ಚಂದ್ರಮೌಲಿ ದಶಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸದಾ ಮುದಾ ಮದೀಯಕೇ ಮನಃಸರೋರುಹಾಂತರೇ
ವಿಹಾರಿಣೇಽಘಸಂಚಯಂ ವಿದಾರಿಣೇ ಚಿದಾತ್ಮನೇ.
ನಿರಸ್ತತೋಯ- ತೋಯಮುಙ್ನಿಕಾಯ- ಕಾಯಶೋಭಿನೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಶಂಕರಾಯ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ.
ನಮೋ ನಮೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಾನಕೀರ್ತಯೇ
ನಮೋ ನಮೋ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶುಭಪ್ರದಾಯಿನೇ.
ನಮೋ ದಯಾರ್ದ್ರಚೇತಸೇ ನಮೋಽಸ್ತು ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಶಂಕರಾಯ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ.
ಪಿತಾಮಹಾದ್ಯವೇದ್ಯಕ- ಸ್ವಭಾವಕೇವಲಾಯ ತೇ
ಸಮಸ್ತದೇವವಾಸವಾದಿ- ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಶೋಭಿನೇ.
ಭವಾಯ ಶಕ್ರರತ್ನಸದ್ಗಲ- ಪ್ರಭಾಯ ಶೂಲಿನೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಶಂಕರಾಯ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ.
ಶಿವೋಽಹಮಸ್ಮಿ ಭಾವಯೇ ಶಿವಂ ಶಿವೇನ ರಕ್ಷಿತಃ
ಶಿವಸ್ಯ ಪೂರ್ಣವರ್ಚಸಃ ಸಮರ್ಚಯೇ ಪದದ್ವಯಂ .
ಶಿವಾತ್ಪರಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ಶಿವೇ ಜಗತ್ ಪ್ರವರ್ತಯೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಶಂಕರಾಯ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ.
ಮರಂದತುಂದಿಲಾರವಿಂದ- ಸುಂದರಸ್ಮಿತಾನನೋ-
ನ್ಮಿಲನ್ಮಿಲಿಂದವವೃಂದ- ನೀಲನೀಲಕುಂತಲಾಂ ಶಿವಾಂ.
ಕಲಾಕಲಾಪಸಾರಿಣೀಂ ಶಿವಾಂ ಚ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತೋಷಿಣೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಶಂಕರಾಯ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ.
ಶಿವಾನನಾರವಿಂದ- ಸನ್ಮಿಲಿಂದಭಾವಭಾಙ್ಮನೋ-
ವಿನೋದಿನೇ ದಿನೇಶಕೋಟಿ- ಕೋಟಿದೀಪ್ತತೇಜಸೇ .
ಸ್ವಸೇವಲೋಕಸಾದರಾವ- ಲೋಕನೈಕವರ್ತಿನೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಶಂಕರಾಯ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ.
ಜಟಾತಟೀಲುಠದ್ವಿಯದ್ಧುನೀ- ಧಲದ್ಧಲಧ್ವನ-
ದ್ಘನೌಘಗರ್ಜಿತೋತ್ಥಬುದ್ಧಿ- ಸಂಭ್ರಮಚ್ಛಿಖಂಡಿನೇ.
ವಿಖಂಡಿತಾರಿಮಂಡಲ- ಪ್ರಚಂಡದೋಸ್ತ್ರಿಶೂಲಿನೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಶಂಕರಾಯ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ.
ಪ್ರಹೃಷ್ಟಹೃಷ್ಟತುಷ್ಟಪುಷ್ಟ- ದಿಷ್ಟವಿಷ್ಟಪಾಯ ಸಂ-
ನಮದ್ವಿಶಿಷ್ಟಭಕ್ತ- ವಿಷ್ಟರಾಪ್ತಯೇಽಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ.
ವಿದಾಯಿನೇ ಧನಾಧಿನಾಥಸಾಧು- ಸಖ್ಯದಾಯಿನೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಶಂಕರಾಯ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ.
ಅಖರ್ವಗರ್ವದೋರ್ವಿಜೃಂಭ- ದಂಭಕುಂಭದಾನವ-
ಚ್ಛಿದಾಸದಾಧ್ವನ- ತ್ಪಿನಾಕಹಾರಿಣೇ ವಿಹಾರಿಣೇ.
ಸುಹೃತ್ಸುಹೃತ್ಸುಹೃತ್ಸುಹೃತ್ಸು- ಹೃತ್ಸ್ಮಯಾಪಹಾರಿಣೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಶಂಕರಾಯ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ.
ಅಖಂಡದಂಡಬಾಹುದಂಡ- ದಂಡಿತೋಗ್ರಡಿಂಡಿಮ-
ಪ್ರಧಿಂ ಧಿಮಿಂಧಿಮಿಂಧಿಮಿಂಧ್ವನಿ- ಕ್ರಮೋತ್ಥತಾಂಡವಂ.
ಅಖಂಡವೈಭವಾಹಿ- ನಾಥಮಂಡಿತಂ ಚಿದಂಬರಂ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಶಂಕರಾಯ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

46.9K

Comments

8m5j7

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |