భయహారక శివ స్తోత్రం

వ్యోమకేశం కాలకాలం వ్యాలమాలం పరాత్పరం|
దేవదేవం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
శూలహస్తం కృపాపూర్ణం వ్యాఘ్రచర్మాంబరం శివం|
వృషారూఢం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
అష్టమూర్తిం మహాదేవం విశ్వనాథం జటాధరం|
పార్వతీశం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
సురాసురైశ్చ యక్షశ్చ సిద్ధైశ్చాఽపి వివందితం|
మృత్యుంజయం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
నందీశమక్షరం దేవం శరణాగతవత్సలం|
చంద్రమౌలిం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
లోహితాక్షం భవాంబోధితారకం సూర్యతేజసం|
శితికంఠం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
శంకరం లోకపాలం చ సుందరం భస్మధారిణం|
వామదేవం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
త్రినేత్రం త్రిపురధ్వాంతధ్వంసినం విశ్వరూపిణం|
విరూపాక్షం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
కైలాసశైలనిలయం తపఃసక్తం పినాకినం|
కంఠేకాలం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
ప్రీతాత్మానం మహైశ్వర్యదానం నిర్వాణరూపిణం|
గంగాధరం ప్రపన్నోఽస్మి కథం మే జాయతే భయం|
య ఇదం స్తోత్రరత్నాఖ్యం శివస్య భయహారకం|
పఠేదనుదినం ధీమాన్ తస్య నాస్తి భయం భువి|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

సప్త నదీ పుణ్యపద్మ స్తోత్రం

సప్త నదీ పుణ్యపద్మ స్తోత్రం

సురేశ్వరార్యపూజితాం మహానదీషు చోత్తమాం ద్యులోకతః సమాగతాం గిరీశమస్తకస్థితాం| వధోద్యతాదికల్మషప్రణాశినీం హితప్రదాం వికాశికాపదే స్థితాం వికాసదామహం భజే| ప్రదేశముత్తరం చ పూరువంశదేశసంస్పృశాం త్రివేణిసంగమిశ్రితాం సహస్రరశ్మినందినీం| విచేతనప్రపాపనాశకారిణీం యమానుజాం

Click here to know more..

రామదూత స్తోత్రం

రామదూత స్తోత్రం

వజ్రదేహమమరం విశారదం భక్తవత్సలవరం ద్విజోత్తమం. రామపాదనిరతం కపిప్రియం రామదూతమమరం సదా భజే. జ్ఞానముద్రితకరానిలాత్మజం రాక్షసేశ్వరపురీవిభావసుం. మర్త్యకల్పలతికం శివప్రదం రామదూతమమరం సదా భజే. జానకీముఖవికాసకారణం

Click here to know more..

అల్లసాని పెద్దన్న

అల్లసాని పెద్దన్న

మీరు అల్లసాని పెద్దన్న గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న అన్నీ విషయాలు

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |