చంద్రమౌలి దశక స్తోత్రం

సదా ముదా మదీయకే మనఃసరోరుహాంతరే
విహారిణేఽఘసంచయం విదారిణే చిదాత్మనే.
నిరస్తతోయ- తోయముఙ్నికాయ- కాయశోభినే
నమః శివాయ సాంబశంకరాయ చంద్రమౌలయే.
నమో నమోఽష్టమూర్తయే నమో నమానకీర్తయే
నమో నమో మహాత్మనే నమః శుభప్రదాయినే.
నమో దయార్ద్రచేతసే నమోఽస్తు కృత్తివాససే
నమః శివాయ సాంబశంకరాయ చంద్రమౌలయే.
పితామహాద్యవేద్యక- స్వభావకేవలాయ తే
సమస్తదేవవాసవాది- పూజితాంఘ్రిశోభినే.
భవాయ శక్రరత్నసద్గల- ప్రభాయ శూలినే
నమః శివాయ సాంబశంకరాయ చంద్రమౌలయే.
శివోఽహమస్మి భావయే శివం శివేన రక్షితః
శివస్య పూర్ణవర్చసః సమర్చయే పదద్వయం .
శివాత్పరం న విద్యతే శివే జగత్ ప్రవర్తయే
నమః శివాయ సాంబశంకరాయ చంద్రమౌలయే.
మరందతుందిలారవింద- సుందరస్మితాననో-
న్మిలన్మిలిందవవృంద- నీలనీలకుంతలాం శివాం.
కలాకలాపసారిణీం శివాం చ వీక్ష్య తోషిణే
నమః శివాయ సాంబశంకరాయ చంద్రమౌలయే.
శివాననారవింద- సన్మిలిందభావభాఙ్మనో-
వినోదినే దినేశకోటి- కోటిదీప్తతేజసే .
స్వసేవలోకసాదరావ- లోకనైకవర్తినే
నమః శివాయ సాంబశంకరాయ చంద్రమౌలయే.
జటాతటీలుఠద్వియద్ధునీ- ధలద్ధలధ్వన-
ద్ఘనౌఘగర్జితోత్థబుద్ధి- సంభ్రమచ్ఛిఖండినే.
విఖండితారిమండల- ప్రచండదోస్త్రిశూలినే
నమః శివాయ సాంబశంకరాయ చంద్రమౌలయే.
ప్రహృష్టహృష్టతుష్టపుష్ట- దిష్టవిష్టపాయ సం-
నమద్విశిష్టభక్త- విష్టరాప్తయేఽష్టమూర్తయే.
విదాయినే ధనాధినాథసాధు- సఖ్యదాయినే
నమః శివాయ సాంబశంకరాయ చంద్రమౌలయే.
అఖర్వగర్వదోర్విజృంభ- దంభకుంభదానవ-
చ్ఛిదాసదాధ్వన- త్పినాకహారిణే విహారిణే.
సుహృత్సుహృత్సుహృత్సుహృత్సు- హృత్స్మయాపహారిణే
నమః శివాయ సాంబశంకరాయ చంద్రమౌలయే.
అఖండదండబాహుదండ- దండితోగ్రడిండిమ-
ప్రధిం ధిమింధిమింధిమింధ్వని- క్రమోత్థతాండవం.
అఖండవైభవాహి- నాథమండితం చిదంబరం
నమః శివాయ సాంబశంకరాయ చంద్రమౌలయే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

81.5K

Comments Telugu

vnqy6
అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

వేదధారలో చేరడం ఒక వరంగా ఉంది. నా జీవితం మరింత పాజిటివ్ మరియు సంతృప్తంగా ఉంది. -Kavitha

ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

చాలా ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్ 😊 -మద్దులపల్లి రమేష్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |