വക്രതുണ്ഡ കവചം

മൗലിം മഹേശപുത്രോഽവ്യാദ്ഭാലം പാതു വിനായകഃ.
ത്രിനേത്രഃ പാതു മേ നേത്രേ ശൂർപകർണോഽവതു ശ്രുതീ.
ഹേരംബോ രക്ഷതു ഘ്രാണം മുഖം പാതു ഗജാനനഃ.
ജിഹ്വാം പാതു ഗണേശോ മേ കണ്ഠം ശ്രീകണ്ഠവല്ലഭഃ.
സ്കന്ധൗ മഹാബലഃ പാതു വിഘ്നഹാ പാതു മേ ഭുജൗ.
കരൗ പരശുഭൃത്പാതു ഹൃദയം സ്കന്ദപൂർവജഃ.
മധ്യം ലംബോദരഃ പാതു നാഭിം സിന്ദൂരഭൂഷിതഃ.
ജഘനം പാർവതീപുത്രഃ സക്ഥിനീ പാതു പാശഭൃത്.
ജാനുനീ ജഗതാം നാഥോ ജംഘേ മൂഷകവാഹനഃ.
പാദൗ പദ്മാസനഃ പാതു പാദാധോ ദൈത്യദർപഹാ.
ഏകദന്തോഽഗ്രതഃ പാതു പൃഷ്ഠേ പാതു ഗണാധിപഃ.
പാർശ്വയോർമോദകാഹാരോ ദിഗ്വിദിക്ഷു ച സിദ്ധിദഃ.
വ്രജതസ്തിഷ്ഠതോ വാപി ജാഗ്രതഃ സ്വപതോഽശ്നതഃ.
ചതുർഥീവല്ലഭോ ദേവഃ പാതു മേ ഭുക്തിമുക്തിദഃ.
ഇദം പവിത്രം സ്തോത്രം ച ചതുർഥ്യാം നിയതഃ പഠേത്.
സിന്ദൂരരക്തഃ കുസുമൈർദൂർവയാ പൂജ്യ വിഘ്നപം.
രാജാ രാജസുതോ രാജപത്നീ മന്ത്രീ കുലം ചലം.
തസ്യാവശ്യം ഭവേദ്വശ്യം വിഘ്നരാജപ്രസാദതഃ.
സമന്ത്രയന്ത്രം യഃ സ്തോത്രം കരേ സംലിഖ്യ ധാരയേത്.
ധനധാന്യസമൃദ്ധിഃ സ്യാത്തസ്യ നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ.
ഐം ക്ലീം ഹ്രീം വക്രതുണ്ഡായ ഹും.
രസലക്ഷം സദൈകാഗ്ര്യഃ ഷഡംഗന്യാസപൂർവകം.
ഹുത്വാ തദന്തേ വിധിവദഷ്ടദ്രവ്യം പയോ ഘൃതം.
യം യം കാമമഭിധ്യായൻ കുരുതേ കർമ കിഞ്ചന.
തം തം സർവമവാപ്നോതി വക്രതുണ്ഡപ്രസാദതഃ.
ഭൃഗുപ്രണീതം യഃ സ്തോത്രം പഠതേ ഭുവി മാനവഃ.
ഭവേദവ്യാഹതൈശ്വര്യഃ സ ഗണേശപ്രസാദതഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |