తాండవేశ్వర స్తోత్రం

వృథా కిం సంసారే భ్రమథ మనుజా దుఃఖబహులే
పదాంభోజం దుఃఖప్రశమనమరం సంశ్రయత మే.
ఇతీశానః సర్వాన్పరమకరుణా- నీరధిరహో
పదాబ్జం హ్యుద్ధృత్యాంబుజనిభ- కరేణోపదిశతి.
సంసారానలతాపతప్త- హృదయాః సర్వే జవాన్మత్పదం
సేవధ్వం మనుజా భయం భవతు మా యుష్మాకమిత్యద్రిశః.
హస్తేఽగ్నిం దధదేష భీతిహరణం హస్తం చ పాదాంబుజం
హ్యుద్ధృత్యోపదిశత్యహో కరసరోజాతేన కారుణ్యధిః.
తాండవేశ్వర తాండవేశ్వర తాండవేశ్వర పాహి మాం.
తాండవేశ్వర తాండవేశ్వర తాండవేశ్వర రక్ష మాం.
గాండివేశ్వర పాండవార్చిత పంకజాభపదద్వయం
చండముండవినాశినీ- హృతవామభాగమనీశ్వరం.
దండపాణికపాలభైరవ- తండుముఖ్యగణైర్యుతం
మండితాఖిలవినష్టపం విజితాంధకం ప్రణమామ్యహం.
భాసమానశరీరకాంతి- విభాసితాఖిలవిష్టపం
వాసవాద్యమృతాశసేవిత- పాదపంకజసంయుతం.
కాసమానముఖారవింద- జితామృతాంశుమశేషహృద్-
వాసతాండవశంకరం సకలాఘనాశకమాశ్రయే.
మేరుపర్వతకార్ముకం త్రిపురార్తనిర్జరయాచితం
జ్యాకృతాఖిలసర్పరాజ- మహీశతల్పసుసాయకం.
జ్యారథం చతురాగమాశ్వమజేన సారథిసంయుతం
సంహృతత్రిపురం మహీధ్రసుతాను- మోదకమాశ్రయే.
గదాభృద్బ్రహ్మేంద్రాద్యఖిల- సురవృందార్చ్యచరణం
దదానం భక్తేభ్యశ్చితిమఖిల- రూపామనవధిం.
పదాస్పృష్టోక్షానం జితమనసిజం శాంతమనసం
సదా శంభుం వందే శుభదగిరిజాష్లిష్టవపుషం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

88.8K

Comments Telugu

qzey6
క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

చాలా అవసరమైన వెబ్‌సైట్ -శివ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |