Shiva Varnamala Stotram

अद्भुतविग्रह अमराधीश्वर अगणितगुणगण अमृतशिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
आनन्दामृत आश्रितरक्षक आत्मानन्द महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
इन्दुकलाधर इन्द्रादिप्रिय सुन्दररूप सुरेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ईश सुरेश महेश जनप्रिय केशवसेवितपाद शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
उरगादिप्रियभूषण शङ्कर नरकविनाश नटेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ऊर्जितदानवनाश परात्पर आर्जितपापविनाश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ऋग्वेदश्रुतिमौलिविभूषण रविचन्द्राग्नित्रिनेत्र शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ॠपमनादिप्रपञ्चविलक्षण तापनिवारणतत्त्व शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ऌङ्गस्वरूप सर्वबुधप्रिय मङ्गलमूर्ति महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ॡऊताधीश्वररूपप्रिय शिव वेदान्तप्रियवेद्य शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
एकानेकस्वरूप विश्वेश्वर योगिहृदिप्रियवास शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ऐश्वर्याश्रय चिन्मय चिद्घन अच्युतानन्त महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ओङ्कारप्रिय उरगविभूषण ह्रीङ्कारादि महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
औरसलालित अन्तकनाशन गौरीसमेत महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
अम्बरवास चिदम्बरनायक तुम्बुरुनारदसेव्य शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
आहारप्रिय आदिगिरीश्वर भोगादिप्रिय पूर्ण शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
कमलास्यार्चित कैलासप्रिय करुणासागर काशि शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
खड्गशैलमृदुढक्काद्यायुध विक्रमरूप विश्वेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
गङ्गागिरिसुतवल्लभ गुणहित शङ्कर सर्वजनेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
घातुकभञ्जन पातकनाशन गौरीसमेत गिरीश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ङश्रितश्रुतिमौलिविभूषण वेदस्वरूप विश्वेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
चण्डविनाशन सकलजनप्रिय मण्डलाधीश महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
छत्रकिरीटसुकुण्डलशोभित पुत्रप्रिय भुवनेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
जन्मजरामृतिनाशन कल्मषरहित तापविनाश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
झङ्काराश्रय भृङ्गिरिटिप्रिय ओंकारेश महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ज्ञानाज्ञानविनाशक निर्मल दीनजनप्रिय दीप्त शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
टङ्काद्यायुधधारण सत्वर ह्रींकारैद्य सुरेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ठङ्कस्वरूप सहकारोत्तम वागीश्वर वरदेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
डम्बविनाशन डिंडिमभूषण अम्बरवास चिदीश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
ढण्ढण्डमरुक धरणीनिश्चल ढुंढिविनायकसेव्य शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
णलिनविलोचन नटनमनोहर अलिकुलभूषण अमृत शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
तत्त्वमसीत्यादिवाक्यस्वरूपक नित्यानन्द महेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
स्थावर जङ्गम भुवनविलक्षण भावुकमुनिवर सेव्य शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
दुःखविनाशक दलितमनोन्मन चन्दनलेपित चरण शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
धरणीधर शुभधवलविभास्वर धनदादिप्रिय दान शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
नानामणिगणभूषण निर्गुण नटजनसुप्रियनाट्य शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
पन्नगभूषण पार्वतिनायक परमानन्द परेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
फालविलोचन भानुकोटिप्रभ हालाहलधर अमृतशिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
बन्धविनाशन बृहदीशामरस्कन्दादिप्रिय कनकशिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
भस्मविलोपन भवभयनाशन विस्मयरूप विश्वेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
मन्मथनाशन मधुपानप्रिय मन्दरपर्वतवास शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
यतिजनहृदयनिवासित ईश्वर विधिविष्ण्यादि सुरेश शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
रामेश्वररमणीयमुखाम्बुज सोमशेखर सुकृति शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
लङ्काधीश्वरसुरगणसेवित लावण्यामृतलसित शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
वरदाभयकर वासुकिभूषण वनमालादिविभूष शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
शान्तिस्वरूप जगत्त्रयचिन्मय कान्तिमतीप्रिय कनकशिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
षण्मुखजनक सुरेन्द्रमुनिप्रिय षाड्गुण्यादिसमेत शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
संसारार्णवनाशन शाश्वत साधुहृदिप्रियवास शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
हर पुरुषोत्तम अद्वैतामृतपूर्ण मुरारिसुसेव्य शिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
लालितभक्तजनेश निजेश्वर कामनटेश्वर कामशिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥
क्षररूपादिप्रियान्वित सुन्दर साक्षिजगत्त्रयस्वामिशिव ।
साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव ॥

adbhutavigraha amaraadheeshvara aganitagunagana amri'tashiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
aanandaamri'ta aashritarakshaka aatmaananda mahesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
indukalaadhara indraadipriya sundararoopa suresha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
eesha suresha mahesha janapriya keshavasevitapaada shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
uragaadipriyabhooshana shankara narakavinaasha nat'esha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
oorjitadaanavanaasha paraatpara aarjitapaapavinaasha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
ri'gvedashrutimaulivibhooshana ravichandraagnitrinetra shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
ree'pamanaadiprapanchavilakshana taapanivaaranatattva shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
li'ngasvaroopa sarvabudhapriya mangalamoorti mahesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
lee'ootaadheeshvararoopapriya shiva vedaantapriyavedya shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
ekaanekasvaroopa vishveshvara yogihri'dipriyavaasa shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
aishvaryaashraya chinmaya chidghana achyutaananta mahesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
onkaarapriya uragavibhooshana hreenkaaraadi mahesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
aurasalaalita antakanaashana gaureesameta mahesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
ambaravaasa chidambaranaayaka tumburunaaradasevya shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
aahaarapriya aadigireeshvara bhogaadipriya poorna shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
kamalaasyaarchita kailaasapriya karunaasaagara kaashi shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
khad'gashailamri'dud'hakkaadyaayudha vikramaroopa vishvesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
gangaagirisutavallabha gunahita shankara sarvajanesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
ghaatukabhanjana paatakanaashana gaureesameta gireesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
ngashritashrutimaulivibhooshana vedasvaroopa vishvesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
chand'avinaashana sakalajanapriya mand'alaadheesha mahesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
chhatrakireet'asukund'alashobhita putrapriya bhuvanesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
janmajaraamri'tinaashana kalmasharahita taapavinaasha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
jhankaaraashraya bhri'ngirit'ipriya onkaaresha mahesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
jnyaanaajnyaanavinaashaka nirmala deenajanapriya deepta shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
t'ankaadyaayudhadhaarana satvara hreenkaaraidya suresha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
t'hankasvaroopa sahakaarottama vaageeshvara varadesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
d'ambavinaashana d'ind'imabhooshana ambaravaasa chideesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
d'hand'hand'amaruka dharaneenishchala d'hund'hivinaayakasevya shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
nalinavilochana nat'anamanohara alikulabhooshana amri'ta shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
tattvamaseetyaadivaakyasvaroopaka nityaananda mahesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
sthaavara jangama bhuvanavilakshana bhaavukamunivara sevya shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
duh'khavinaashaka dalitamanonmana chandanalepita charana shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
dharaneedhara shubhadhavalavibhaasvara dhanadaadipriya daana shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
naanaamaniganabhooshana nirguna nat'ajanasupriyanaat'ya shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
pannagabhooshana paarvatinaayaka paramaananda paresha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
phaalavilochana bhaanukot'iprabha haalaahaladhara amri'tashiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
bandhavinaashana bri'hadeeshaamaraskandaadipriya kanakashiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
bhasmavilopana bhavabhayanaashana vismayaroopa vishvesha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
manmathanaashana madhupaanapriya mandaraparvatavaasa shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
yatijanahri'dayanivaasita eeshvara vidhivishnyaadi suresha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
raameshvararamaneeyamukhaambuja somashekhara sukri'ti shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
lankaadheeshvarasuraganasevita laavanyaamri'talasita shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
varadaabhayakara vaasukibhooshana vanamaalaadivibhoosha shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
shaantisvaroopa jagattrayachinmaya kaantimateepriya kanakashiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
shanmukhajanaka surendramunipriya shaad'gunyaadisameta shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
samsaaraarnavanaashana shaashvata saadhuhri'dipriyavaasa shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
hara purushottama advaitaamri'tapoorna muraarisusevya shiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
laalitabhaktajanesha nijeshvara kaamanat'eshvara kaamashiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..
kshararoopaadipriyaanvita sundara saakshijagattrayasvaamishiva .
saambasadaashiva saambasadaashiva saambasadaashiva saambashiva ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |