తాండవేశ్వర స్తోత్రం

వృథా కిం సంసారే భ్రమథ మనుజా దుఃఖబహులే
పదాంభోజం దుఃఖప్రశమనమరం సంశ్రయత మే.
ఇతీశానః సర్వాన్పరమకరుణా- నీరధిరహో
పదాబ్జం హ్యుద్ధృత్యాంబుజనిభ- కరేణోపదిశతి.
సంసారానలతాపతప్త- హృదయాః సర్వే జవాన్మత్పదం
సేవధ్వం మనుజా భయం భవతు మా యుష్మాకమిత్యద్రిశః.
హస్తేఽగ్నిం దధదేష భీతిహరణం హస్తం చ పాదాంబుజం
హ్యుద్ధృత్యోపదిశత్యహో కరసరోజాతేన కారుణ్యధిః.
తాండవేశ్వర తాండవేశ్వర తాండవేశ్వర పాహి మాం.
తాండవేశ్వర తాండవేశ్వర తాండవేశ్వర రక్ష మాం.
గాండివేశ్వర పాండవార్చిత పంకజాభపదద్వయం
చండముండవినాశినీ- హృతవామభాగమనీశ్వరం.
దండపాణికపాలభైరవ- తండుముఖ్యగణైర్యుతం
మండితాఖిలవినష్టపం విజితాంధకం ప్రణమామ్యహం.
భాసమానశరీరకాంతి- విభాసితాఖిలవిష్టపం
వాసవాద్యమృతాశసేవిత- పాదపంకజసంయుతం.
కాసమానముఖారవింద- జితామృతాంశుమశేషహృద్-
వాసతాండవశంకరం సకలాఘనాశకమాశ్రయే.
మేరుపర్వతకార్ముకం త్రిపురార్తనిర్జరయాచితం
జ్యాకృతాఖిలసర్పరాజ- మహీశతల్పసుసాయకం.
జ్యారథం చతురాగమాశ్వమజేన సారథిసంయుతం
సంహృతత్రిపురం మహీధ్రసుతాను- మోదకమాశ్రయే.
గదాభృద్బ్రహ్మేంద్రాద్యఖిల- సురవృందార్చ్యచరణం
దదానం భక్తేభ్యశ్చితిమఖిల- రూపామనవధిం.
పదాస్పృష్టోక్షానం జితమనసిజం శాంతమనసం
సదా శంభుం వందే శుభదగిరిజాష్లిష్టవపుషం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

హరిప్రియా స్తోత్రం

హరిప్రియా స్తోత్రం

త్రిలోకజననీం దేవీం సురార్చితపదద్వయాం| మాతరం సర్వజంతూనాం భజే నిత్యం హరిప్రియాం| ప్రత్యక్షసిద్ధిదాం రమ్యామాద్యాం చంద్రసహోదరీం| దయాశీలాం మహామాయాం భజే నిత్యం హరిప్రియాం| ఇందిరామింద్రపూజ్యాం చ శరచ్చంద్రసమాననాం| మంత్రరూపాం మహేశానీం భజే నిత్యం హరిప్రియాం| క్షీరా

Click here to know more..

గణేశ పంచాక్షర స్తోత్రం

గణేశ పంచాక్షర స్తోత్రం

వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటిసమప్రభ। నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా। అగజాననపద్మార్కం గజాననమహర్నిశం। అనేకదం తం భక్తానామేకదంతముపాస్మహే। గౌరీసుపుత్రాయ గజాననాయ గీర్వాణముఖ్యాయ గిరీశజాయ। గ్రహర్క్షపూజ్యాయ గుణేశ్వరాయ నమో గకారాయ గణేశ్వరాయ।

Click here to know more..

ఆనందాన్ని కోరుతూ ప్రార్థన

ఆనందాన్ని కోరుతూ ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |