శివ వర్ణమాలా స్తోత్రం

అద్భుతవిగ్రహ అమరాధీశ్వర అగణితగుణగణ అమృతశివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఆనందామృత ఆశ్రితరక్షక ఆత్మానంద మహేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఇందుకలాధర ఇంద్రాదిప్రియ సుందరరూప సురేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఈశ సురేశ మహేశ జనప్రియ కేశవసేవితపాద శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఉరగాదిప్రియభూషణ శంకర నరకవినాశ నటేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఊర్జితదానవనాశ పరాత్పర ఆర్జితపాపవినాశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఋగ్వేదశ్రుతిమౌలివిభూషణ రవిచంద్రాగ్నిత్రినేత్ర శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ౠపమనాదిప్రపంచవిలక్షణ తాపనివారణతత్త్వ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఌంగస్వరూప సర్వబుధప్రియ మంగలమూర్తి మహేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ౡఊతాధీశ్వరరూపప్రియ శివ వేదాంతప్రియవేద్య శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఏకానేకస్వరూప విశ్వేశ్వర యోగిహృదిప్రియవాస శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఐశ్వర్యాశ్రయ చిన్మయ చిద్ఘన అచ్యుతానంత మహేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఓంకారప్రియ ఉరగవిభూషణ హ్రీంకారాది మహేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఔరసలాలిత అంతకనాశన గౌరీసమేత మహేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
అంబరవాస చిదంబరనాయక తుంబురునారదసేవ్య శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఆహారప్రియ ఆదిగిరీశ్వర భోగాదిప్రియ పూర్ణ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
కమలాస్యార్చిత కైలాసప్రియ కరుణాసాగర కాశి శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఖడ్గశైలమృదుఢక్కాద్యాయుధ విక్రమరూప విశ్వేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
గంగాగిరిసుతవల్లభ గుణహిత శంకర సర్వజనేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఘాతుకభంజన పాతకనాశన గౌరీసమేత గిరీశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఙశ్రితశ్రుతిమౌలివిభూషణ వేదస్వరూప విశ్వేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
చండవినాశన సకలజనప్రియ మండలాధీశ మహేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఛత్రకిరీటసుకుండలశోభిత పుత్రప్రియ భువనేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
జన్మజరామృతినాశన కల్మషరహిత తాపవినాశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఝంకారాశ్రయ భృంగిరిటిప్రియ ఓంకారేశ మహేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
జ్ఞానాజ్ఞానవినాశక నిర్మల దీనజనప్రియ దీప్త శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
టంకాద్యాయుధధారణ సత్వర హ్రీంకారైద్య సురేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఠంకస్వరూప సహకారోత్తమ వాగీశ్వర వరదేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
డంబవినాశన డిండిమభూషణ అంబరవాస చిదీశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఢంఢండమరుక ధరణీనిశ్చల ఢుంఢివినాయకసేవ్య శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ణలినవిలోచన నటనమనోహర అలికులభూషణ అమృత శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
తత్త్వమసీత్యాదివాక్యస్వరూపక నిత్యానంద మహేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
స్థావర జంగమ భువనవిలక్షణ భావుకమునివర సేవ్య శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
దుఃఖవినాశక దలితమనోన్మన చందనలేపిత చరణ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ధరణీధర శుభధవలవిభాస్వర ధనదాదిప్రియ దాన శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
నానామణిగణభూషణ నిర్గుణ నటజనసుప్రియనాట్య శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
పన్నగభూషణ పార్వతినాయక పరమానంద పరేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
ఫాలవిలోచన భానుకోటిప్రభ హాలాహలధర అమృతశివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
బంధవినాశన బృహదీశామరస్కందాదిప్రియ కనకశివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
భస్మవిలోపన భవభయనాశన విస్మయరూప విశ్వేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
మన్మథనాశన మధుపానప్రియ మందరపర్వతవాస శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
యతిజనహృదయనివాసిత ఈశ్వర విధివిష్ణ్యాది సురేశ శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
రామేశ్వరరమణీయముఖాంబుజ సోమశేఖర సుకృతి శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
లంకాధీశ్వరసురగణసేవిత లావణ్యామృతలసిత శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
వరదాభయకర వాసుకిభూషణ వనమాలాదివిభూష శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
శాంతిస్వరూప జగత్త్రయచిన్మయ కాంతిమతీప్రియ కనకశివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
షణ్ముఖజనక సురేంద్రమునిప్రియ షాడ్గుణ్యాదిసమేత శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
సంసారార్ణవనాశన శాశ్వత సాధుహృదిప్రియవాస శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
హర పురుషోత్తమ అద్వైతామృతపూర్ణ మురారిసుసేవ్య శివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
లాలితభక్తజనేశ నిజేశ్వర కామనటేశ్వర కామశివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..
క్షరరూపాదిప్రియాన్విత సుందర సాక్షిజగత్త్రయస్వామిశివ .
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |