ಶಿವ ವರ್ಣಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅದ್ಭುತವಿಗ್ರಹ ಅಮರಾಧೀಶ್ವರ ಅಗಣಿತಗುಣಗಣ ಅಮೃತಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಆನಂದಾಮೃತ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಕ ಆತ್ಮಾನಂದ ಮಹೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಇಂದುಕಲಾಧರ ಇಂದ್ರಾದಿಪ್ರಿಯ ಸುಂದರರೂಪ ಸುರೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಈಶ ಸುರೇಶ ಮಹೇಶ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೇಶವಸೇವಿತಪಾದ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಉರಗಾದಿಪ್ರಿಯಭೂಷಣ ಶಂಕರ ನರಕವಿನಾಶ ನಟೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಊರ್ಜಿತದಾನವನಾಶ ಪರಾತ್ಪರ ಆರ್ಜಿತಪಾಪವಿನಾಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಋಗ್ವೇದಶ್ರುತಿಮೌಲಿವಿಭೂಷಣ ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿತ್ರಿನೇತ್ರ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ೠಪಮನಾದಿಪ್ರಪಂಚವಿಲಕ್ಷಣ ತಾಪನಿವಾರಣತತ್ತ್ವ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಌಂಗಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವಬುಧಪ್ರಿಯ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಮಹೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ೡಊತಾಧೀಶ್ವರರೂಪಪ್ರಿಯ ಶಿವ ವೇದಾಂತಪ್ರಿಯವೇದ್ಯ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಏಕಾನೇಕಸ್ವರೂಪ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಯೋಗಿಹೃದಿಪ್ರಿಯವಾಸ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಐಶ್ವರ್ಯಾಶ್ರಯ ಚಿನ್ಮಯ ಚಿದ್ಘನ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಮಹೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಓಂಕಾರಪ್ರಿಯ ಉರಗವಿಭೂಷಣ ಹ್ರೀಂಕಾರಾದಿ ಮಹೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಔರಸಲಾಲಿತ ಅಂತಕನಾಶನ ಗೌರೀಸಮೇತ ಮಹೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಅಂಬರವಾಸ ಚಿದಂಬರನಾಯಕ ತುಂಬುರುನಾರದಸೇವ್ಯ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಆಹಾರಪ್ರಿಯ ಆದಿಗಿರೀಶ್ವರ ಭೋಗಾದಿಪ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಕಮಲಾಸ್ಯಾರ್ಚಿತ ಕೈಲಾಸಪ್ರಿಯ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಕಾಶಿ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಖಡ್ಗಶೈಲಮೃದುಢಕ್ಕಾದ್ಯಾಯುಧ ವಿಕ್ರಮರೂಪ ವಿಶ್ವೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಗಂಗಾಗಿರಿಸುತವಲ್ಲಭ ಗುಣಹಿತ ಶಂಕರ ಸರ್ವಜನೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಘಾತುಕಭಂಜನ ಪಾತಕನಾಶನ ಗೌರೀಸಮೇತ ಗಿರೀಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಙಶ್ರಿತಶ್ರುತಿಮೌಲಿವಿಭೂಷಣ ವೇದಸ್ವರೂಪ ವಿಶ್ವೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಚಂಡವಿನಾಶನ ಸಕಲಜನಪ್ರಿಯ ಮಂಡಲಾಧೀಶ ಮಹೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಛತ್ರಕಿರೀಟಸುಕುಂಡಲಶೋಭಿತ ಪುತ್ರಪ್ರಿಯ ಭುವನೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಜನ್ಮಜರಾಮೃತಿನಾಶನ ಕಲ್ಮಷರಹಿತ ತಾಪವಿನಾಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಝಂಕಾರಾಶ್ರಯ ಭೃಂಗಿರಿಟಿಪ್ರಿಯ ಓಂಕಾರೇಶ ಮಹೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನವಿನಾಶಕ ನಿರ್ಮಲ ದೀನಜನಪ್ರಿಯ ದೀಪ್ತ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಟಂಕಾದ್ಯಾಯುಧಧಾರಣ ಸತ್ವರ ಹ್ರೀಂಕಾರೈದ್ಯ ಸುರೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಠಂಕಸ್ವರೂಪ ಸಹಕಾರೋತ್ತಮ ವಾಗೀಶ್ವರ ವರದೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಡಂಬವಿನಾಶನ ಡಿಂಡಿಮಭೂಷಣ ಅಂಬರವಾಸ ಚಿದೀಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಢಂಢಂಡಮರುಕ ಧರಣೀನಿಶ್ಚಲ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕಸೇವ್ಯ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಣಲಿನವಿಲೋಚನ ನಟನಮನೋಹರ ಅಲಿಕುಲಭೂಷಣ ಅಮೃತ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ತತ್ತ್ವಮಸೀತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಸ್ವರೂಪಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಭುವನವಿಲಕ್ಷಣ ಭಾವುಕಮುನಿವರ ಸೇವ್ಯ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ದುಃಖವಿನಾಶಕ ದಲಿತಮನೋನ್ಮನ ಚಂದನಲೇಪಿತ ಚರಣ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಧರಣೀಧರ ಶುಭಧವಲವಿಭಾಸ್ವರ ಧನದಾದಿಪ್ರಿಯ ದಾನ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ನಾನಾಮಣಿಗಣಭೂಷಣ ನಿರ್ಗುಣ ನಟಜನಸುಪ್ರಿಯನಾಟ್ಯ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪಾರ್ವತಿನಾಯಕ ಪರಮಾನಂದ ಪರೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಫಾಲವಿಲೋಚನ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಭ ಹಾಲಾಹಲಧರ ಅಮೃತಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಬಂಧವಿನಾಶನ ಬೃಹದೀಶಾಮರಸ್ಕಂದಾದಿಪ್ರಿಯ ಕನಕಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಭಸ್ಮವಿಲೋಪನ ಭವಭಯನಾಶನ ವಿಸ್ಮಯರೂಪ ವಿಶ್ವೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಮನ್ಮಥನಾಶನ ಮಧುಪಾನಪ್ರಿಯ ಮಂದರಪರ್ವತವಾಸ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಯತಿಜನಹೃದಯನಿವಾಸಿತ ಈಶ್ವರ ವಿಧಿವಿಷ್ಣ್ಯಾದಿ ಸುರೇಶ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ರಾಮೇಶ್ವರರಮಣೀಯಮುಖಾಂಬುಜ ಸೋಮಶೇಖರ ಸುಕೃತಿ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಲಂಕಾಧೀಶ್ವರಸುರಗಣಸೇವಿತ ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತಲಸಿತ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ವರದಾಭಯಕರ ವಾಸುಕಿಭೂಷಣ ವನಮಾಲಾದಿವಿಭೂಷ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪ ಜಗತ್ತ್ರಯಚಿನ್ಮಯ ಕಾಂತಿಮತೀಪ್ರಿಯ ಕನಕಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಷಣ್ಮುಖಜನಕ ಸುರೇಂದ್ರಮುನಿಪ್ರಿಯ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಾದಿಸಮೇತ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವನಾಶನ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಧುಹೃದಿಪ್ರಿಯವಾಸ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಹರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅದ್ವೈತಾಮೃತಪೂರ್ಣ ಮುರಾರಿಸುಸೇವ್ಯ ಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಲಾಲಿತಭಕ್ತಜನೇಶ ನಿಜೇಶ್ವರ ಕಾಮನಟೇಶ್ವರ ಕಾಮಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..
ಕ್ಷರರೂಪಾದಿಪ್ರಿಯಾನ್ವಿತ ಸುಂದರ ಸಾಕ್ಷಿಜಗತ್ತ್ರಯಸ್ವಾಮಿಶಿವ .
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |