ഹനുമാൻ ആരതി

ആരതീ കീജൈ ഹനുമാന ലലാ കീ.
ദുഷ്ട ദലന രഘുനാഥ കലാ കീ.
ജാകേ ബല സേ ഗിരവര കാമ്പേ.
രോഗ ദോഷ ജാകേ നികട ന ഝാങ്കേ.
അഞ്ജനീ പുത്ര മഹാ ബലദാഈ.
സന്തന കേ പ്രഭു സദാ സഹാഈ.
ദേ ബീഡാ രഘുനാഥ പഠായേ.
ലങ്കാ ജാരി സിയാ സുധി ലായേ.
ലങ്കാ സോ കോട സമുദ്ര സീ ഖാഈ.
ജാത പവനസുത വാര ന ലാഈ.
ലങ്കാ ജാരി അസുരി സബ മാരേ.
സീതാ രാമജീ കേ കാജ സംവാരേ.
ലക്ഷ്മണ മൂർഛിത പഡേ ധരണീ മേം.
ലായേ സഞ്ജീവന പ്രാണ ഉബാരേ.
പൈഠി പാതാല തോരി ജമ കാരേ.
അഹിരാവണ കീ ഭുജാ ഉഖാരേ.
ബാഈം ഭുജാ അസുര സംഹാരേ.
ദാഈം ഭുജാ സബ സന്ത ഉബാരേ.
സുര നര മുനി ജന ആരതീ ഉതാരേം.
ജയ ജയ ജയ ഹനുമാന ഉചാരേം.
കഞ്ചന ഥാര കപൂര കീ ബാതീ.
ആരതീ കരത അഞ്ജനാ മാഈ.
ജോ ഹനുമാന ജീ കീ ആരതീ ഗാവൈം.
ബസി ബൈകുണ്ഠ അമര പദ പാവഁ.
ലങ്ക വിധ്വംസ കിയേ രഘുരാഈ.
തുലസീദാസ സ്വാമീ കാീർതി ഗാഈ.

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |