ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ

ವೃಥಾ ಕಿಂ ಸಂಸಾರೇ ಭ್ರಮಥ ಮನುಜಾ ದುಃಖಬಹುಲೇ
ಪದಾಂಭೋಜಂ ದುಃಖಪ್ರಶಮನಮರಂ ಸಂಶ್ರಯತ ಮೇ.
ಇತೀಶಾನಃ ಸರ್ವಾನ್ಪರಮಕರುಣಾ- ನೀರಧಿರಹೋ
ಪದಾಬ್ಜಂ ಹ್ಯುದ್ಧೃತ್ಯಾಂಬುಜನಿಭ- ಕರೇಣೋಪದಿಶತಿ.
ಸಂಸಾರಾನಲತಾಪತಪ್ತ- ಹೃದಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಜವಾನ್ಮತ್ಪದಂ
ಸೇವಧ್ವಂ ಮನುಜಾ ಭಯಂ ಭವತು ಮಾ ಯುಷ್ಮಾಕಮಿತ್ಯದ್ರಿಶಃ.
ಹಸ್ತೇಽಗ್ನಿಂ ದಧದೇಷ ಭೀತಿಹರಣಂ ಹಸ್ತಂ ಚ ಪಾದಾಂಬುಜಂ
ಹ್ಯುದ್ಧೃತ್ಯೋಪದಿಶತ್ಯಹೋ ಕರಸರೋಜಾತೇನ ಕಾರುಣ್ಯಧಿಃ.
ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ.
ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ರಕ್ಷ ಮಾಂ.
ಗಾಂಡಿವೇಶ್ವರ ಪಾಂಡವಾರ್ಚಿತ ಪಂಕಜಾಭಪದದ್ವಯಂ
ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ- ಹೃತವಾಮಭಾಗಮನೀಶ್ವರಂ.
ದಂಡಪಾಣಿಕಪಾಲಭೈರವ- ತಂಡುಮುಖ್ಯಗಣೈರ್ಯುತಂ
ಮಂಡಿತಾಖಿಲವಿನಷ್ಟಪಂ ವಿಜಿತಾಂಧಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಭಾಸಮಾನಶರೀರಕಾಂತಿ- ವಿಭಾಸಿತಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಂ
ವಾಸವಾದ್ಯಮೃತಾಶಸೇವಿತ- ಪಾದಪಂಕಜಸಂಯುತಂ.
ಕಾಸಮಾನಮುಖಾರವಿಂದ- ಜಿತಾಮೃತಾಂಶುಮಶೇಷಹೃದ್-
ವಾಸತಾಂಡವಶಂಕರಂ ಸಕಲಾಘನಾಶಕಮಾಶ್ರಯೇ.
ಮೇರುಪರ್ವತಕಾರ್ಮುಕಂ ತ್ರಿಪುರಾರ್ತನಿರ್ಜರಯಾಚಿತಂ
ಜ್ಯಾಕೃತಾಖಿಲಸರ್ಪರಾಜ- ಮಹೀಶತಲ್ಪಸುಸಾಯಕಂ.
ಜ್ಯಾರಥಂ ಚತುರಾಗಮಾಶ್ವಮಜೇನ ಸಾರಥಿಸಂಯುತಂ
ಸಂಹೃತತ್ರಿಪುರಂ ಮಹೀಧ್ರಸುತಾನು- ಮೋದಕಮಾಶ್ರಯೇ.
ಗದಾಭೃದ್ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದ್ಯಖಿಲ- ಸುರವೃಂದಾರ್ಚ್ಯಚರಣಂ
ದದಾನಂ ಭಕ್ತೇಭ್ಯಶ್ಚಿತಿಮಖಿಲ- ರೂಪಾಮನವಧಿಂ.
ಪದಾಸ್ಪೃಷ್ಟೋಕ್ಷಾನಂ ಜಿತಮನಸಿಜಂ ಶಾಂತಮನಸಂ
ಸದಾ ಶಂಭುಂ ವಂದೇ ಶುಭದಗಿರಿಜಾಷ್ಲಿಷ್ಟವಪುಷಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |