ദേവീ മാഹാത്മ്യം - കുഞ്ജികാ സ്തോത്രം

അഥ കുഞ്ജികാസ്തോത്രം . ഓം അസ്യ ശ്രീകുഞ്ജികാസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ . സദാശിവ-ഋഷിഃ . അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ . ശ്രീത്രിഗുണാത്മികാ ദേവതാ . ഓം ഐം ബീജം . ഓം ഹ്രീം ശക്തിഃ . ഓം ക്ലീം കീലകം . സർവാഭീഷ്ടസിദ്ധ്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ . ശിവ ഉവാച . ശൃണു ദേവി ....

അഥ കുഞ്ജികാസ്തോത്രം .
ഓം അസ്യ ശ്രീകുഞ്ജികാസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ . സദാശിവ-ഋഷിഃ . അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ . ശ്രീത്രിഗുണാത്മികാ ദേവതാ . ഓം ഐം ബീജം . ഓം ഹ്രീം ശക്തിഃ . ഓം ക്ലീം കീലകം . സർവാഭീഷ്ടസിദ്ധ്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ .
ശിവ ഉവാച .
ശൃണു ദേവി പ്രവക്ഷ്യാമി കുഞ്ജികാസ്തോത്രമുത്തമം .
യേന മന്ത്രപ്രഭാവേന ചണ്ഡീജാപഃ ശുഭോ ഭവേത് .
കവചം നാഽർഗലാസ്തോത്രം കീലകം ച രഹസ്യകം .
ന സൂക്തം നാഽപി വാ ധ്യാനം ന ന്യാസോ ന ച വാഽർചനം .
കുഞ്ജികാമാത്രപാഠേന ദുർഗാപാഠഫലം ലഭേത് .
അതിഗുഹ്യതരം ദേവി ദേവാനാമപി ദുർലഭം .
ഗോപനീയം പ്രയത്നേന സ്വയോനിരിവ പാർവതി .
മാരണം മോഹനം വശ്യം സ്തംഭനോച്ചാടനാദികം .
പാഠമാത്രേണ സംസിദ്ധ്യേത് കുഞ്ജികാസ്തോത്രമുത്തമം .
ഓം ശ്രൂം ശ്രൂം ശ്രൂം ശം ഫട് . ഐം ഹ്രീം ക്ലീം ജ്വല ഉജ്ജ്വല പ്രജ്വല . ഹ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം സ്രാവയ സ്രാവയ . ശാപം നാശയ നാശയ . ശ്രീം ശ്രീം ജൂം സഃ സ്രാവയ ആദയ സ്വാഹാ . ഓം ശ്ലീം ഓം ക്ലീം ഗാം ജൂം സഃ . ജ്വലോജ്ജ്വല മന്ത്രം പ്രവദ . ഹം സം ലം ക്ഷം ഹും ഫട് സ്വാഹാ .
നമസ്തേ രുദ്രരൂപായൈ നമസ്തേ മധുമർദിനി .
നമസ്തേ കൈടഭനാശിന്യൈ നമസ്തേ മഹിഷാർദിനി .
നമസ്തേ ശുംഭഹന്ത്ര്യൈ ച നിശുംഭാസുരസൂദിനി .
നമസ്തേ ജാഗ്രതേ ദേവി ജപേ സിദ്ധം കുരുഷ്വ മേ .
ഐങ്കാരീ സൃഷ്ടിരൂപിണ്യൈ ഹ്രീങ്കാരീ പ്രതിപാലികാ .
ക്ലീങ്കാരീ കാലരൂപിണ്യൈ ബീജരൂപേ നമോഽസ്തു തേ .
ചാമുണ്ഡാ ചണ്ഡരൂപാ ച യൈങ്കാരീ വരദായിനീ .
വിച്ചേ ത്വഭയദാ നിത്യം നമസ്തേ മന്ത്രരൂപിണി .
ധാം ധീം ധൂം ധൂർജടേഃ പത്നീ വാം വീം വാഗീശ്വരീ തഥാ .
ക്രാം ക്രീം ക്രൂം കുഞ്ജികാ ദേവി ശാം ശീം ശൂം മേ ശുഭം കുരു .
ഹൂം ഹൂം ഹൂങ്കാരരൂപായൈ ജാം ജീം ജൂം ഭാലനാദിനി .
ഭ്രാം ഭ്രീം ഭ്രൂം ഭൈരവീ ഭദ്രേ ഭവാന്യൈ തേ നമോ നമഃ .
ഓം അം കം ചം ടം തം പം യം സാം വിദുരാം വിദുരാം വിമർദയ വിമർദയ ഹ്രീം ക്ഷാം ക്ഷീം ജീവയ ജീവയ ത്രോടയ ത്രോടയ ജംഭയ ജംഭയ ദീപയ ദീപയ മോചയ മോചയ ഹൂം ഫട് ജാം വൗഷട് ഐം ഹ്രീം ക്ലീം രഞ്ജയ രഞ്ജയ സഞ്ജയ സഞ്ജയ ഗുഞ്ജയ ഗുഞ്ജയ ബന്ധയ ബന്ധയ ഭ്രാം ഭ്രീം ഭ്രൂം ഭൈരവീ ഭദ്രേ സങ്കുച സഞ്ചല ത്രോടയ ത്രോടയ ക്ലീം സ്വാഹാ .
പാം പീം പൂം പാർവതീ പൂർണഖാം ഖീം ഖൂം ഖേചരീ തഥാ .
മ്ലാം മ്ലീം മ്ലൂം മൂലവിസ്തീർണാ കുഞ്ജികാസ്തോത്ര ഏത മേ .
അഭക്തായ ന ദാതവ്യം ഗോപിതം രക്ഷ പാർവതി .
വിഹീനാ കുഞ്ജികാദേവ്യാ യസ്തു സപ്തശതീം പഠേത് .
ന തസ്യ ജായതേ സിദ്ധിർഹ്യരണ്യേ രുദിതം യഥാ .
ഇതി യാമലതന്ത്രേ ഈശ്വരപാർവതീസംവാദേ കുഞ്ജികാസ്തോത്രം .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |