ನಟರಾಜ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರತ್ಯೂಹಧ್ವಾಂತಚಂಡಾಂಶುಃ ಪ್ರತ್ಯೂಹಾರಣ್ಯಪಾವಕಃ.
ಪ್ರತ್ಯೂಹಸಿಂಹಶರಭಃ ಪಾತು ನಃ ಪಾರ್ವತೀಸುತಃ.
ಚಿತ್ಸಭಾನಾಯಕಂ ವಂದೇ ಚಿಂತಾಧಿಕಫಲಪ್ರದಂ.
ಅಪರ್ಣಾಸ್ವರ್ಣಕುಂಭಾಭಕುಚಾಶ್ಲಿಷ್ಟಕಲೇವರಂ.
ವಿರಾಡ್ಢೃದಯಪದ್ಮಸ್ಥತ್ರಿಕೋಣೇ ಶಿವಯಾ ಸಹ.
ಸ ಯೋ ನಃ ಕುರುತೇ ಲಾಸ್ಯಮಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು.
ಶ್ರುತಿಸ್ತಂಭಾಂತರೇಚಕ್ರಯುಗ್ಮೇ ಗಿರಿಜಯಾ ಸಹ .
ಸ ಯೋ ನಃ ಕುರುತೇ ಲಾಸ್ಯಮಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು.
ಶಿವಕಾಮೀಕುಚಾಂಭೋಜಸವ್ಯಭಾಗವಿರಾಜಿತಃ.
ಸ ಯೋ ನಃ ಕುರುತೇ ಲಾಸ್ಯಮಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು.
ಕರಸ್ಥಡಮರುಧ್ವಾನಪರಿಷ್ಕೃತರವಾಗಮಃ.
ಸ ಯೋ ನಃ ಕುರುತೇ ಲಾಸ್ಯಮಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು.
ನಾರದಬ್ರಹ್ಮಗೋವಿಂದವೀಣಾತಾಲಮೃದಂಗಕೈಃ.
ಸ ಯೋ ನಃ ಕುರುತೇ ಲಾಸ್ಯಮಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು.
ಜೈಮಿನಿವ್ಯಾಘ್ರಪಾಚ್ಛೇಷಸ್ತು ತಿಸ್ಮೇರಮುಖಾಂಬುಜಃ.
ಸ ಯೋ ನಃ ಕುರುತೇ ಲಾಸ್ಯಮಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು.
ತಿಲ್ವವಿಪ್ರೈಸ್ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಃ.
ಸ ಯೋ ನಃ ಕುರುತೇ ಲಾಸ್ಯಮಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು.
ಮಂತ್ರನೂಪುರಪತ್ಪದ್ಮಝಣಜ್ಝಣಿತದಿಂದ್ಮುಖಃ.
ಸ ಯೋ ನಃ ಕುರುತೇ ಲಾಸ್ಯಮಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು.
ಸಂಪತ್ಪ್ರದಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್.
ಅಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ನಟರಾಜಪ್ರಸಾದತಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |