ഗജാനന സ്തോത്രം

ഗണേശ ഹേരംബ ഗജാനനേതി
മഹോദര സ്വാനുഭവപ്രകാശിൻ।
വരിഷ്ഠ സിദ്ധിപ്രിയ ബുദ്ധിനാഥ
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
അനേകവിഘ്നാന്തക വക്രതുണ്ഡ
സ്വസഞ്ജ്ഞവാസിംശ്ച ചതുർഭുജേതി।
കവീശ ദേവാന്തകനാശകാരിൻ
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
മഹേശസൂനോ ഗജദൈത്യശത്രോ
വരേണ്യസൂനോ വികട ത്രിനേത്ര।
പരേശ പൃഥ്വീധര ഏകദന്ത
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
പ്രമോദ മേദേതി നരാന്തകാരേ
ഷഡൂർമിഹന്തർഗജകർണ ഢുണ്ഢേ।
ദ്വന്ദ്വാഗ്നിസിന്ധോ സ്ഥിരഭാവകാരിൻ
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
വിനായക ജ്ഞാനവിഘാതശത്രോ
പരാശരസ്യാത്മജ വിഷ്ണുപുത്ര।
അനാദിപൂജ്യാഖുഗ സർവപൂജ്യ
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
വൈരിഞ്ച്യ ലംബോദര ധൂമ്രവർണ
മയൂരപാലേതി മയൂരവാഹിൻ।
സുരാസുരൈഃ സേവിതപാദപദ്മ
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
കരിൻ മഹാഖുധ്വജ ശൂർപകർണ
ശിവാജ സിംഹസ്ഥ അനന്തവാഹ।
ജയൗഘ വിഘ്നേശ്വര ശേഷനാഭേ
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
അണോരണീയോ മഹതോ മഹീയോ
രവീശ യോഗേശജ ജ്യേഷ്ഠരാജ।
നിധീശ മന്ത്രേശ ച ശേഷപുത്ര
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
വരപ്രദാതരദിതേശ്ച സൂനോ
പരാത്പര ജ്ഞാനദ താരക്ത്ര।
ഗുഹാഗ്രജ ബ്രഹ്മപ പാർശ്വപുത്ര
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
സിന്ധോശ്ച ശത്രോ പരശുപ്രപാണേ
ശമീശപുഷ്പപ്രിയ വിഘ്നഹാരിൻ।
ദൂർവാങ്കുരൈരർചിത ദേവദേവ
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
ധിയഃ പ്രദാതശ്ച ശമീപ്രിയേതി
സുസിദ്ധിദാതശ്ച സുശാന്തിദാതഃ।
അമേയമായാമിതവിക്രമേതി
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
ദ്വിധാചതുർഥീപ്രിയ കശ്യപാർച്യ
ധനപ്രദ ജ്ഞാനപ്രദപ്രകാശ।
ചിന്താമണേ ചിത്തവിഹാരകാരിൻ
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
യമസ്യ ശത്രോ അഭിമാനശത്രോ
വിധൂദ്ഭവാരേ കപിലസ്യ സൂനോ।
വിദേഹ സ്വാനന്ദ അയോഗയോഗ
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
ഗണസ്യ ശത്രോ കമലസ്യ ശത്രോ
സമസ്തഭാവജ്ഞ ച ഭാലചന്ദ്ര।
അനാദിമധ്യാന്ത ഭയപ്രദാരിൻ
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।
വിഭോ ജഗദ്രൂപ ഗണേശ ഭൂമൻ
പുഷ്ടേഃ പതേ ആഖുഗതേഽതിബോധ।
കർതശ്ച പാലശ്ച തു സംഹരേതി
വദന്തമേവം ത്യജത പ്രഭീതാഃ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |