ഹേരംബ സ്തുതി

ദേവേന്ദ്രമൗലിമന്ദാര- മകരന്ദകണാരുണാഃ.
വിഘ്നം ഹരന്തു ഹേരംബ- ചരണാംബുജരേണവഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |