భయహారక శివ స్తోత్రం

వ్యోమకేశం కాలకాలం వ్యాలమాలం పరాత్పరం|
దేవదేవం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
శూలహస్తం కృపాపూర్ణం వ్యాఘ్రచర్మాంబరం శివం|
వృషారూఢం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
అష్టమూర్తిం మహాదేవం విశ్వనాథం జటాధరం|
పార్వతీశం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
సురాసురైశ్చ యక్షశ్చ సిద్ధైశ్చాఽపి వివందితం|
మృత్యుంజయం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
నందీశమక్షరం దేవం శరణాగతవత్సలం|
చంద్రమౌలిం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
లోహితాక్షం భవాంబోధితారకం సూర్యతేజసం|
శితికంఠం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
శంకరం లోకపాలం చ సుందరం భస్మధారిణం|
వామదేవం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
త్రినేత్రం త్రిపురధ్వాంతధ్వంసినం విశ్వరూపిణం|
విరూపాక్షం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
కైలాసశైలనిలయం తపఃసక్తం పినాకినం|
కంఠేకాలం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
ప్రీతాత్మానం మహైశ్వర్యదానం నిర్వాణరూపిణం|
గంగాధరం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
య ఇదం స్తోత్రరత్నాఖ్యం శివస్య భయహారకం|
పఠేదనుదినం ధీమాన్ తస్య నాస్తి భయం భువి|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |