శివ శంకర స్తోత్రం

సురేంద్రదేవభూతముఖ్యసంవృతం
గలే భుజంగభూషణం భయాఽపహం .
సమస్తలోకవందితం సునందితం
వృషాధిరూఢమవ్యయం పరాత్పరం ..
వందే శివశంకరం .
అనాథనాథమర్కదీప్తిభాసురం
ప్రవీణవిప్రకీర్తితం సుకీర్తిదం .
వినాయకప్రియం జగత్ప్రమర్దనం
నిరగ్రజం నరేశ్వరం నిరీశ్వరం ..
వందే శివశంకరం .
పినాకహస్తమాశుపాపనాశనం
పరిశ్రమేణ సాధనం భవాఽమృతం .
స్వరాపగాధరం గుణైర్వివర్జితం
వరప్రదాయకం వివేకినం వరం ..
వందే శివశంకరం .
దయాపయోనిధిం పరోక్షమక్షయం
కృపాకరం సుభాస్వరం వియత్స్థితం .
మునిప్రపూజితం సురం సభాజయం
సుశాంతమానసం చరం దిగంబరం .
వందే శివశంకరం .
తమోవినాశనం జగత్పురాతనం
విపన్నివారణం సుఖస్య కారణం .
సుశాంతతప్తకాంచనాభమర్థదం
స్వయంభువం త్రిశూలినం సుశంకరం ..
వందే శివశంకరం .
హిమాంశుమిత్రహవ్యవాహలోచనం
ఉమాపతిం కపర్దినం సదాశివం .
సురాగ్రజం విశాలదేహమీశ్వరం
జటాధరం జరాంతకం ముదాకరం ..
వందే శివశంకరం .
సమస్తలోకనాయకం విధాయకం
శరత్సుధాంశుశేఖరం శివాఽఽవహం .
సురేశముఖ్యమీశమాఽఽశురక్షకం
మహానటం హరం పరం మహేశ్వరం ..
వందే శివశంకరం .
శివస్తవం జనస్తు యః పఠేత్ సదా
గుణం కృపాం చ సాధుకీర్తిముత్తమాం .
అవాప్నుతే బలం ధనం చ సౌహృదం
శివస్య రూపమాదిమం ముదా చిరం ..
వందే శివశంకరం .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |