ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗಂಗಾಧರಂ ಜಟಾವಂತಂ ಪಾರ್ವತೀಸಹಿತಂ ಶಿವಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಮಹೇಂದ್ರಾದಿ- ಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಸುಧೀಶ್ವರಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಭೂತನಾಥಂ ಭುಜಂಗೇಂದ್ರಭೂಷಣಂ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ದೇವಮಭಯಂ ವರದಂ ಕರೈಃ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಇಂದುಶೋಭಿಲಲಾಟಂ ಚ ಕಾಮದೇವಮದಾಂತಕಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಪಂಚಾನನಂ ಗಜೇಶಾನತಾತಂ ಮೃತ್ಯುಜರಾಹರಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಸಗುಣಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಚೈವ ತೇಜೋರೂಪಂ ಸದಾಶಿವಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಹಿಮವತ್ಪುತ್ರಿಕಾಕಾಂತಂ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಮನೋಗತಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶ- ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಸ್ತು ನರಃ ಪಠೇತ್|
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಧನಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಬಲಮಾರೋಗ್ಯಮೇವ ಚ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಶಾಸ್ತಾ ಸ್ತುತಿ

ಶಾಸ್ತಾ ಸ್ತುತಿ

ವಿನತಭಕ್ತಸದಾರ್ತಿಹರಂ ಪರಂ ಹರಸುತಂ ಸತತಪ್ರಿಯಸುವ್ರತಂ. ಕನಕನೌಲಿಧರಂ ಮಣಿಶೋಭಿತಂ ಪರಮಶಾಸ್ತೃಪದಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ಸುಕೃತಸಿದ್ಧಕೃತಾಭಿಧವಿಗ್ರಹಂ ಮುದಿತಪೂರ್ಣಸುಧಾಂಶುಶುಭಾನನಂ. ಅಮರಮಾಶ್ರಯದಂ ಸಕಲೋನ್ನತಂ ಪರಮಶಾಸ್ತೃಪದಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ಕುಸುಮಕಾನನರಾಜಿತಮವ್ಯಯಂ ವಿಧಿಹರೀಂದ್ರಸುರಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಂ. ಪತಿತಪಾವನಮಂಬುಜ

Click here to know more..

ಗಣನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗಣನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಥಮುಖಾರವಿಂದಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಂ ಮದಸುಗಂಧಿತಗಂಡಯುಗ್ಮಂ. ಶುಂಡಂಚ ರತ್ನಘಟಮಂಡಿತಮೇಕದಂತಂ ಧ್ಯಾನೇನ ಚಿಂತಿತಫಲಂ ವಿತರನ್ನಮೀಕ್ಷ್ಣಂ. ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಥಭುಜಾನಶೇಷಾ- ನಬ್ಜಾದಿಭಿರ್ವಿಲಸಿತಾನ್ ಲಸಿತಾಂಗದೈಶ್ಚ. ಉದ್ದಂಡವಿಘ್ನಪರಿಖಂಡನ- ಚಂಡದಂಡಾನ್ ವಾಂಛಾಧಿಕಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ವರದಾನದಕ್ಷಾನ್. ಪ್

Click here to know more..

ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ

ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |