പരശുരാമ സ്തോത്രം

കരാഭ്യാം പരശും ചാപം ദധാനം രേണുകാത്മജം.
ജാമദഗ്ന്യം ഭജേ രാമം ഭാർഗവം ക്ഷത്രിയാന്തകം.
നമാമി ഭാർഗവം രാമം രേണുകാചിത്തനന്ദനം.
മോചിതാംബാർതിമുത്പാതനാശനം ക്ഷത്രനാശനം.
ഭയാർതസ്വജനത്രാണതത്പരം ധർമതത്പരം.
ഗതഗർവപ്രിയം ശൂരംം ജമദഗ്നിസുതം മതം.
വശീകൃതമഹാദേവം ദൃപ്തഭൂപകുലാന്തകം.
തേജസ്വിനം കാർതവീര്യനാശനം ഭവനാശനം.
പരശും ദക്ഷിണേ ഹസ്തേ വാമേ ച ദധതം ധനുഃ.
രമ്യം ഭൃഗുകുലോത്തംസം ഘനശ്യാമം മനോഹരം.
ശുദ്ധം ബുദ്ധം മഹാപ്രജ്ഞാമണ്ഡിതം രണപണ്ഡിതം.
രാമം ശ്രീദത്തകരുണാഭാജനം വിപ്രരഞ്ജനം.
മാർഗണാശോഷിതാബ്ധ്യംശം പാവനം ചിരജീവനം.
യ ഏതാനി ജപേദ്രാമനാമാനി സ കൃതീ ഭവേത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |