ഗുരു പ്രാർഥനാ

ആബാല്യാത് കില സമ്പ്രദായവിധുരേ വൈദേശികേഽധ്വന്യഹം
സംഭ്രമ്യാദ്യ വിമൂഢധീഃ പുനരപി സ്വാചാരമാർഗേ രതഃ.
കൃത്യാകൃത്യവിവേക- ശൂന്യഹൃദയസ്ത്വത്പാദമൂലം ശ്രയേ
ശ്രീമൻ ലോകഗുരോ മദീയമനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു.
ആത്മാനം യദി ചേന്ന വേത്സി സുകൃതപ്രാപ്തേ നരത്വേ സതി
നൂനം തേ മഹതീ വിനഷ്ടിരിതി ഹി ബ്രൂതേ ശ്രുതിഃ സത്യഗീഃ.
ആത്മാവേദനമാർഗ- ബോധവിധുരഃ കം വാ ശരണ്യം ഭജേ
ശ്രീമൻ ലോകഗുരോ മദീയമനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു.
കാമക്രോധമദാദി- മൂഢഹൃദയാഃ പ്രജ്ഞാവിഹീനാ അപി
ത്വത്പാദാംബുജസേവനേന മനുജാഃ സംസാരപാഥോനിധിം.
തീർത്വാ യാന്തി സുഖേന സൗഖ്യപദവീം ജ്ഞാനൈകസാധ്യാം യതഃ
ശ്രീമൻ ലോകഗുരോ മദീയമനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു.
രഥ്യാപങ്കഗകീടവദ്- ഭ്രമവശാദ് ദുഃഖം സുഖം ജാനതഃ
കാന്താപത്യമുഖേക്ഷണേന കൃതിനം ചാത്മാനമാധ്യായതഃ.
വൈരാഗ്യം കിമുദേതി ശാന്തമനസോഽപ്യാപ്തും സുദൂരം തതഃ
ശ്രീമൻ ലോകഗുരോ മദീയമനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു.
ഭാര്യായാഃ പതിരാത്മജസ്യ ജനകോ ഭ്രാതുഃ സമാനോദരഃ
പിത്രോരസ്മി തനൂദ്ഭവഃ പ്രിയസുഹൃദ്ബന്ധുഃ പ്രഭുർവാന്യഥാ.
ഇത്യേവം പ്രവിഭാവ്യ മോഹജലധൗ മജ്ജാമി ദേഹാത്മധീഃ
ശ്രീമൻ ലോകഗുരോ മദീയമനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു.
സത്കർമാണി കിമാചരേയമഥവാ കിം ദേവതാരാധനാ-
മാത്മാനാത്മവിവേചനം കിമു കരോമ്യാത്മൈകസംസ്ഥാം കിമു.
ഇത്യാലോചനസക്ത ഏവ ജഡധീഃ കാലം നയാമി പ്രഭോ
ശ്രീമൻ ലോകഗുരോ മദീയമനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു.
കിം വാ സ്വാശ്രിതപോഷണായ വിവിധക്ലേശാൻ സഹേയാനിശം
കിം വാ തൈരഭികാങ്ക്ഷിതം പ്രതിദിനം സമ്പാദയേയം ധനം.
കിം ഗ്രന്ഥാൻ പരിശീലയേയമിതി മേ കാലോ വൃഥാ യാപ്യതേ
ശ്രീമൻ ലോകഗുരോ മദീയമനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു.
സംസാരാംബുധി- വീചിഭിർബഹുവിധം സഞ്ചാരുയമാനസ്യ മേ
മായാകല്പിതമേവ സർവമിതി ധീഃ ശ്രുത്യോപദിഷ്ടാ മുഹുഃ.
സദ്യുക്ത്യാ ച ദൃഢീകൃതാപി ബഹുശോ നോദേതി യസ്മാത്പ്രഭോ
ശ്രീമൻ ലോകഗുരോ മദീയമനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു.
യജ്ജ്ഞാനാത് സുനിവർതതേ ഭവസുഖഭ്രാന്തിഃ സുരൂഢാ ക്ഷണാത്
യദ്ധ്യാനാത് കില ദുഃഖജാലമഖിലം ദൂരീഭവേദഞ്ജസാ.
യല്ലാഭാദപരം സുഖം കിമപി നോ ലബ്ധവ്യമാസ്തേ തതഃ
ശ്രീമൻ ലോകഗുരോ മദീയമനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു.
സത്യഭ്രാന്തിമനിത്യ- ദൃശ്യജഗതി പ്രാതീതികേഽനാത്മനി
ത്യക്ത്വാ സത്യചിദാത്മകേ നിജസുഖേ നന്ദാമി നിത്യം യഥാ.
ഭൂയഃ സംസൃതിതാപതത്പഹൃദയോ ന സ്യാം യഥാ ച പ്രഭോ
ശ്രീമൻ ലോകഗുരോ മദീയമനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |