ധർമശാസ്താ കവചം

 

Dharma Shasta Kavacham

 

അഥ ധർമശാസ്താകവചം.
ഓം ദേവ്യുവാച -
ഭഗവൻ ദേവദേവേശ സർവജ്ഞ ത്രിപുരാന്തക.
പ്രാപ്തേ കലിയുഗേ ഘോരേ മഹാഭൂതൈഃ സമാവൃതേ.
മഹാവ്യാധിമഹാവ്യാല- ഘോരരാജൈഃ സമാവൃതേ.
ദുഃസ്വപ്നഘോരസന്താപൈ- ര്ദുർവിനീതൈഃ സമാവൃതേ.
സ്വധർമവിരതേ മാർഗേ പ്രവൃത്തേ ഹൃദി സർവദാ.
തേഷാം സിദ്ധിം ച മുക്തിം ച ത്വം മേ ബ്രൂഹി വൃഷധ്വജ.
ഈശ്വര ഉവാച -
ശൃണു ദേവി മഹാഭാഗേ സർവകല്യാണകാരണേ.
മഹാശാസ്തുശ്ച ദേവേശി കവചം പുണ്യവർധനം.
അഗ്നിസ്തംഭജലസ്തംഭ- സേനാസ്തംഭവിധായകം.
മഹാഭൂതപ്രശമനം മഹാവ്യാധിനിവാരണം.
മഹാജ്ഞാനപ്രദം പുണ്യം വിശേഷാത് കലിതാപഹം.
സർവരക്ഷാകരം ദിവ്യമായുരാരോഗ്യ- വർധനം.
കിമതോ ബഹുനോക്തേന യം യം കാമയതേ ദ്വിജഃ.
തം തമാപ്നോത്യസന്ദേഹോ മഹാശാസ്തുഃ പ്രസാദതഃ.
കവചസ്യ ഋഷിർബ്രഹ്മാ ഗായത്രീശ്ഛന്ദ ഉച്യതേ.
ദേവതാ ശ്രീമഹാശാസ്താ ദേവോ ഹരിഹരാത്മജഃ.
ഷഡംഗമാചരേദ് ഭക്ത്യാ മാത്രയാ ജാതിയുക്തയാ.
ധ്യാനമസ്യ പ്രവക്ഷ്യാമി ശൃണുഷ്വാവഹിതാ പ്രിയേ.
അസ്യ ശ്രീമഹാശാസ്തുഃ കവചസ്തോത്ര- മഹാമന്ത്രസ്യ. ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ. ഗായത്രീ ഛന്ദഃ. ശ്രീമഹാശാസ്താ ദേവതാ.
പ്രാം ബീജം. പ്രീം ശക്തിഃ. പ്രൂം കീലകം. ശ്രീമഹാശാസ്തുഃ പ്രസാദസിദ്ധ്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ.
ധ്യാനം.
തേജോമണ്ഡലമധ്യഗം ത്രിനയനം ദിവ്യാംബരാലങ്കൃതം
ദേവം പുഷ്പശരേക്ഷുകാർമുക- ലസന്മാണിക്യപാത്രാഭയം.
ബിഭ്രാണം കരപങ്കജേ മദഗജസ്കന്ധാധിരൂഢം വിഭും
ശാസ്താരം ശരണം വ്രജാമി സതതം ത്രൈലോക്യസമ്മോഹനം.
മഹാശാസ്താ ശിരഃ പാതു ഫാലം ഹരിഹരാത്മജഃ.
കാമരൂപീ ദൃശൗ പാതു സർവജ്ഞോ മേ ശ്രുതീ സദാ.
ഘ്രാണം പാതു കൃപാധ്യക്ഷോ മുഖം ഗൗരീപ്രിയഃ സദാ.
വേദാധ്യായീ ച ജിഹ്വാം മേ പാതു മേ ചുബുകം ഗുരുഃ.
കണ്ഠം പാതു വിശുദ്ധാത്മാ സ്കന്ധൗ പാതു സുരാർചിതഃ.
ബാഹൂ പാതു വിരൂപാക്ഷഃ കരൗ തു കമലാപ്രിയഃ.
ഭൂതാധിപോ മേ ഹൃദയം മധ്യം പാതു മഹാബലഃ.
നാഭിം പാതു മഹാവരീഃ കമലാക്ഷോഽവതാത് കടിം.
അപാണം പാതു വിശ്വാത്മാ ഗുഹ്യം ഗുഹ്യാർഥവിത്തമഃ.
ഊരൂ പാതു ഗജാരൂഢോ വജ്രധാരീ ച ജാനുനീ.
ജംഘേ പാശാങ്കുശധരഃ പാദൗ പാതു മഹാമതിഃ.
സർവാംഗം പാതു മേ നിത്യം മഹാമായാവിശാരദഃ.
ഇതീദം കവചം പുണ്യം സർവാഘൗഘനികൃന്തനം.
മഹാവ്യാധിപ്രശമനം മഹാപാതകനാശനം.
ജ്ഞാനവൈരാഗ്യദം ദിവ്യമണിമാദി- വിഭൂഷിതം.
ആയുരാരോഗ്യജനനം മഹാവശ്യകരം പരം.
യം യം കാമയതേ കാമം തം തമാപ്നോത്യസംശയഃ.
ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേദ്വിദ്വാൻ സ യാതി പരമാം ഗതിം.
ഇതി ധർമശാസ്താകവചം സമ്പൂർണം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: EnglishTamilTeluguKannada

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |