
నిత్యం నతోఽస్మి పరమాత్మజనోఽష్టమూర్తే.
ఇత్యష్టమూర్తిభిరిమాభిరబంధుబంధో
యుక్తః కరోషి ఖలు విశ్వజనీనమూర్తే.
ఏతత్తతం సువితతం ప్రణతప్రణీత
సర్వార్థసార్థపరమార్థ తతో నతోఽస్మి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |