ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯವಂಶಮಹಿತಂ ಶಿವರಾಜರಾಜಂ
ಭಕ್ತೈಕಚಿತ್ತರಜನಂ ಕರುಣಾಪ್ರಪೂರ್ಣಂ.
ಮೀನೇಂಗಿತಾಕ್ಷಿಸಹಿತಂ ಶಿವಸುಂದರೇಶಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥಮಮರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಆಹ್ಲಾದದಾನವಿಭವಂ ಭವಭೂತಿಯುಕ್ತಂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕರ್ಮವಿಹಿತಂ ವಿಹಿತಾರ್ಥದಾನಂ.
ಮೀನೇಂಗಿತಾಕ್ಷಿಸಹಿತಂ ಶಿವಸುಂದರೇಶಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥಮಮರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಅಂಭೋಜಸಂಭವಗುರುಂ ವಿಭವಂ ಚ ಶಂಭುಂ
ಭೂತೇಶಖಂಡಪರಶುಂ ವರದಂ ಸ್ವಯಂಭುಂ.
ಮೀನೇಂಗಿತಾಕ್ಷಿಸಹಿತಂ ಶಿವಸುಂದರೇಶಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥಮಮರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಕೃತ್ಯಾಜಸರ್ಪಶಮನಂ ನಿಖಿಲಾರ್ಚ್ಯಲಿಂಗಂ
ಧರ್ಮಾವಬೋಧನಪರಂ ಸುರಮವ್ಯಯಾಂಗಂ.
ಮೀನೇಂಗಿತಾಕ್ಷಿಸಹಿತಂ ಶಿವಸುಂದರೇಶಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥಮಮರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಸಾರಂಗಧಾರಣಕರಂ ವಿಷಯಾತಿಗೂಢಂ
ದೇವೇಂದ್ರವಂದ್ಯಮಜರಂ ವೃಷಭಾಧಿರೂಢಂ.
ಮೀನೇಂಗಿತಾಕ್ಷಿಸಹಿತಂ ಶಿವಸುಂದರೇಶಂ
ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥಮಮರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಷೋಡಶ ಬಾಹು ನರಸಿಂಹ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಷೋಡಶ ಬಾಹು ನರಸಿಂಹ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಭೂಖಂಡಂ ವಾರಣಾಂಡಂ ಪರವರವಿರಟಂ ಡಂಪಡಂಪೋರುಡಂಪಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಡಿಂಬಂ ದಹಮಪಿ ದಹಮೈರ್ಝಂಪಝಂಪೈಶ್ಚಝಂಪೈಃ. ತುಲ್ಯಾಸ್ತುಲ್ಯಾಸ್ತುತುಲ್ಯಾ ಧುಮಧುಮಧುಮಕೈಃ ಕುಂಕುಮಾಂಕೈಃ ಕುಮಾಂಕೈ- ರೇತತ್ತೇ ಪೂರ್ಣಯುಕ್ತಮಹರಹಕರಹಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ. ಭೂಭೃದ್ಭೂಭೃದ್ಭುಜಂಗಂ ಪ್ರಲಯರವವರಂ ಪ್ರಜ್ವಜ್ಜ್ವಾಲಮಾಲಂ ಖರ್ಜರ್ಜಂ

Click here to know more..

ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಕ್ತಾಂಭೋರುಹದರ್ಪಭಂಜನ- ಮಹಾಸೌಂದರ್ಯನೇತ್ರದ್ವಯಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಂಬಿಹೇಮಮುಕುಟಂ ರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕುಂಡಲಂ. ವರ್ಷಾಮೇಘಸಮಾನನೀಲವಪುಷಂ ಗ್ರೈವೇಯಹಾರಾನ್ವಿತಂ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚಕ್ರಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ನೀಲಾದ್ರಿನಾಥಂ ಭಜೇ. ಫುಲ್ಲೇಂದೀವರಲೋಚನಂ ನವಘನಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಾಕೃತಿಂ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಕಮಲಾವಿಲಾಸ- ವಿಲಸತ್ಪಾದಾರವಿಂದದ್ವಯಂ.

Click here to know more..

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ - ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸೂಕ್ತ ವೃತ್ತಿ, ಅದೃಷ್ಟ ರತ್ನ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು, ವಿವಾಹ, ಪರಿಹಾರಗಳು, ಮಂತ್ರ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |