சந்திரமௌளி தசக ஸ்தோத்திரம்

ஸதா முதா மதீயகே மன꞉ஸரோருஹாந்தரே
விஹாரிணே(அ)கஸஞ்சயம் விதாரிணே சிதாத்மனே.
நிரஸ்ததோய- தோயமுங்நிகாய- காயஶோபினே
நம꞉ ஶிவாய ஸாம்பஶங்கராய சந்த்ரமௌலயே.
நமோ நமோ(அ)ஷ்டமூர்தயே நமோ நமானகீர்தயே
நமோ நமோ மஹாத்மனே நம꞉ ஶுபப்ரதாயினே.
நமோ தயார்த்ரசேதஸே நமோ(அ)ஸ்து க்ருத்திவாஸஸே
நம꞉ ஶிவாய ஸாம்பஶங்கராய சந்த்ரமௌலயே.
பிதாமஹாத்யவேத்யக- ஸ்வபாவகேவலாய தே
ஸமஸ்ததேவவாஸவாதி- பூஜிதாங்க்ரிஶோபினே.
பவாய ஶக்ரரத்னஸத்கல- ப்ரபாய ஶூலினே
நம꞉ ஶிவாய ஸாம்பஶங்கராய சந்த்ரமௌலயே.
ஶிவோ(அ)ஹமஸ்மி பாவயே ஶிவம் ஶிவேன ரக்ஷித꞉
ஶிவஸ்ய பூர்ணவர்சஸ꞉ ஸமர்சயே பதத்வயம் .
ஶிவாத்பரம் ந வித்யதே ஶிவே ஜகத் ப்ரவர்தயே
நம꞉ ஶிவாய ஸாம்பஶங்கராய சந்த்ரமௌலயே.
மரந்ததுந்திலாரவிந்த- ஸுந்தரஸ்மிதானனோ-
ந்மிலன்மிலிந்தவவ்ருந்த- நீலநீலகுந்தலாம் ஶிவாம்.
கலாகலாபஸாரிணீம் ஶிவாம் ச வீக்ஷ்ய தோஷிணே
நம꞉ ஶிவாய ஸாம்பஶங்கராய சந்த்ரமௌலயே.
ஶிவானனாரவிந்த- ஸன்மிலிந்தபாவபாங்மனோ-
வினோதினே தினேஶகோடி- கோடிதீப்ததேஜஸே .
ஸ்வஸேவலோகஸாதராவ- லோகனைகவர்தினே
நம꞉ ஶிவாய ஸாம்பஶங்கராய சந்த்ரமௌலயே.
ஜடாதடீலுடத்வியத்துனீ- தலத்தலத்வன-
த்கனௌககர்ஜிதோத்தபுத்தி- ஸம்ப்ரமச்சிகண்டினே.
விகண்டிதாரிமண்டல- ப்ரசண்டதோஸ்த்ரிஶூலினே
நம꞉ ஶிவாய ஸாம்பஶங்கராய சந்த்ரமௌலயே.
ப்ரஹ்ருஷ்டஹ்ருஷ்டதுஷ்டபுஷ்ட- திஷ்டவிஷ்டபாய ஸம்-
நமத்விஶிஷ்டபக்த- விஷ்டராப்தயே(அ)ஷ்டமூர்தயே.
விதாயினே தனாதிநாதஸாது- ஸக்யதாயினே
நம꞉ ஶிவாய ஸாம்பஶங்கராய சந்த்ரமௌலயே.
அகர்வகர்வதோர்விஜ்ரும்ப- தம்பகும்பதானவ-
ச்சிதாஸதாத்வன- த்பினாகஹாரிணே விஹாரிணே.
ஸுஹ்ருத்ஸுஹ்ருத்- ஸுஹ்ருத்ஸுஹ்ருத்ஸு- ஹ்ருத்ஸ்மயாபஹாரிணே
நம꞉ ஶிவாய ஸாம்பஶங்கராய சந்த்ரமௌலயே.
அகண்டதண்டபாஹுதண்ட- தண்டிதோக்ரடிண்டிம-
ப்ரதிம் திமிந்திமிந்திமிந்த்வனி- க்ரமோத்ததாண்டவம்.
அகண்டவைபவாஹி- நாதமண்டிதம் சிதம்பரம்
நம꞉ ஶிவாய ஸாம்பஶங்கராய சந்த்ரமௌலயே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |