അംഗാരക കവചം

അസ്യ ശ്രീ-അംഗാരകകവചസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ. കശ്യപ-ഋഷിഃ.
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ. അംഗാരകോ ദേവതാ. ഭൗമപ്രീത്യർഥം ജപേ വിനിയോഗഃ.
രക്താംബരോ രക്തവപുഃ കിരീടീ ചതുർഭുജോ മേഷഗമോ ഗദാഭൃത്.
ധരാസുതഃ ശക്തിധരശ്ച ശൂലീ സദാ മമ സ്യാദ്വരദഃ പ്രശാന്തഃ.
അംഗാരകഃ ശിരോ രക്ഷേന്മുഖം വൈ ധരണീസുതഃ.
ശ്രവൗ രക്താംബരഃ പാതു നേത്രേ മേ രക്തലോചനഃ.
നാസാം ശക്തിധരഃ പാതു മുഖം മേ രക്തലോചനഃ.
ഭുജൗ മേ രക്തമാലീ ച ഹസ്തൗ ശക്തിധരസ്തഥാ.
വക്ഷഃ പാതു വരാംഗശ്ച ഹൃദയം പാതു രോഹിതഃ.
കടിം മേ ഗ്രഹരാജശ്ച മുഖം ചൈവ ധരാസുതഃ.
ജാനുജംഘേ കുജഃ പാതു പാദൗ ഭക്തപ്രിയഃ സദാ.
സർവാണ്യന്യാനി ചാംഗാനി രക്ഷേന്മേ മേഷവാഹനഃ.
യ ഇദം കവചം ദിവ്യം സർവശത്രുനിവാരണം.
ഭൂതപ്രേതപിശാചാനാം നാശനം സർവസിദ്ധിദം.
സർവരോഗഹരം ചൈവ സർവസമ്പത്പ്രദം ശുഭം.
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം നൄണാം സർവസൗഭാഗ്യവർധനം.
രോഗബന്ധവിമോക്ഷം ച സത്യമേതന്ന സംശയഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

79.0K
1.1K

Comments

7v75q

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |