ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗಂಗಾಧರಂ ಜಟಾವಂತಂ ಪಾರ್ವತೀಸಹಿತಂ ಶಿವಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಮಹೇಂದ್ರಾದಿ- ಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಸುಧೀಶ್ವರಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಭೂತನಾಥಂ ಭುಜಂಗೇಂದ್ರಭೂಷಣಂ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ದೇವಮಭಯಂ ವರದಂ ಕರೈಃ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಇಂದುಶೋಭಿಲಲಾಟಂ ಚ ಕಾಮದೇವಮದಾಂತಕಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಪಂಚಾನನಂ ಗಜೇಶಾನತಾತಂ ಮೃತ್ಯುಜರಾಹರಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಸಗುಣಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಚೈವ ತೇಜೋರೂಪಂ ಸದಾಶಿವಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ಹಿಮವತ್ಪುತ್ರಿಕಾಕಾಂತಂ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಮನೋಗತಂ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಹಂ ಶ್ರಯೇ|
ವಾರಾಣಸೀಪುರಾಧೀಶ- ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಸ್ತು ನರಃ ಪಠೇತ್|
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಧನಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಬಲಮಾರೋಗ್ಯಮೇವ ಚ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |