தாண்டவேஸ்வர ஸ்தோத்திரம்

வ்ருதா கிம் ஸம்ஸாரே ப்ரமத மனுஜா து꞉கபஹுலே
பதாம்போஜம் து꞉கப்ரஶமனமரம் ஸம்ஶ்ரயத மே.
இதீஶான꞉ ஸர்வான்பரமகருணா- நீரதிரஹோ
பதாப்ஜம் ஹ்யுத்த்ருத்யாம்புஜனிப- கரேணோபதிஶதி.
ஸம்ஸாரானலதாபதப்த- ஹ்ருதயா꞉ ஸர்வே ஜவான்மத்பதம்
ஸேவத்வம் மனுஜா பயம் பவது மா யுஷ்மாகமித்யத்ரிஶ꞉.
ஹஸ்தே(அ)க்னிம் தததேஷ பீதிஹரணம் ஹஸ்தம் ச பாதாம்புஜம்
ஹ்யுத்த்ருத்யோபதிஶத்யஹோ கரஸரோஜாதேன காருண்யதி꞉.
தாண்டவேஶ்வர தாண்டவேஶ்வர தாண்டவேஶ்வர பாஹி மாம்.
தாண்டவேஶ்வர தாண்டவேஶ்வர தாண்டவேஶ்வர ரக்ஷ மாம்.
காண்டிவேஶ்வர பாண்டவார்சித பங்கஜாபபதத்வயம்
சண்டமுண்டவிநாஶினீ- ஹ்ருதவாமபாகமனீஶ்வரம்.
தண்டபாணிகபாலபைரவ- தண்டுமுக்யகணைர்யுதம்
மண்டிதாகிலவிநஷ்டபம் விஜிதாந்தகம் ப்ரணமாம்யஹம்.
பாஸமானஶரீரகாந்தி- விபாஸிதாகிலவிஷ்டபம்
வாஸவாத்யம்ருதாஶஸேவித- பாதபங்கஜஸம்யுதம்.
காஸமானமுகாரவிந்த- ஜிதாம்ருதாம்ஶுமஶேஷஹ்ருத்-
வாஸதாண்டவஶங்கரம் ஸகலாகநாஶகமாஶ்ரயே.
மேருபர்வதகார்முகம் த்ரிபுரார்தநிர்ஜரயாசிதம்
ஜ்யாக்ருதாகிலஸர்பராஜ- மஹீஶதல்பஸுஸாயகம்.
ஜ்யாரதம் சதுராகமாஶ்வமஜேன ஸாரதிஸம்யுதம்
ஸம்ஹ்ருதத்ரிபுரம் மஹீத்ரஸுதானு- மோதகமாஶ்ரயே.
கதாப்ருத்ப்ரஹ்மேந்த்ராத்யகில- ஸுரவ்ருந்தார்ச்யசரணம்
ததானம் பக்தேப்யஶ்சிதிமகில- ரூபாமனவதிம்.
பதாஸ்ப்ருஷ்டோக்ஷானம் ஜிதமனஸிஜம் ஶாந்தமனஸம்
ஸதா ஶம்பும் வந்தே ஶுபதகிரிஜாஷ்லிஷ்டவபுஷம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |