ವೈದ್ಯೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಮಾಣಿಕ್ಯರಜತಸ್ವರ್ಣಭಸ್ಮಬಿಲ್ವಾದಿಭೂಷಿತಂ|
ವೈದ್ಯನಾಥಪುರೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಂ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರಂ ಭಜೇ|
ದಧಿಚಂದನಮಧ್ವಾಜ್ಯದುಗ್ಧತೋಯಾಭಿಸೇಚಿತಂ|
ವೈದ್ಯನಾಥಪುರೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಂ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರಂ ಭಜೇ|
ಉದಿತಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಕ್ಷಪಾಕರಧರಂ ವರಂ|
ವೈದ್ಯನಾಥಪುರೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಂ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರಂ ಭಜೇ|
ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕರ್ತಾರಮಾರ್ತ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಂ|
ವೈದ್ಯನಾಥಪುರೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಂ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರಂ ಭಜೇ|
ಜ್ವರಾದಿಕುಷ್ಠಪರ್ಯಂತಸರ್ವರೋಗವಿನಾಶನಂ|
ವೈದ್ಯನಾಥಪುರೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಂ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರಂ ಭಜೇ|
ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾತಾರಂ ಭಕ್ತಕಾಮ್ಯಫಲಪ್ರದಂ|
ವೈದ್ಯನಾಥಪುರೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಂ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರಂ ಭಜೇ|
ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಪಾದಾಬ್ಜಂ ಸಿದ್ಧ್ಯಾದಿಪ್ರದಮೀಶ್ವರಂ|
ವೈದ್ಯನಾಥಪುರೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಂ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರಂ ಭಜೇ|
ಬಾಲಾಂಬಿಕಾಸಮೇತಂ ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ಪೂಜಿತಂ ಸದಾ|
ವೈದ್ಯನಾಥಪುರೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಂ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರಂ ಭಜೇ|
ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರಸ್ಯೇದಂ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತಿ ಪ್ರಭೋಃ|
ಕೃಪಯಾ ದೇವದೇವಸ್ಯ ನೀರೋಗೋ ಭವತಿ ಧ್ರುವಂ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

92.9K

Comments Kannada

qe287
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |