ಶಿವ ಶಂಕರ ಸ್ತೋತ್ರ

35.1K

Comments Kannada

vdx65
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಹರ್ಷವರ್ಧನ್

ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುನ್ನು

ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ವೇದಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Gurudas

ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ -ಅಂಬಿಕಾ ಶರ್ಮಾ

Read more comments

ಸುರೇಂದ್ರದೇವಭೂತಮುಖ್ಯಸಂವೃತಂ
ಗಲೇ ಭುಜಂಗಭೂಷಣಂ ಭಯಾಽಪಹಂ .
ಸಮಸ್ತಲೋಕವಂದಿತಂ ಸುನಂದಿತಂ
ವೃಷಾಧಿರೂಢಮವ್ಯಯಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ..
ವಂದೇ ಶಿವಶಂಕರಂ .
ಅನಾಥನಾಥಮರ್ಕದೀಪ್ತಿಭಾಸುರಂ
ಪ್ರವೀಣವಿಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಸುಕೀರ್ತಿದಂ .
ವಿನಾಯಕಪ್ರಿಯಂ ಜಗತ್ಪ್ರಮರ್ದನಂ
ನಿರಗ್ರಜಂ ನರೇಶ್ವರಂ ನಿರೀಶ್ವರಂ ..
ವಂದೇ ಶಿವಶಂಕರಂ .
ಪಿನಾಕಹಸ್ತಮಾಶುಪಾಪನಾಶನಂ
ಪರಿಶ್ರಮೇಣ ಸಾಧನಂ ಭವಾಽಮೃತಂ .
ಸ್ವರಾಪಗಾಧರಂ ಗುಣೈರ್ವಿವರ್ಜಿತಂ
ವರಪ್ರದಾಯಕಂ ವಿವೇಕಿನಂ ವರಂ ..
ವಂದೇ ಶಿವಶಂಕರಂ .
ದಯಾಪಯೋನಿಧಿಂ ಪರೋಕ್ಷಮಕ್ಷಯಂ
ಕೃಪಾಕರಂ ಸುಭಾಸ್ವರಂ ವಿಯತ್ಸ್ಥಿತಂ .
ಮುನಿಪ್ರಪೂಜಿತಂ ಸುರಂ ಸಭಾಜಯಂ
ಸುಶಾಂತಮಾನಸಂ ಚರಂ ದಿಗಂಬರಂ .
ವಂದೇ ಶಿವಶಂಕರಂ .
ತಮೋವಿನಾಶನಂ ಜಗತ್ಪುರಾತನಂ
ವಿಪನ್ನಿವಾರಣಂ ಸುಖಸ್ಯ ಕಾರಣಂ .
ಸುಶಾಂತತಪ್ತಕಾಂಚನಾಭಮರ್ಥದಂ
ಸ್ವಯಂಭುವಂ ತ್ರಿಶೂಲಿನಂ ಸುಶಂಕರಂ ..
ವಂದೇ ಶಿವಶಂಕರಂ .
ಹಿಮಾಂಶುಮಿತ್ರಹವ್ಯವಾಹಲೋಚನಂ
ಉಮಾಪತಿಂ ಕಪರ್ದಿನಂ ಸದಾಶಿವಂ .
ಸುರಾಗ್ರಜಂ ವಿಶಾಲದೇಹಮೀಶ್ವರಂ
ಜಟಾಧರಂ ಜರಾಂತಕಂ ಮುದಾಕರಂ ..
ವಂದೇ ಶಿವಶಂಕರಂ .
ಸಮಸ್ತಲೋಕನಾಯಕಂ ವಿಧಾಯಕಂ
ಶರತ್ಸುಧಾಂಶುಶೇಖರಂ ಶಿವಾಽಽವಹಂ .
ಸುರೇಶಮುಖ್ಯಮೀಶಮಾಽಽಶುರಕ್ಷಕಂ
ಮಹಾನಟಂ ಹರಂ ಪರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ..
ವಂದೇ ಶಿವಶಂಕರಂ .
ಶಿವಸ್ತವಂ ಜನಸ್ತು ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸದಾ
ಗುಣಂ ಕೃಪಾಂ ಚ ಸಾಧುಕೀರ್ತಿಮುತ್ತಮಾಂ .
ಅವಾಪ್ನುತೇ ಬಲಂ ಧನಂ ಚ ಸೌಹೃದಂ
ಶಿವಸ್ಯ ರೂಪಮಾದಿಮಂ ಮುದಾ ಚಿರಂ ..
ವಂದೇ ಶಿವಶಂಕರಂ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |