ಭಯಹಾರಕ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ

ವ್ಯೋಮಕೇಶಂ ಕಾಲಕಾಲಂ ವ್ಯಾಲಮಾಲಂ ಪರಾತ್ಪರಂ|
ದೇವದೇವಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಥಂ ಮೇ ಜಾಯತೇ ಭಯಂ|
ಶೂಲಹಸ್ತಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಂ ಶಿವಂ|
ವೃಷಾರೂಢಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಥಂ ಮೇ ಜಾಯತೇ ಭಯಂ|
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಂ ಮಹಾದೇವಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಟಾಧರಂ|
ಪಾರ್ವತೀಶಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಥಂ ಮೇ ಜಾಯತೇ ಭಯಂ|
ಸುರಾಸುರೈಶ್ಚ ಯಕ್ಷಶ್ಚ ಸಿದ್ಧೈಶ್ಚಾಽಪಿ ವಿವಂದಿತಂ|
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಥಂ ಮೇ ಜಾಯತೇ ಭಯಂ|
ನಂದೀಶಮಕ್ಷರಂ ದೇವಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಂ|
ಚಂದ್ರಮೌಲಿಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಥಂ ಮೇ ಜಾಯತೇ ಭಯಂ|
ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಂ ಭವಾಂಬೋಧಿತಾರಕಂ ಸೂರ್ಯತೇಜಸಂ|
ಶಿತಿಕಂಠಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಥಂ ಮೇ ಜಾಯತೇ ಭಯಂ|
ಶಂಕರಂ ಲೋಕಪಾಲಂ ಚ ಸುಂದರಂ ಭಸ್ಮಧಾರಿಣಂ|
ವಾಮದೇವಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಥಂ ಮೇ ಜಾಯತೇ ಭಯಂ|
ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿಪುರಧ್ವಾಂತಧ್ವಂಸಿನಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ|
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಥಂ ಮೇ ಜಾಯತೇ ಭಯಂ|
ಕೈಲಾಸಶೈಲನಿಲಯಂ ತಪಃಸಕ್ತಂ ಪಿನಾಕಿನಂ|
ಕಂಠೇಕಾಲಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಥಂ ಮೇ ಜಾಯತೇ ಭಯಂ|
ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾನಂ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯದಾನಂ ನಿರ್ವಾಣರೂಪಿಣಂ|
ಗಂಗಾಧರಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಥಂ ಮೇ ಜಾಯತೇ ಭಯಂ|
ಯ ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಾಖ್ಯಂ ಶಿವಸ್ಯ ಭಯಹಾರಕಂ|
ಪಠೇದನುದಿನಂ ಧೀಮಾನ್ ತಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಭಯಂ ಭುವಿ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |