சிவ வர்ணமாலா ஸ்தோத்திரம்

அத்புதவிக்ரஹ அமராதீஶ்வர அகணிதகுணகண அம்ருʼதஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஆனந்தாம்ருʼத ஆஶ்ரிதரக்ஷக ஆத்மானந்த மஹேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
இந்துகலாதர இந்த்ராதிப்ரிய ஸுந்தரரூப ஸுரேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஈஶ ஸுரேஶ மஹேஶ ஜனப்ரிய கேஶவஸேவிதபாத ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
உரகாதிப்ரியபூஷண ஶங்கர நரகவிநாஶ நடேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஊர்ஜிததானவநாஶ பராத்பர ஆர்ஜிதபாபவிநாஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ருʼக்வேதஶ்ருதிமௌலிவிபூஷண ரவிசந்த்ராக்னித்ரிநேத்ர ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ரூʼபமநாதிப்ரபஞ்சவிலக்ஷண தாபநிவாரணதத்த்வ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
லுʼங்கஸ்வரூப ஸர்வபுதப்ரிய மங்கலமூர்தி மஹேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
லூʼஊதாதீஶ்வரரூபப்ரிய ஶிவ வேதாந்தப்ரியவேத்ய ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஏகானேகஸ்வரூப விஶ்வேஶ்வர யோகிஹ்ருʼதிப்ரியவாஸ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஐஶ்வர்யாஶ்ரய சின்மய சித்கன அச்யுதானந்த மஹேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஓங்காரப்ரிய உரகவிபூஷண ஹ்ரீங்காராதி மஹேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஔரஸலாலித அந்தகநாஶன கௌரீஸமேத மஹேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
அம்பரவாஸ சிதம்பரநாயக தும்புருநாரதஸேவ்ய ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஆஹாரப்ரிய ஆதிகிரீஶ்வர போகாதிப்ரிய பூர்ண ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
கமலாஸ்யார்சித கைலாஸப்ரிய கருணாஸாகர காஶி ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
கட்கஶைலம்ருʼதுடக்காத்யாயுத விக்ரமரூப விஶ்வேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
கங்காகிரிஸுதவல்லப குணஹித ஶங்கர ஸர்வஜனேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
காதுகபஞ்ஜன பாதகநாஶன கௌரீஸமேத கிரீஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஙஶ்ரிதஶ்ருதிமௌலிவிபூஷண வேதஸ்வரூப விஶ்வேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
சண்டவிநாஶன ஸகலஜனப்ரிய மண்டலாதீஶ மஹேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
சத்ரகிரீடஸுகுண்டலஶோபித புத்ரப்ரிய புவனேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஜன்மஜராம்ருʼதிநாஶன கல்மஷரஹித தாபவிநாஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஜங்காராஶ்ரய ப்ருʼங்கிரிடிப்ரிய ஓங்காரேஶ மஹேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஜ்ஞானாஜ்ஞானவிநாஶக நிர்மல தீனஜனப்ரிய தீப்த ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
டங்காத்யாயுததாரண ஸத்வர ஹ்ரீங்காரைத்ய ஸுரேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
டங்கஸ்வரூப ஸஹகாரோத்தம வாகீஶ்வர வரதேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
டம்பவிநாஶன டிண்டிமபூஷண அம்பரவாஸ சிதீஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
டண்டண்டமருக தரணீநிஶ்சல டுண்டிவிநாயகஸேவ்ய ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ணலினவிலோசன நடனமனோஹர அலிகுலபூஷண அம்ருʼத ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
தத்த்வமஸீத்யாதிவாக்யஸ்வரூபக நித்யானந்த மஹேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஸ்தாவர ஜங்கம புவனவிலக்ஷண பாவுகமுனிவர ஸேவ்ய ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
து꞉கவிநாஶக தலிதமனோன்மன சந்தனலேபித சரண ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
தரணீதர ஶுபதவலவிபாஸ்வர தனதாதிப்ரிய தான ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
நாநாமணிகணபூஷண நிர்குண நடஜனஸுப்ரியநாட்ய ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
பன்னகபூஷண பார்வதிநாயக பரமானந்த பரேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
பாலவிலோசன பானுகோடிப்ரப ஹாலாஹலதர அம்ருʼதஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
பந்தவிநாஶன ப்ருʼஹதீஶாமரஸ்கந்தாதிப்ரிய கனகஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
பஸ்மவிலோபன பவபயநாஶன விஸ்மயரூப விஶ்வேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
மன்மதநாஶன மதுபானப்ரிய மந்தரபர்வதவாஸ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
யதிஜனஹ்ருʼதயநிவாஸித ஈஶ்வர விதிவிஷ்ண்யாதி ஸுரேஶ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ராமேஶ்வரரமணீயமுகாம்புஜ ஸோமஶேகர ஸுக்ருʼதி ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
லங்காதீஶ்வரஸுரகணஸேவித லாவண்யாம்ருʼதலஸித ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
வரதாபயகர வாஸுகிபூஷண வனமாலாதிவிபூஷ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஶாந்திஸ்வரூப ஜகத்த்ரயசின்மய காந்திமதீப்ரிய கனகஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஷண்முகஜனக ஸுரேந்த்ரமுனிப்ரிய ஷாட்குண்யாதிஸமேத ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஸம்ʼஸாரார்ணவநாஶன ஶாஶ்வத ஸாதுஹ்ருʼதிப்ரியவாஸ ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
ஹர புருஷோத்தம அத்வைதாம்ருʼதபூர்ண முராரிஸுஸேவ்ய ஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
லாலிதபக்தஜனேஶ நிஜேஶ்வர காமனடேஶ்வர காமஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..
க்ஷரரூபாதிப்ரியான்வித ஸுந்தர ஸாக்ஷிஜகத்த்ரயஸ்வாமிஶிவ .
ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஸதாஶிவ ஸாம்பஶிவ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

65.8K

Comments Tamil

zbqen
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |