ശിവ പഞ്ചാക്ഷര സ്തോത്രം

Shiva Lingam

നാഗേന്ദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായ
ഭസ്മാംഗരാഗായ മഹേശ്വരായ।
നിത്യായ ശുദ്ധായ ദിഗംബരായ
തസ്മൈ നകാരായ നമഃ ശിവായ|
മന്ദാകിനീസലിലചന്ദന-
ചർചിതായ
നന്ദീശ്വരപ്രമഥനാഥമഹേശ്വരായ।
മന്ദാരപുഷ്പബഹുപുഷ്പസു-
പൂജിതായ
തസ്മൈ മകാരായ നമഃ ശിവായ|
ശിവായ ഗൗരീവദനാബ്ജവൃന്ദ-
സൂര്യായ ദക്ഷാധ്വരനാശകായ।
ശ്രീനീലകണ്ഠായ വൃഷധ്വജായ
തസ്മൈ ശികാരായ നമഃ ശിവായ|
വസിഷ്ഠകുംഭോദ്ഭവഗൗതമാര്യ-
മുനീന്ദ്രദേവാർചിതശേഖരായ।
ചന്ദ്രാർകവൈശ്വാനരലോചനായ
തസ്മൈ വകാരായ നമഃ ശിവായ|
യജ്ഞസ്വരൂപായ ജടാധരായ
പിനാകഹസ്തായ സനാതനായ।
ദിവ്യായ ദേവായ ദിഗംബരായ
തസ്മൈ യകാരായ നമഃ ശിവായ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

വേദസാര ശിവ സ്തോത്രം

വേദസാര ശിവ സ്തോത്രം

പശൂനാം പതിം പാപനാശം പരേശം ഗജേന്ദ്രസ്യ കൃത്തിം വസാനം വരേണ്യം. ജടാജൂടമധ്യേ സ്ഫുരദ്ഗാംഗവാരിം മഹാദേവമേകം സ്മരാമി സ്മരാരിം. മഹേശം സുരേശം സുരാരാതിനാശം വിഭും വിശ്വനാഥം വിഭൂത്യംഗഭൂഷം. വിരൂപാക്ഷമിന്ദ്വർക- വഹ്നിത്രിനേത്രം സദാനന്ദമീഡേ പ്രഭും പഞ്ചവക്ത്രം. ഗിരീശം ഗണേശ

Click here to know more..

സരസ്വതീ സ്തുതി

സരസ്വതീ സ്തുതി

യാ കുന്ദേന്ദുതുഷാര- ഹാരധവലാ യാ ശുഭ്രവസ്ത്രാവൃതാ യാ വീണാവരദണ്ഡ- മണ്ഡിതകരാ യാ ശ്വേതപദ്മാസനാ. യാ ബ്രഹ്മാച്യുതശങ്കര- പ്രഭൃതിഭിർദേവൈഃ സദാ പൂജിതാ സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ഭഗവതീ നിഃശേഷജാഡ്യാപഹാ. ദോർഭിര്യുക്താ ചതുർഭിഃ സ്ഫടികമണിമയീമക്ഷമാലാം ദധാനാ ഹസ്തേനൈകേന പദ്മം സിതമപ

Click here to know more..

ഗോവര്‍ദ്ധനഗോപാലസ്വാമിയോട് പ്രാര്‍ഥന

ഗോവര്‍ദ്ധനഗോപാലസ്വാമിയോട് പ്രാര്‍ഥന

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |