അംഗാരക അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ഓം മഹീസുതായ നമഃ .

ഓം മഹാഭാഗായ നമഃ .

ഓം മംഗലായ നമഃ .

ഓം മംഗലപ്രദായ നമഃ .

ഓം മഹാവീരായ നമഃ .

ഓം മഹാശൂരായ നമഃ .

ഓം മഹാബലപരാക്രമായ നമഃ .

ഓം മഹാരൗദ്രായ നമഃ .

ഓം മഹാഭദ്രായ നമഃ .

ഓം മാനനീയായ നമഃ .

ഓം ദയാകരായ നമഃ .

ഓം മാനദായ നമഃ .

ഓം അപർവണായ നമഃ .

ഓം ക്രൂരായ നമഃ .

ഓം താപത്രയവിവർജിതായ നമഃ .

ഓം സുപ്രതീപായ നമഃ .

ഓം സുതാമ്രാക്ഷായ നമഃ .

ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ .

ഓം സുഖപ്രദായ നമഃ .

ഓം വക്രസ്തംഭാദിഗമനായ നമഃ .

ഓം വരേണ്യായ നമഃ .

ഓം വരദായ നമഃ .

ഓം സുഖിനേ നമഃ .

ഓം വീരഭദ്രായ നമഃ .

ഓം വിരൂപാക്ഷായ നമഃ .

ഓം വിദൂരസ്ഥായ നമഃ .

ഓം വിഭാവസവേ നമഃ .

ഓം നക്ഷത്രചക്രസഞ്ചാരിണേ നമഃ .

ഓം ക്ഷത്രപായ നമഃ .

ഓം ക്ഷാത്രവർജിതായ നമഃ .

ഓം ക്ഷയവൃദ്ധിവിനിർമുക്തായ നമഃ .

ഓം ക്ഷമായുക്തായ നമഃ .

ഓം വിചക്ഷണായ നമഃ .

ഓം അക്ഷീണഫലദായ നമഃ .

ഓം ചതുർവർഗഫലപ്രദായ നമഃ .

ഓം വീതരാഗായ നമഃ .

ഓം വീതഭയായ നമഃ .

ഓം വിജ്വരായ നമഃ .

ഓം വിശ്വകാരണായ നമഃ .

ഓം നക്ഷത്രരാശിസഞ്ചാരായ നമഃ .

ഓം നാനാഭയനികൃന്തനായ നമഃ .

ഓം വന്ദാരുജനമന്ദാരായ നമഃ .

ഓം വക്രകുഞ്ചിതമൂർധജായ നമഃ .

ഓം കമനീയായ നമഃ .

ഓം ദയാസാരായ നമഃ .

ഓം കനത്കനകഭൂഷണായ നമഃ .

ഓം ഭയഘ്നായ നമഃ .

ഓം ഭവ്യഫലദായ നമഃ .

ഓം ഭക്താഭയവരപ്രദായ നമഃ .

ഓം ശത്രുഹന്ത്രേ നമഃ .

ഓം ശമോപേതായ നമഃ .

ഓം ശരണാഗതപോഷനായ നമഃ .

ഓം സാഹസിനേ നമഃ .

ഓം സദ്ഗുണാധ്യക്ഷായ നമഃ .

ഓം സാധവേ നമഃ .

ഓം സമരദുർജയായ നമഃ .

ഓം ദുഷ്ടദൂരായ നമഃ .

ഓം ശിഷ്ടപൂജ്യായ നമഃ .

ഓം സർവകഷ്ടനിവാരകായ നമഃ .

ഓം ദുശ്ചേഷ്ടവാരകായ നമഃ .

ഓം ദുഃഖഭഞ്ജനായ നമഃ .

ഓം ദുർധരായ നമഃ .

ഓം ഹരയേ നമഃ .

ഓം ദുഃസ്വപ്നഹന്ത്രേ നമഃ .

ഓം ദുർധർഷായ നമഃ .

ഓം ദുഷ്ടഗർവവിമോചനായ നമഃ .

ഓം ഭരദ്വാജകുലോദ്ഭൂതായ നമഃ .

ഓം ഭൂസുതായ നമഃ .

ഓം ഭവ്യഭൂഷണായ നമഃ .

ഓം രക്താംബരായ നമഃ .

ഓം രക്തവപുഷേ നമഃ .

ഓം ഭക്തപാലനതത്പരായ നമഃ .

ഓം ചതുർഭുജായ നമഃ .

ഓം ഗദാധാരിണേ നമഃ .

ഓം മേഷവാഹായ നമഃ .

ഓം മിതാശനായ നമഃ .

ഓം ശക്തിശൂലധരായ നമഃ .

ഓം ശാക്തായ നമഃ .

ഓം ശസ്ത്രവിദ്യാവിശാരദായ നമഃ .

ഓം താർകികായ നമഃ .

ഓം താമസാധാരായ നമഃ .

ഓം തപസ്വിനേ നമഃ .

ഓം താമ്രലോചനായ നമഃ .

ഓം തപ്തകാഞ്ചനസങ്കാശായ നമഃ .

ഓം രക്തകിഞ്ജൽകസംനിഭായ നമഃ .

ഓം ഗോത്രാധിദേവായ നമഃ .

ഓം ഗോമധ്യചരായ നമഃ .

ഓം ഗുണവിഭൂഷണായ നമഃ .

ഓം അസൃജേ നമഃ .

ഓം അംഗാരകായ നമഃ .

ഓം അവന്തീദേശാധീശായ നമഃ .

ഓം ജനാർദനായ നമഃ .

ഓം സൂര്യയാമ്യപ്രദേശസ്ഥായ നമഃ .

ഓം ഘുനേ നമഃ .

ഓം യൗവനായ നമഃ .

ഓം യാമ്യഹരിന്മുഖായ നമഃ .

ഓം യാമ്യദിങ്മുഖായ നമഃ .

ഓം ത്രികോണമണ്ഡലഗതായ നമഃ .

ഓം ത്രിദശാധിപസന്നുതായ നമഃ .

ഓം ശുചയേ നമഃ .

ഓം ശുചികരായ നമഃ .

ഓം ശൂരായ നമഃ .

ഓം ശുചിവശ്യായ നമഃ .

ഓം ശുഭാവഹായ നമഃ .

ഓം മേഷവൃശ്ചികരാശീശായ നമഃ .

ഓം മേധാവിനേ നമഃ .

ഓം മിതഭാഷണായ നമഃ .

ഓം സുഖപ്രദായ നമഃ .

ഓം സുരൂപാക്ഷായ നമഃ .

ഓം സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദായ നമഃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

41.8K

Comments Malayalam

vkzvt
ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |